fbpx
Forum Media, Forum Akademija

Prijava

Izzivi in rešitve na področju vzdrževanja

Praktičen posvet za vodje strojnega vzdrževanja v slovenskih podjetjih 2024

11. april 2024
Ljubljana

Program

Razkrijemo kmalu

  Na letošnjem posvetu, 13. aprila, so strokovnjaki obravnavali praktične teme, ki so jih povzeli v svojih povzetkih.

  UVOD K PREDAVANJU TEHNIČNE ZAHTEVE IN VARNOST STROJEV

  Dvigalotehna, Darko Dajčman

  Na predavanju bomo pojasnili pojme in dejstva, povezane s pravilno uporabo terminologije. Spoznali se bomo s predpisi v zvezi z načrtovanjem in dajanjem proizvodov na trg in v uporabo ter s predpisi, ki spremljajo vgradnjo in uporabo proizvodov.

  Ker včasih ne znamo pravilno predstaviti težav oziroma ne poznamo predpisov, si povzročamo težave tudi tam in takrat, kjer in ko to sploh ne bi bilo potrebno.

  Samo kot primer:

  Dvigala (mostna, gradbena, nakladalna, električna, ročna …) so v osnovi stroji, namenjeni za dviganje bremen. V to skupino proizvodov spada tudi vsa dvižna oprema (prijemala, vrvi, verige, kavlji …). Glede zahtev, ki jih morajo izpolnjevati proizvajalci, pa se ta dvigala zelo razlikujejo od tako imenovanih »liftov« in drugih dvigal za dviganje oseb oziroma tovora in oseb, ki so vgrajena v objekte.

  V Sloveniji so vsebina kontrolne knjige za vzdrževanje dvigal pa tudi pregledovanje in preskušanje ter vzdrževanje dvigal predpisani s Pravilnikom o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z dvigali (Uradni list SFRJ, št. 30/1969). Uporaba tega pravilnika je podaljšana, če posamezne določbe niso v nasprotju z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in drugimi predpisi.

  Za določbe pravilnika, ki so veljale kot obveznosti za proizvajalce, se danes uporablja Pravilnik o varnosti strojev (evropska direktiva 2006/42/ES); glede preskušanja in pregledovanja pa se uporabljajo določbe Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme oziroma sam Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

  Katera vsa zakonodaja določa obveznosti proizvajalcev in izvajalcev v investicijah, pri rekonstrukcijah, vzdrževanju? Kaj vse ta zakonodaja nalaga sodelujočim? Za odgovore na ta vprašanja je treba zakonodajo poznati in tudi razumeti.

  Bistvo tehnične zakonodaje ni v formalnem zagotavljanju predpisanih listin ali v izvajanju raznih preskušanj in pisanju poročil pri institucijah z zvenečimi imeni (strokovni, imenovani, pristojni, akreditirani …). Še manj pravilno je stališče in razlaganje, da je bistvo zakonodaje v »certificiranju«, zagotavljanju »papirjev« za proizvode …

  Vsi sodelujoči – od načrtovalca proizvoda (stroja, opreme …), proizvajalca, distributerja, monterja, pregledovalca (dokumentacije, proizvoda, procesa) do uporabnika (vzdrževalca, upravljavca), na primer delovne opreme – morajo svoje delo opraviti pravilno in odgovorno – kakovostno.

  Vse to mora biti tudi skladno s predpisanimi zahtevami! Zakonodaja nam lahko v veliki meri pomaga doseči cilje pri zagotavljanju kakovosti proizvodov (zadovoljstvo kupcev, odjemalcev, uporabnikov) na trgu.

  Razumeti je treba tudi povezave med zakonodajami na različnih področjih ter imeti znanja o pravilnem prenosu zakonodaje v prakso in njeni vsebini in v različnih vejah gospodarstva, industrije, obrti in trgovine.

  V vseh poglavjih v predavanju bomo odgovarjali na ključno vprašanje: kako zagotavljati varnost proizvodov (strojev, delovne opreme) v fazi načrtovanja, proizvodnje in uporabe.

  Povzetek vsebine predavanja Hidravlične tekočine – včeraj, danes, jutri

  Milan Kambič

  Najprej se bomo seznanili z razvojem hidravličnih tekočin in spoznali različne vrste, oznake in osnovne razlike med njimi. (VČERAJ)

  V osrednjem delu bodo navedene smernice glede hidravlične opreme, kakovosti tekočin in specifikacij. Poseben poudarek bo namenjen čistosti hidravličnih tekočin. Obravnavali bomo različne kontaminante in njihov negativni vpliv. Seznanili se bomo s stopnjami čistosti, načinom določanja in priporočenimi stopnjami čistosti ter načinom doseganja teh stopenj. Govorili bomo tudi o čistosti svežih hidravličnih olj. Ker uporabnika vedno zanima stanje hidravlične tekočine, bomo omenili način ocene stanja in parametre, ki nam to oceno omogočajo. Kot alternativo klasičnemu načinu spremljanja stanja z vzorčenjem in laboratorijskimi analizami vzorcev bomo omenili tako imenovano »on-line« spremljanje stanja ter njegove prednosti in slabosti v primerjavi s klasičnim načinom. Govorili bomo tudi o viskoznosti, indeksu viskoznosti, najpogostejših napakah pri uporabi hidravličnih tekočin, dopustni vsebnosti vode v hidravličnem olju in mešanju različnih vrst hidravličnih tekočin. (DANES)

  Nazadnje pa bodo navedene še možnosti uporabe drugih vrst hidravličnih tekočin, kot je danes daleč najbolj pogosto uporabljano mineralno hidravlično olje. To so biološko hitreje razgradljive tekočine, mineralna olja na osnovi baznih olj skupine II in III, morska voda, elektro-reološke tekočine in ionske tekočine. (JUTRI)

  POVZETEK – Darko Friščič

  Z razvojem prakse, usmerjene v oblikovanje korporativne kulture, ki izboljšuje učinkovitost proizvodnega sistema, podjetja povečujejo učinkovitost, zmogljivost in kakovost. Dolgoročno to prinaša stabilnost proizvodnega sistema in konkurenčnost. Za doseganje omenjenega so se razvile številne metode, pri čemer dajejo velik poudarek metodi TPM (Total Productive Maintenance). Ta omogoča postopen prehod s kurativnega vzdrževalnega sistema na preventivno vzdrževanje, v določenih posebnih primerih celo napovedovano vzdrževanje.

  Glede metode TPM pretežno v proizvodnih podjetjih je nekoliko nenavadno, da je splošno poznavanje in razumevanje te metode slabo. TPM ni omejena samo na vzdrževanje, ampak zajema širši krog različnih disciplin. Za učinkovito uvedbo te metode je v prvi vrsti potrebno učinkovito vodenje ekipe. Glavno vodilo pri uporabi metode je vprašanje »zakaj jo izvajati?«.

  Na predavanjih oziroma praktičnem posvetu za vodje strojnega vzdrževanja v slovenskih podjetjih 2023 bomo spoznali osnovne gradnike metode TPM in cilje, ki jih želimo doseči. Podrobneje si bomo pogledali namen preventivnega vzdrževanja in načrtovanega vzdrževanja v sklopu metode TPM in sodelovanje oddelka vzdrževanja s proizvodnjo v obliki samostojnega vzdrževanja. Ker je eden glavnih ciljev metode izboljšanje OEE proizvodnega procesa, si bomo razjasnili, kako lahko spremljamo učinkovitost, razpoložljivost in kakovost s kazalnikom OEE in kateri so glavni dejavniki in izgube, ki vplivajo na njegov nivo. 

  Obiščite našo spletno stran: www.forum-media.si

  Forum Media, strokovne informacije in izobraževanja d.o.o.
  Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija
  +386 2 250 18 00
  [email protected]

  Delovni čas
  Ponedeljek–četrtek: 8:00–16:00
  Petek: 8:00–15:00

  © 2023 Forum Media