Košarica

Novo za naročnike paketa OPTIMUM: e-obveščanje Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Popravni mehanizem v primeru neporavnanih davkov in prispevkov

V postopku oddaje javnega naročila lahko naročnik izbere zgolj dopustno ponudbo[1]. Eden od elementov dopustnosti se kaže v tem, da pri ponudniku ne obstajajo razlogi za izključitev kot jih določa 75. člen ZJN-3. Tako kot v Direktivi 2014/24/EU sta tudi v ZJN-3 navedeni dve vrsti razlogov za izključitev: obvezni (nekaznovanost[2], davki in prispevki[3], lista ponudnikov […]

Aktivno znanje slovenskega jezika v postopkih oddaje javnih naročil

Državna revizijska komisija je v zadevi  št. 018-56/2023-5 (www.dkom.si) odločala o izjemno pomembnih vprašanih in sicer: ali lahko naročnik v razpisu zahteva, da vodja gradnje aktivno govori slovenski jezik in katera dokazila lahko v tej zvezi zahteva, ali mora ponudnik že v fazi oddaje ponudbe dokazati, da vodja gradnje aktivno govori slovenski jezik ter kakšno […]

Ali je naročnik res dolžan odgovoriti na vsa vprašanja potencialnega ponudnika

V praksi se je pri pripravi ponudbe izoblikovalo temeljno pravilo, po katerem mora naročnik pripraviti takšno razpisno dokumentacijo, da bodo na njeni podlagi ponudniki lahko predložili dopustno ponudbo[1]. Pri tem pa ugotavljamo, da pri nekaterih razpisih ponudniki preko Portala JN postavljajo številna vprašanja, od katerih so nekatera utemeljena, druga pa špekulativna, oz takšna, da včasih […]

Pregled in vrednotenje ponudb za oddajo javnega naročila

Ko poteče rok za oddajo ponudb, nastopi tako imenovana faza pregleda in vrednotenja ponudb. V tej fazi naročnik pregleda vse prispele ponudbe ali pa se v določenih primerih odloči, da bo pregledal samo po merilih prvouvrščeno ponudbo. Naročnik ne more in ne sme oddati javnega naročila ponudniku, čigar ponudba ni dopustna. Da pa bi ugotovil, […]

Ali je možno podaljšati finančno zavarovanje za resnost ponudb oziroma v tem zavarovanju odpraviti morebitne neskladnosti z razpisom?

Ne glede na zakonska pravila, po katerih ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, po […]

Na kateri dan se presoja, ali je ponudba dopustna?

V primeru št. 018-107/2020-4 z dne 5. 8. 2020 je DKOM presojala spor, ki je nastal, ker je naročnik ponudbo vlagatelja izključil (zavrnil) kot nedopustno iz razloga, ker vlagatelj na dan roka za oddajo ponudb ni izpolnjeval pogoja za sodelovanje glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti, določenega v razpisni dokumentaciji, skladno s katerim morajo imeti […]

Kako ravnati, če je veljavnost ponudbe ponudnika potekla, še preden je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila?

Preden je naročnik sprejel odločitev, je veljavnost ponudbe ponudnika, ki ga želi naročnik izbrati, potekla. Ali je naročnik ponudnika dolžan pozvati, da podaljša veljavnost ponudbe in finančno zavarovanje (če je bilo zahtevano in je poteklo)? ZJN-3 v tretjem odstavku 90. člena določa, da mora naročnik odločitev o oddaji javnega naročila sprejeti najpozneje v roku 90 […]

Ali je naročnik v postopku pregleda in ocenjevanja ponudb dolžan ponudnika, čigar ponudbo pregleduje, pozvati, da ponudbo pojasni, spremeni ali da jo dopolni?

Ne glede na temeljna načela javnega naročanja, naročniku v postopku pregleda in vrednotenja ponudb ni mogoče naložiti, da bi moral ponudnika, čigar ponudba ne izpolnjuje vseh njegovih zahtev, pozvati k dopolnitvi. Pozivanje k pojasnjevanju, dopolnjevanju ali popravku ponudb glede na dikcijo petega odstavka 89. člena ZJN-3 ni naročnikova dolžnost, temveč gre le za možnost, za […]

Kdaj lahko naročnik ponudnika pozove na dopolnitev ponudb?

Osnovno pravilo je, da lahko naročnik pozove ponudnika na pojasnilo, če: so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo; kadar določenega dejstva naročnik ne more preveriti sam; se informacije oziroma dokumentacija nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, […]

Ali mora naročnik v razpisu od ponudnikov zahtevati, da predložijo vsa dokazila ali ne? DKOM odločitev št. 018-025/2022

Naročnik lahko že v razpisu  določi[1], da lahko ponudnik ob predložitvi prijav za sodelovanje ali ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), ki vključuje posodobljeno lastno izjavo kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, […]

Na kaj mora biti naročnik pazljiv, ko presoja, ali je ponudba dopustna ali ne?

Da je ponudba dopustna, mora izpolnjevati vse zahteve iz 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3[1]. Po 29. točki prvega odstavka 2. člena ZJN-3 je  »dopustna ponudba«  tista ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev[2] in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje[3], njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v […]

Ali podpisana in žigosana krovna izjava ponudnika, s katero izjavlja, da se v celoti strinja in sprejema razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila, lahko nadomesti posamezna, v razpisu izrecno zahtevana dokazila

Glede dopolnjevanja ponudb je bilo v teh vsebinah že veliko napisnega, kljub temu pa velja opozoriti na nekatera v praksi pogosta vprašanja, med drugim, ali podpisana in žigosana krovna izjava ponudnika, s katero izjavlja, da se v celoti strinja in sprejema razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila, lahko nadomesti posamezna, v razpisu izrecno zahtevana […]

Ali lahko ponudnik, ki ima nedopustno ponudbo, izkaže aktivno legitimacijo in posledično v postopku pravnega varstva izpodbija tudi ponudbo izbranega ponudnika?

Glede tega gre opozoriti, da je Državna revizijska komisija odstopila od stališča 2. občne seje v letu 2007 in sprejela novo načelno pravno mnenje glede obstoja aktivne legitimacije vlagatelja v primeru, ko je naročnik kot edino izmed prejetih ponudb kot dopustno ponudbo štel ponudbo izbranega ponudnika ter sprejel odločitev o oddaji javnega naročila in oddal […]

Kdaj mora naročnik ponudniku dopustiti zamenjavo podizvajalca

Ker so odločitve Državne revizijske komisije, glede na dejstvo, da zoper njih ni rednega niti izrednega pravnega sredstva, vodilo za delo, je za prakso pomembna določitev kot v zadevi št. 018-152/2019-87. V tej zadevi je naročnik vse prejete ponudbe zavrnil kot nedopustne in (posledično) odločil, da javnega naročila […]

Dopustna odprava napačno zapisane stopnje DDV v predračunu

V praksi javnega naročanja včasih pride do primerov, ko ponudniki v ponudbenem predračunu v posameznih postavkah obračunajo napačne stopnje DDV. Do takšne napake velikokrat ne pride zaradi malomarnosti ali nepazljivosti ponudnikov, temveč zaradi nejasnosti glede vprašanja, kakšna je pri posameznem artiklu pravilna stopnja DDV. V sklepu št. […]