Košarica

Novo za naročnike paketa OPTIMUM: e-obveščanje Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Kaj prinaša predlog novele ZJN3-D[1]?

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo in dalo v javno razpravo Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju. Novela zakona (ki še ni sprejeta) odpravlja neustavnost, ki jo je ugotovilo Ustavno sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: US RS)  v odločbi št. U-I-180/19-23 z dne 5. maja 2022,[2] s katero je odločilo, da sta točka b) četrtega odstavka 75. člena in točka c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22, v nadaljevanju ZJN-3) v delih, ki se nanašata na kršitve v zvezi z delovnim časom in počitkom, v neskladju z Ustavo RS. US RS je določilo, da se do odprave ugotovljenih nepravilnosti točka b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 še naprej uporablja, in sicer tako, da se gospodarskemu subjektu tudi v primeru upoštevanih delovnopravnih kršitev, ki bi povzročile njegovo izključitev iz postopka javnega naročanja, omogoči, da naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev (popravni mehanizem). US RS je tudi določilo, da v primeru, ko naročnik ob periodičnem preverjanju po drugem odstavku 67.a člena ZJN-3 ugotovi obstoj dveh kršitev iz točke c) drugega odstavka tega člena, ki se nanašata na delovni čas in počitek, naročnik ne začne novega postopka javnega naročanja v skladu s četrtim odstavkom in se razvezni pogoj iz petega odstavka tega člena ne more izpolniti.[3]

Z novelo zakona se v skladu z napotilom US dovoljuje popravni mehanizem[4] pri vseh razlogih za izključitev[5] in pri vseh okoliščinah, ki so podlaga za razvezo pogodbe. Glede na odločitev US je predvidena tudi sprememba 67.a člena na način, da se razvezni pogoj uresniči šele, če je bilo omogočeno tako izvajalcu, kot podizvajalcu, da izvedeta popravni mehanizem. Pri tem pa se 67.a člen zakona dopolnjuje na način, da se obvezno polletno preverjanje delovno intenzivnih pogodb ali okvirnih sporazumov širi z dodatno okoliščino, tj. preverjanjem nekaznovanosti.[6] Nekaznovanost je treba pri periodičnem pregledu ugotavljati za izvajalca in podizvajalca ter osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa izvajalca ali podizvajalca in osebo, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor, na podoben način, kot je to določeno že v prvem odstavku 75. člena ZJN-3B.[7]