Košarica

Novo za naročnike paketa OPTIMUM: e-obveščanje Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Ministrstvo za javno upravo podaja pojasnilo glede odločitve Ustavnega sodišča RS, ki se nanaša na kršitve v zvezi z delovnim časom in počitkom (št. U-I-180/19-23)

Ministrstvo za javno upravo je v okviru mesečnega obveščanja podalo pojasnilo glede odločitve Ustavnega sodišča RS, ki se nanaša na kršitve v zvezi z delovnim časom in počitkom (sodba št. U-I-180/19-23).

Tako navajajo:

Ustavno sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: US RS) je v postopku za oceno ustavnosti posameznih določb Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3A), začetem na pobudo družbe KPL, d.o.o., Ljubljana, in dveh drugih so-pobudnikov, izdalo odločbo št. U-I-180/19-23 z dne 5. 5. 2022 (Uradni list RS, št. 74/2022, v nadaljevanju: odločba sodišča), s katero je odločilo, da sta točka b) četrtega odstavka 75. člena in točka c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22, v nadaljevanju ZJN-3) v delih, ki se nanašata na kršitve v zvezi z delovnim časom in počitkom, v neskladju z Ustavo.

  • Točka b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 (razlogi za izključitev)

US RS je določilo, da se do odprave ugotovljenih nepravilnosti točka b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 še naprej uporablja, in sicer tako, da se gospodarskemu subjektu tudi v primeru upoštevnih delovnopravnih kršitev, ki bi povzročile njegovo izključitev iz postopka javnega naročanja, omogoči, da naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev (popravni mehanizem).

Glede na odločitev sodišča se tako točka b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 še naprej uporablja enako kot je to veljajo doslej v času začasnega zadržanja oziroma kot je bilo navedeno v sklepu US RS št. U-I-180/19-17 z dne 7. 11. 2019 (Uradni list RS, št. 69/2019, v nadaljevanju: sklep sodišča).

Z vidika izvajanja postopkov za izbiro izvajalca za naročnike ta odločitev sodišča pomeni, da morajo ponudnikom v primeru obstoja razloga za izključitev iz b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 še vedno dovoliti popravni mehanizem.

Ob tem opozarjamo, da je dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev, dolžan naročniku predložiti ponudnik.

  • Točka c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena ZJN-3 (preverjanje in razvezni pogoj v primeru delovno intenzivnih storitev)

US RS je določilo, da v primeru, ko naročnik ob periodičnem preverjanju po drugem odstavku 67.a člena ZJN-3 ugotovi obstoj dveh kršitev iz točke c) drugega odstavka tega člena, ki se nanašata na delovni čas in počitek, naročnik ne začne novega postopka javnega naročanja v skladu s četrtim odstavkom in se razvezni pogoj iz petega odstavka tega člena ne more izpolniti.

Torej, v primeru izvajanja delovno intenzivnih pogodb ali okvirnih sporazumov in obveznem polletnem preverjanju teh pogodb ali okvirnih sporazumov (kar ureja 67.a člen ZJN-3) pa morajo naročniki na podlagi odločitve sodišča glede točke c) drugega odstavka 67.a člena ZJN-3 ponovno preveriti tudi to okoliščino, vendar v primeru kršitev ponudnika v zvezi z delovnim časom in počitkom naročnik ne sme upoštevati razveznega pogoja in ta dva prekrška nista več razlog za razvezo. V primeru, ko je v zadnjih treh letih pred dnevom tega preverjanja pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri izvajalcu ali njegovemu podizvajalcu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, pa mora naročnik upoštevati razvezni pogoj in ravnati skladno s 67.a členom ZJN-3.

  • Preverjanja preko informacijskega sistema e-Dosje

Preveritev ponudb in prijav v skladu z 89. členom ZJN-3 glede razlogov za izključitev v informacijskem sistemu e-Dosje ostaja nespremenjena.

Za preveritev pogodb ali okvirnih sporazumov v skladu s 67.a členom ZJN-3 pa je v informacijskem sistemu e-Dosje ponovno omogočena izbira poizvedbe »Evidenca IRSD in FURS (prekrški)«.

IRSD je že pristopil k nadgradnji informacijskega sistema v skladu z odločbo US RS. Do vpeljave nove  tehnične rešitve pa mora naročnik, če je v poročilu »Poizvedba« v delu, ki se nanaša na izključitveni razlog pod zaporedno št. 2 pod »Izpolnjuje pogoje iz zakona« prejel odgovor »NE«, naknadno pri IRSD – na e-naslov: [email protected] in z naslovom zadeve: »e-Dosje – prekrški« – preveriti, ali je tudi ob upoštevanju odločbe US RS odgovor še vedno »NE«. Če bo od IRSD prejel informacijo, da je odgovor tudi ob ponovnem preverjanju »NE«, mora naročnik upoštevati razvezni pogoj, saj kršitev v zvezi z delovnim časom in počitkom ni bilo oziroma niso na tak način vplivale na prvotni odgovor e-Dosjeja, da bi ponovno preverjanje vrnilo drugačen odgovor.

Ko bo e-Dosje ustrezno tehnično nadgrajen (predvidoma do jeseni), bo dovolj, da bodo naročniki preverili gospodarske subjekte glede točke c) drugega odstavka 67.a člena ZJN-3 samo v informacijskem sistemu e-Dosje in dodatno oziroma naknadno preverjanje v primeru odgovora »NE« na IRSD ne bo več potrebno, saj bo e-Dosje te preverbe opravil samodejno.