Košarica

Novo za naročnike paketa OPTIMUM: e-obveščanje Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Vpliv gradbene zakonodaje na javna naročila

1. junija 2018 se je začelo uporabljati nove zakone s področja gradbeništva, in sicer Gradbeni zakon ,ki nadomešča Zakon o graditvi objektov Zakon o urejanju prostora in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti. V nadaljevanju bomo predstavili nekatere določbe Gradbenega zakona (GZ) ki bistveno vplivajo na izvedbo javnih naročil gradenj pri izbiri izvajalca in ki […]

Prenos direktiv v novi gradbeni zakonodaji

Ta zakon vsebinsko povzema: Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L, št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv […]

Javni interes v okviru Gradbenega zakona

Javni interes v oviru Gradbenega zakona Temeljni namen Gradbenega zakona je zaščita javnega interesa pri graditvi objektov, ta pa se uresničuje med celotnim postopkom s projektiranjem, dovoljevanjem, gradnjo, uporabo, vzdrževanjem in inšpekcijskim nadzorom. Za javni interes zakon šteje predvsem varnost objektov, spoštovanje načela enakih možnosti, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, spodbujanje […]

Izjeme od uporabe Gradbenega zakona

Narava stvari terja, da je zakonodajalec upošteval tudi določena dejstva, od katerih je odvisna uporaba Gradbenega zakona. Zato je že v drugem odstavku 1. člena določil, da se določb zakona, ki se nanašajo na pogoje za začetek gradnje, in določb, ki se nanašajo na predhodno preverjanje v upravnih postopkih, ne […]

Pogoji za sodelovanje v postopkih javnih naročil gradnje

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) v 75. členu določa razloge za izključitev gospodarskega subjekta, v 76. členu pa pogoje za sodelovanje. 29. točka prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži […]