Košarica

Novo za naročnike paketa OPTIMUM: e-obveščanje Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Vrste objav

Načelo transparentnosti zahteva, da so postopki javnega naročanja javni, kar se zagotavlja zlasti z objavami obvestil o javnih naročilih. Z objavo obvestil naročniki zainteresirano javnost obvestijo o svojih potrebah po blagu, storitvah in gradnjah, gospodarski subjekti pa se lahko na podlagi javno objavljenih informacij odločijo, ali se bodo potegovali za pridobitev naročila. Obvestila […]

Predhodno ali periodično informativno obvestilo

Naročnik s predhodnim informativnim obvestilom (na splošnem področju) oz. s periodičnim informativnim obvestilom (na infrastrukturnem področju) sporoči namero o načrtovanem naročilu v prihodnjem obdobju. Objava tega obvestila ni obvezna, njegov namen pa je dvojen. Na eni strani naročnik že vnaprej obvesti ponudnike o svojih potrebah, da lahko ti začnejo pripravljati […]

Obvestilo o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema

Kvalifikacijski sistem je mogoče vzpostaviti le na infrastrukturnem področju. Gre za vzpostavitev seznama usposobljenih kandidatov, ki je odprte narave: gospodarski subjekti lahko kadar koli zaprosijo za priznanje usposobljenosti in vključitev v sistem. Naročnik mora pravila in pogoje za priznanje usposobljenosti določiti na objektiven način, prav tako morajo biti na objektiven […]

Obvestilo o javnem naročilu

Obvestilo o javnem naročilu je najpomembnejše obvestilo v zvezi z javnim naročilom. Z njim naročnik obvesti vse zainteresirane gospodarske subjekte o tem, da bo naročil konkretno blago, storitve ali gradnje, jim sporoči osnovne informacije o predmetu in pravilih postopka ter jih povabi k sodelovanju. Preko obvestila o javnem naročilu mora biti […]

Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost

Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost je predvideno za tiste primere, pri katerih naročnik ne objavi obvestila o naročilu (npr. postopek s pogajanji brez predhodne objave, postopek s pogajanji s predhodno objavo, kjer naročila izjemoma ni treba objaviti, konkurenčni postopek s pogajanji). V vseh teh primerih mora naročnik ob koncu postopka […]

Obvestilo o oddaji javnega naročila

Po oddaji naročila naročnik objavi obvestilo o oddaji naročila, in sicer najpozneje v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, ki sledi odločitvi o oddaji javnega naročila ali sklenitvi okvirnega sporazuma. V obvestilu o oddaji naročila naročnik sporoči izid postopka, in sicer naziv izbranega […]

Povabilo kandidatom

Povabilo kandidatom je predvideno v dvofaznih postopkih (omejeni postopek, postopek partnerstva za inovacije, konkurenčni postopek s pogajanji, postopek s pogajanji z objavo, konkurenčni dialog), v katerih naročnik kandidate v prvi fazi povabi z obvestilom o javnem naročilu, v drugi fazi pa usposobljene kandidate povabi k predložitvi ponudb oz. k sodelovanju v dialogu. Predvideno […]

Dostopnost razpisne dokumentacije

Načelo transparentnosti se ne zagotavlja le z objavo obvestil v zvezi z naročili, temveč tudi z dostopnostjo razpisne dokumentacije, ki vsebuje natančnejše informacije o predmetu naročila, pogojih, merilih in ostalih zahtevah naročnika. ZJN-3 zato zahteva, da morajo naročniki od datuma objave obvestila oz. datuma pošiljanja povabila k potrditvi interesa zagotoviti neomejen, popoln, […]