fbpx

Prijava v portal: 

Kaj ureja ZVO-2 in katere novosti prinaša?

Dne 29. 3. 2022 je bil v Uradnem listu št. 44 objavljen Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), ki bo začel veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu, to je 13. 4. 2022. 

Novi ZVO-2 ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem in tveganjem za okolje, določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in splošne pogoje rabe naravnih dobrin. Je podlaga za sprejem podzakonskih predpisov s področja varstva okolja. Namenjen je ohranjanju okolja in zavarovanju narave pred nesprejemljivimi posegi.

Podrobneje bomo obravnavali tematiko na dvodnevnem izobraževanju za vse, ki ste v organizacijah povezani z izpolnjevanjem okoljske zakonodaje, in morate biti pripravljeni na obisk okoljskega inšpektorja. 

usposabljeni-skrbnik-varstva-okolja-zvo-2

Primerjava med ZVO-1 in ZVO-2:

199 členov, XII poglavij

 • I. TEMELJNE DOLOČBE
 • II. UKREPI VARSTVA OKOLJA
 • III. PROGRAMI IN NAČRTI NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA
 • IV. POSEGI V OKOLJE
 • V. SPREMLJANJE STANJA OKOLJA IN INFORMACIJE O OKOLJU
 • VI. EKONOMSKI IN FINANČNI INSTRUMENTI VARSTVA OKOLJA
 • VII. OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA
 • VIII. ORGANIZACIJE NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA
 • IX. NADZOR
 • X. KAZENSKE DOLOČBE
 • XI. POSEBNE DOLOČBE
 • XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

321 členov, XVI poglavij

 • I. TEMELJNE DOLOČBE
 • II. UKREPI VARSTVA OKOLJA
 • III. PROGRAMI IN NAČRTI NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA
 • IV. POSEGI V OKOLJE
 • V. PODNEBNE SPREMEMBE
 • VI. SPREMLJANJE STANJA OKOLJA IN INFORMACIJE O OKOLJU
 • VII. ODGOVORNOST ZA PREPREČEVANJE IN SANACIJO OKOLJSKE ŠKODE
 • VIII. EKONOMSKI IN FINANČNI INSTRUMENTI VARSTVA OKOLJA
 • IX. PRAVICA DO ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA IN NJENO PRAVNO VARSTVO
 • X. OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA
 • XI. ORGANIZACIJE NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA
 • XII. USPOSABLJANJE
 • XIII. NADZOR
 • XIV. POSEBNE DOLOČBE
 • XV. KAZENSKE DOLOČBE
 • XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

*opomba: modro obarvano = nova poglavja

Prenesite si poglobljeno vsebino in nove izraze o novostih ZVO- 2. 

V novem V. poglavju, ki govori o podnebnih spremembah, je določeno, da cilje podnebne politike zagotavlja država in da Vlada RS ustanovi Podnebni svet kot neodvisno, nacionalno znanstveno posvetovalno telo za podnebno politiko. Naloge Podnebnega sveta so znanstveno svetovanje v obliki strokovnih mnenj in priporočil Vladi o obstoječih in predlaganih ukrepih podnebne politike ter o njihovi skladnosti z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in pravnim redom EU s področja podnebnih sprememb.

V VII. poglavju Odgovornost za preprečevanje in sanacijo okoljske škode je zakonsko določeno, da je povzročitelj obremenitve odgovoren za preprečevanje neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode ter za preprečevanje in sanacijo okoljske škode. Določa, kaj je okoljska škoda, povzročena zavarovanim vrstam in njihovim habitatom, okoljska škoda na vodah in povzročena tlom. Stroške preprečevalnih oziroma sanacijskih ukrepov krije povzročitelj okoljske škode.

Iz Temeljnih načel je v samostojno IX. poglavje prenesena Pravica do zdravega življenjskega okolja. Država in občina spodbujata ohranjanje ali ponovno vzpostavljanje zdravega življenjskega okolja s preprečevanjem čezmernih obremenitev okolja. Fizična oseba, nevladna organizacija ali civilna iniciativa lahko pred sodiščem zahtevajo, da nosilec nameravanega posega v okolje ali upravljavec ustavi izvedbo nameravanega posega ali njegovo obratovanje ali obratovanje naprave ali obrata ali izvajanje dejavnosti, če obratovanje naprave ali obrata ali izvajanje dejavnosti povzroča čezmerno obremenitev okolja ali če bi povzročil ali povzroča neposredno nevarnost za življenje ali zdravje ljudi, če je izkazana velika verjetnost, da bi povzročil take posledice.

V XII. poglavju se na zakonski ravni ureja podlago za usposabljanje oseb za izvajanje dejavnosti preverjanja, uhajanja, zajema, namestitve, vzdrževanja, popravila ali razgradnje opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi.

Novosti ZVO-2

 • novi izrazi,
 • ukrepi na področju odpadkov,
 • PRO,
 • ukrepanje ob okoljski nesreči,
 • skrbnik varstva okolja,
 • razlastitev,
 • uvedba skupnih določb o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja,
 • sodelovanje (zainteresirane javnosti) in pridobitev položaja stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja in v postopku odločanja o ukrepih zaradi okoljske škode,
 • prenova določb o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za naprave, ki povzročajo industrijske emisije,
 • odstranitev odlagališča odpadkov,
 • poenostavitev postopkov Eko-sklada,
 • nevladne organizacije v javnem interesu,
 • gospodarske javne službe varstva okolja,
 • usposabljanje in
 • določbe o inšpekcijskem in naravovarstvenem nadzoru.

Novi izrazi ZVO-2

V ZVO-2 s večina novih izrazov pojavi v poglavjih, ki govorijo o ravnanju z odpadki, in so preneseni iz Uredbe o odpadkih, v poglavju o sistemu PRO in v poglavju o podnebnih spremembah. 

1.1 Ohranjanje narave je izvajanje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistema varstva naravnih vrednot, kot jih opredeljujejo predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. Biotska raznovrstnost je biotska raznovrstnost po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave. Ugodno stanje ohranjenosti zavarovanih vrst in habitatnih tipov je stanje, določeno s predpisi o ohranjanju narave.

3.2 Celotna obremenitev posega v okolje so skupni vplivi in učinki posega v okolje in z njim povezanih dejavnosti na okolje, skupna obremenitev posega v okolje pa so skupni vplivi in učinki na okolje, ki so posledica obstoječega stanja ter posega v okolje in z njim povezanih dejavnosti.

3.4 Pomembni škodljivi vplivi na okolje so pomembni vplivi na okolje ali vplivi, ki bodo verjetno pomembno vplivali na okolje.

3.5 Znatno tveganje za zdravje ljudi in za okolje je možnost povzročitve čezmerne obremenitve okolja, ki ima za posledico verjetno pomembne vplive na zdravje ljudi in lahko povzroča pomembne vplive na okolje.

4.11 Bistvena lastnost posega v okolje je tista lastnost, zaradi katere ima lahko poseg v okolje pomembne vplive na okolje oziroma se pomembne vplive na okolje lahko pričakuje, in se izraža zlasti z njegovo zmogljivostjo.