fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Kako prejete državne pomoči vplivajo na davčni obračun

1. Kaj se šteje med poslovne prihodke in kako se primerjajo doseženi poslovni prihodki v letu 2020 v primerjavi z letom 2019

V skladu s priporočenim enotnim kontnim načrtom so poslovni prihodki (določeni konti skupine 76):

760: Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (domači trg),

761: Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (tuji trg),

762: Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu,

763: Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala (tuji trg),

765: Prihodki od najemnin,

768: Prihodki od materinskih, starševskih in očetovskih nadomestil (analitična evidenca) – obsegajo materinsko nadomestilo, kot to določa 40. člen zakona o starševskem in družinskih prejemkih (ZSDP-1) in gredo v letne prihodke.

2. Kdaj je treba državno pomoč vračati?

Vračati jo je treba, če so poslovni prihodki leta 2020 v primerjavi z letom 2019 manjši od 20 odstotkov.

V primeru, da je izpad prihodkov večji od 20 odstotkov, prejetih državnih pomoči ni treba vračati.

Pozor: Potreba na ustrezno dokazovanje z knjigovodskimi listinami in poslovno dokumentacijo.

3. Katere državne pomoči COVID-19 morate izvzeti iz prihodkov in katerih ne?

Iz prihodkov morate izvzeti državne pomoči glede financiranja sredstev (javni razpisi, dotacije, občinske pomoči ipd.), ki so evidentirane na kontu 768 in kontu 769 (dobiček pri prodaje OOS in plačilo oslabitve terjatev iz preteklih let, odpise obveznosti zaradi zastaranja).

4. Je treba temeljni mesečni dohodek prišteti k poslovnim prihodkom?

Temeljni mesečni dohodek, ki so ga uveljavili samostojni podjetniki kot samozaposleni, se prišteva v poslovne prihodke, ki so knjiženi na kontu 768. V davčnem obračunu se temeljni dohodek (za mesece, ki ga jih je samostojni podjetnik posameznik uveljavil) izvzamejo pod zaporedno številko 2. 8. (davčno nepriznani prihodki). To pomeni, da prejeti temeljni dohodek ni obdavčen z dohodnino.

5. Kam se šteje nadomestilo izgubljenega dohodka zaradi karantene in varstva otroka?

Izgubljen dohodek zaradi karantene in neopravljanje dela na sedežu delodajalca zaradi višje sile je koriščenje državne pomoči, (knjiženje na 164 / 768). Prihodki se ne štejejo v višino, če jih organizacija ugotavlja, ali mora morebitno državno pomoč vrniti ali ne.

6. Za katere mesece ste oproščeni akontacije dohodnine?

Za april in maj 2020 in se ni naredil obračun davka ob oddaji davčnega obračuna za leto 2020.

V primeru, da se akontaciji za april in maj 2020 niso plačale, se vpiše v obrazec davčnega obračuna:

 • pod zaporedno številko 25 (s.p.) oziroma
 • pod zaporedno številko 22 (gospodarske družbe).

Vpiše se 10 obračunanih akontacij plačil davka (davka od dohodka pravnih oseb ali davka iz dejavnosti pri samostojnih podjetnikih) in se bo ob davčnem obračunu naredil obračun davka (vračilo, doplačilo).

7. Ob izdelavi računovodskih izkazov za leto 2020 ugotovite, da ne izpolnjujete pogojev za prejeto državno pomoč, ki ste jo prejeli v letu 2020

Potrebni je pregled in primerjava poslovnih prihodkov, ki so bili doseženi v letu 2020 z doseženimi poslovnimi prihodki v letu 2019. V primeru, da so nižji od 20 odstotkov, je treba državno pomoč vrniti.

8. Kdaj je treba državno pomoč vrniti?

Koraki so naslednji:

a) obvestiti FURS o neizpolnjevanju pogojev za pridobitev subvencij;

b) rok za obvestilo FURS: najkasneje do roka za predložitev davčnega obračuna leto 2020 (do 31. 3. 2021);

c) FURS izda odločbo o vračilu;

d) rok za plačilo je v roku 30-tih dneh po datumu, ko je bila vročena odločba.

9. Kako je z delnim kritjem fiksnih stroškov za zadnje trimesečje leta 2020?

Država subvencionira delno kritje fiksnih stroškov organizacijam, ki so jim prihodki v zadnjem trimesečju (oktober–december) leta 2020 upadli v primerjavi z letom 2019 in zadnjim trimesečjem leta 2019:

 • od 30 do 70 odstotkov-povrnila jim bo 1,8 odstotka prihodkov od prodaje za leto 2019 (oziroma 0,6 odstotka na mesec v upravičenem obdobju od oktobra do decembra),
 • za več kot 70 odstotkov-povrnila jim bo 3,6 odstotka letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 (oziroma 1,2 odstotka na mesec v upravičenem obdobju od oktobra do decembra).

Pogoj je, da organizacija preko sistema eDavki pošlje izjavo.

10. Eden izmed pogojev za delno financiranje fiksnih stroškov je tudi število zaposlenih

Znesek povračila, ki jo lahko organizacija dobi, je omejen glede števila zaposlenih:

 • 2.000,00 evrov mesečno/zaposlenega, ki je v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas (samozaposlen, družbenik, ustanovitelj zavoda)–upad prihodkov več kot 70 odstotkov;
 • 1.000,00 evrov mesečno/zaposlenega–upad prihodkov med 30 do 70 odstotkov;
 • število zaposlenih se ugotavlja glede na povprečno število zaposlenih, izračunano na podlagi metod, ki se uporabljajo v letnem poročanju.

11. Vračilo prejete državne pomoči za delno kritje fiksnih stroškov – gospodarske družbe

V primeru, če se kasneje izkaže, da je organizacija napačno ocenila, da izpolnjuje pogoje, je dolžna o tem obvestiti FURS in vrniti preveč plačano pomoč v 30 dneh od vročitve odločbe. Po poteku navedenega roka je organizacija dolžna plačati tudi zamudne obresti (8 ods. letne).

Organizacija mora upoštevati, da bodo dejansko nastali fiksni stroški oz. njihov nekriti del, ki jih bo treba dokazovati (npr. s potrjenimi/revidiranimi računovodskimi izkazi ali z drugimi dokazili) in ne zadostuje le njihova ocena.

V primeru, da organizacija uveljavi državno pomoč in naknadno ugotovi, da pogojev za državno pomoč ni izpolnila ali če je zahtevala previsok znesek državne pomoči, mora o tem obvestiti FURS najkasneje do roka za predložitev davčnega obračuna za davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2020. Neupravičeno državno pomoč je treba vrniti v roku 30 dni od prejema odločbe.

Prihodki leta 2019 = 750.000,00 evrov (IPI AOP 110).

Prihodki: 10–12/2019–80.000,00 evrov.

Prihodki: 10–12/2020–35.000,00 evrov.

Odhodki: 10–12/2020–60.000,00 evrov.

Upad prihodkov 2020/2019 = 56,25 odstotkov

Izguba: 25.000,00 evrov (35.000,00 evrov–60.000,00 evrov),

90 odstotkov = 22.500,00 evrov (25.000,00 evrov x 0,90),

Število zaposlenih = 3,

Promet 2019–750.000,00 evrov x 3,6/100 = 27.000,00 evrov,

Omejitev višine nadomestila = 3 meseci x 1.000,00 evrov x 3 zaposleni = 9.000,00 evrov.

12. Vračilo državne pomoči za delno kritje fiksnih stroškov – samostojni podjetniki

V primeru, če se kasneje izkaže, da samostojni podjetnik napačno ocenil, da izpolnjuje pogoje, je dolžan o tem obvestiti FURS in vrniti preveč plačano pomoč v 30 dneh od vročitve odločbe. Po poteku navedenega roka je samostojni podjetnik dolžan plačati tudi zamudne obresti (8 ods. letne).

Samostojni podjetnik mora upoštevati, da bodo dejansko nastali fiksni stroški oz. njihov nekriti del, ki jih bo treba dokazovati (npr. s potrjenimi računovodskimi izkazi ali z drugimi dokazili) in ne zadostuje le njihova ocena.

V primeru, da samostojni podjetnik uveljavi državno pomoč in naknadno ugotovi, da pogojev za državno pomoč ni izpolnil ali če je zahtevala previsok znesek državne pomoči, mora o tem obvestiti FURS najkasneje do roka za predložitev davčnega obračuna za davek iz dejavnosti za leto 2020. Neupravičeno državno pomoč je treba vrniti v roku 30 dni od prejema odločbe.

a) Samozaposleni samostojni podjetniki – upad prihodkov med 30 do 70 odstotkov

Prihodki leta 2019 = 80.000,00 evrov (IPI AOP 110)

Prihodki: 10–12/2019–30.000,00 evrov

Prihodki: 10–12/ 2020–18.000,00 evrov

Odhodki: 10–12 / 2020–25.000,00 evrov

Upad prihodkov 2020/2019 = 40 %

Izguba = 7.000,00 evrov (39 odstotkov). 6.300,00 evrov (7.000,00 evrov x 0,90)

Število zaposlenih = samozaposleni samostojni podjetnik

Omejitev nadomestila je = 1 zaposlen x 2.000,00 evrov x 3 meseci = 6.000,00 evrov

Zahtevek višine nadomestila = 80.000,00 evrov x 1,8 % = 1.440,00 evrov

Dejanska višina odobrenega nadomestila = 1.440,00 evrov

b) Samozaposleni samostojni podjetniki–upad prihodkov nad 70 odstotkov

Prihodki leta 2019 = 80.000,00 evrov (IPI AOP 110)

Prihodki: 10–12/2019–30.000,00 evrov

Prihodki: 10–12/2020–5.000,00 evrov

Odhodki:10–12/2020–25.000,00 evrov

Upad prihodkov 2020/2019 = 83,33 %

Izguba = 80 odstotkov

Število zaposlenih = samozaposleni samostojni podjetnik

Omejitev nadomestila je = 1 zaposlen x 2.000,00 evrov x 3 meseci = 6.000,00 evrov

Zahtevek višine nadomestila = 80.000,00 evrov x 3,6 % = 2.880,00 evrov

Dejanska višina odobrenega nadomestila = 2.880,00 evrov

13. Kako se ugotavlja upad prihodkov v obdobju januar–marec 2021 glede delnega kritja fiksnih stroškov?

Ocena upada prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju se izračuna glede na podatek o oceni prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019, oziroma pri upravičencih, registriranih po 1. 1. 2019 in do 1. 10. 2019, v primerjavi s prihodki od prodaje v času od registracije upravičenca do 31. 12. 2019, preračunanimi na enako obračunsko obdobje oziroma pri registriranih po 1. 10. 2019, v primerjavi s prihodki od prodaje v času od registracije upravičenca do 1. 9. 2020, preračunanimi na enako obračunsko obdobje.

Če je za zavezanca ugodneje, da se pri izračunu upada prihodkov od prodaje upoštevajo povprečni prihodki od prodaje, potem lahko izbere ali izračun povprečnih prihodkov od prodaje glede na povprečno število zaposlenih ali izračun povprečnih prihodkov od prodaje glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč.

14. Organizacija je izplačala dobiček ali nagrado za poslovno uspešnost za leto 2020. Prav tako je organizacija dobila državno pomoč za subvencioniranje čakanja na domu

Organizacije, ki so izplačale dobiček v letu 2020, kupile lastne delnice ali izplačale nagrade ali del plače za poslovno uspešnost poslovodnim delavcem in prejele državno pomoč jo morajo v skladu 99. členom Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (dalje ZIUZEOP) kadarkoli po letu 2020 za leto 2020, vrniti.

V primeru izplačil, naštetih v 99. členu ZIUZEOP, ne bo treba vračati subvencioniranega zneska nadomestila plač delavcev, ki niso delali delali zaradi višje sile, kot tudi ne prispevkov za PIZ za tiste delavce v zasebnem sektorju, ki so delali.

Vračati bo potrebno:

 • izplačano nagrado za poslovno uspešnost po 12. 3. 2020 (za leto 2020);
 • v prihodnje, če se bo delitev nanašala na leto 2020;
 • če so bili delavci na čakanju,
 • po petih letih po letu 2020 zapade obveznost do države in če jo bo organizacija izplačala ji ne bo treba vračati prejete državne pomoči.

15. Samostojni podjetnik bo moral prejeti temeljni dohodek, ki ga je prejel v letu 2020 po obračunu v letu 2021 vrniti. Kateri so pogoji in kakšna je knjižba?

a) Knjiženje prejema temeljnega dohodka, ki je bil prejet v letu 2020:

110/768

b) Vračilo v letu 2021:

/(768)

/291-ne gre v obračun 2020 (upoštevanje SRS 15)

c) vračilo 2021: 291/110

16. Normirani samostojni podjetnik je prejel državno pomoč v obliki temeljnega dohodka, oprostitev plačila prispevkov in nadomestilo za upad prihodka, ker dejavnosti, glede na ukrep vlade, ni smel upravljati. Kako to vpliva na njegov obračun dohodnine v letu 2020?

Pod zaporedno številko 1 v davčnem obračunu so vključeni:

vsi prihodki poslovanja dejavnosti,

temeljni dohodek,

upad prihodkov,

oproščeni prispevki.

Pod zaporedno številko 2. 8. v obrazcu davčnega obračuna dohodne iz dejavnosti se izvzame:

– temeljni dohodek,

– upad prihodkov

in ne oproščeni prispevki.

17. Knjiženje temeljnega dohodka pri samostojnem podjetniku posamezniku, ki ob izdelavi računovodskega poročila za leto 2020 ugotovi, da ga mora vrniti

a) Prejem temeljnega dohodka v letu 2020:

110 / 768

b) Vračilo v letu 2021:

/ (768) – storno prihodkov v »Izkazu poslovnega izida v letu 2020«

/ 266

a) Denarno vračilo v letu 2021:

266 / 110

18. Knjiženje temeljnega dohodka pri samostojnem podjetniku posamezniku, ki ob izdelavi računovodskega poročila za leto 2020 ugotovi, da ga ne rabi vrniti

a) Prejem temeljnega dohodka v letu 2020:

110 / 768

19. Organizacija je pridobila sredstva in naknadno ugotovi, da so neupravičena. Kaj je z vračilom?

Na podlagi PKP7 lahko FURS in Zavod RS za zaposlovanje dovolita obročno plačilo obveznosti iz naslova vračila neupravičeno prejetih sredstev, izplačanih na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe, povezane z epidemijo Covid-19. Organizacija lahko zaprosi za obročno plačilo v največ šestih mesečnih obrokih.

20. Se krizni dodatek šteje za državno pomoč?

Se, če je bil obračun pri decembrski plači 2020 ali pri plačah v letu 2021 in je organizacija zahtevala vračilo s strani države.

Knjiženje:

473/255

255/110

164/768

110/164.

Dodaj odgovor