fbpx

Prijava v portal: 

Povračilo stroška prehrane med delom

Povračilo stroška prehrane med delom Povračilo stroška prehrane med delom v zasebnem sektorju Pomembno je, da vsak delodajalec upošteva kolektivno pogodbo, ki ga zavezuje. V kolikor v kolektivni pogodbi ni določeno povračilo za malico oz. višina regresa za malico, se ta določi in uredi s podzakonskim aktom ali internim aktom delodajalca. Do katere višine je neobdavčeno […]

Kilometrina javni sektor 2023

Pravico do povračila stroškov prevoza na delo in z dela določa ZDR-1 v 130. členu. To pomeni, da ta pravica pripada zaposlenim tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju. Skladno z zakonodajo, ki jo določa Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 se to pravico uredi s kolektivno pogodbo dejavnosti, lahko pa tudi s pogodbo o […]

Ocenjevanje javnih uslužbencev

Ocenjevanje javnih uslužbencev Ocenjevanje javnih uslužbencev poteka enkrat letno, in sicer je treba do 15. 3. v tekočem letu oceniti javne uslužbence za preteklo leto. ZSPJS določa, da javni uslužbenec, ki ni bil ocenjen, lahko v roku 8 dni od poteka roka za ocenitev (to je 15. 3.) zahteva, da se ga oceni. Predstojnik lahko […]

Napredovanja v javnem sektorju v plačne razrede

Napredovanje javnih uslužbencev  Napredovanja v javnem sektorju so vsaka 3 leta za en ali dva plačna razreda, če so izpolnjeni predpisani pogoji (napredovalno obdobje, ustrezno število točk na podlagi ocenjevanja javnih uslužbencev, ki jih določa uredba v 5. členu). Napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredovanja, v katerem je javni uslužbenec dosegel tri ocene, na podlagi katerih […]

Odpravnina ob upokojitvi javni sektor

Odpravnina ob upokojitvi javni sektor Odpravnina ob upokojitvi javni sektor je nekoliko drugačna kot za običajne uslužbence. Ti bodo bodo v letu 2018 izpolnili pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine in se bodo tudi upokojili, bo pripadala odpravnina ob upokojitvi za javni sektor na podlagi aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost ali poklic, ki velja […]

E-book Stres

Stres na delovnem mestu V eknjigi boste spoznali: kaj stres na delovnem mestu je, kakšne so posledice stresa na delovnem mestu, kako vemo, da smo pod stresom na delovnem mestu, kateri so dejavniki stresa na delovnem mestu, katere stresne tipe na delovnem mestu poznamo, kako lahko stres upravljamo (tri ravni) in kako lahko ukrepamo, da […]

Napredovanje ob prehodu

Naročnik pošilja vprašanje glede pravilnosti določitve plače javni uslužbenki, ki je prešla iz javnega sektorja (javni zavod) v državno upravo (upravna enota).

V javnem zavodu je bila zaposlena 5 let in pridobila 5 letnih ocen (2011 – 3, 2012 – 4, 2013 – 5, 2014 – 5, 2015 – 5). Delala je na področju izdaje delovnih dovoljenj.

 

Ukinitev delovnega mesta

Delavec je zaposlen na delovnem mestu glavni računovodja VII/1 (J017020) z začetnim plačnim razredom 29 (na srednji šoli). S 1. 9. 2017 je to delovno mesto ukinjeno. Naročnika zanima, katero delovno mesto lahko izberejo iz kataloga, kajti sistemizirano delovno mesto računovodja VII/1 ima začetni razred 28, torej nižje kot do sedaj. Za delovno mesto vodja finančno računovodske službe pa je zahtevana izobrazba VII/2, kar pa delavec ne izpolnjuje.

Napredovanje v primeru dopolnilnega delovnega razmerja

Naročnika zanima, kako je z ocenjevanjem dopolnilno zaposlenih delavcev. Na GIS so dopolnilno zaposleni raziskovalci, ki so sicer nekje drugje, večinoma v JS, polno zaposleni. Največ primerov imamo, ko je delavec polno zaposlen na fakulteti in nato za 20 % še na GIS. Ti delavci nimajo enakega delovnega mesta pri obeh delodajalcih, niti ni nujno, da je povsod v isti tarifni skupini.

Poračun dodatka za delovno dobo – delo skrajšim delovnim časom

Kako se pravilno obračuna dodatek za delovno dobo zaposlenih, ki delajo s krajšim delovnim časom?

Primer:

Uredili smo nepravilnost obračunavanja dodatka na delovno dobo in bomo naredili poračun obračuna za nazaj. Ne vemo pa, za katero obdobje naj naredimo poračun. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, se uporablja od januarja 2016, vendar pri dodatku na delovno dobo ni prinesla nobenih sprememb, razen dodatne obrazložitve kako se dodatek na delovno dobo obračuna. Ta obrazložitev pa je posledica neenakega obračunavanja dodatka na delovno dobo posameznih proračunskih uporabnikov (Pojasnilo MJU z dne 15.10.2015), podlaga za dodatek na DD je v ZSPJS v 25. členu, uredba določa tehniko kako izračunati dodatek.