fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Uredba o odpadkih

Nova uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29.5.2015)

 

Glavni razlog za spremembe in dopolnitve veljavne Uredbe o odpadkih je EU Pilot 4944/13/ENVI, s katerim je Evropska komisija opozorila na nekatere pomanjkljivosti prenosa Direktive 2008/98/ES v pravni red Republike Slovenije. Največ sprememb predpisa je potrebnih zaradi pravilnega in popolnega prenosa a točke 13. člena Direktive 2008/98/ES glede varstva zdravja ljudi in okolja.

Kako je z veljavnostjo starih privolitev pred uporabo GDPR?

Kako je z veljavnostjo starih privolitev pred uporabo GDPR? Brezplačna strokovna e-knjiga V tej brezplačni strokovni e-knjigi boste dobili vse odgovore, kako je z veljavnostjo starih privolitev pred uporabo GDPR. Do zdaj pridobljena privolitev je še naprej veljavna, če je v skladu s pogoji iz Splošne uredbe, zato je pomembno, da upravljavci podrobno pregledajo delovne […]

Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) v svojem 41. členu določa obvezne prijave inšpekciji dela in zavezuje vse delodajalce, da takoj prijavijo vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav […]

Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu je proces, ki omogoča ljudem, da povečajo nadzor nad svojim zdravjem in si ga po možnosti celo okrepijo. Promocija zdravja v delovnem okolju pa pomeni vlaganje skupnih naporov delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja delavcev. Prednostna področja promocije zdravja so: zdravju naklonjena oz. v zdravje usmerjena […]

Varovanje okolja

Varovanje okolja je že dolga leta, celo desetletja ena bolj žgočih tem na svetu. Osnovni namen varovanja okolja je ohranjanje dolgoročnih pogojev za človekovo zdravje, počutje in kakovost življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Cilji, ki jih zasledujemo, ko govorimo o varovarnju okolja, so naslednji: preprečitev in zmanjševanje obremenjevanja okolja; ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja; trajnostna […]

Nič delovnih nezgod

Vsi tako imenovani negativni pojavi v zvezi z delom, kamor sodijo tudi poklicne bolezni in nevarni pojavi, predvsem pa vse oblike poškodb pri delu, povzročajo številne posledice in stroške na različnih ravneh. Običajno govorimo o neposrednih in posrednih posledicah poškodb pri delu. Med neposredne posledice poškodb pri delu, zlasti hujših, v prvi vrsti štejemo stroške, ki so povezani s prvo pomočjo poškodovanemu delavcu, nadalje stroške njegove odsotnosti, stroške zdravljenja, zdravil, operacij ter funkcionalne in nato še delovne rehabilitacije, če je mogoča vrnitev na delovno mesto. Prav tako sem sodijo stroški boleznine in morebitne invalidnine. Med neposredne posledice sodijo še morebitne denarne kazni, če se je delovna nezgoda s poškodbo delavca zgodila ob kršenju predpisov, zatem odškodnine delavcu in regresni zahtevki zavarovalnic (zdravstvene in pokojninske) ter tudi tistih iz prostovoljnih zavarovanj, če je posledico mogoče pripisati delodajalčevemu nezakonitemu ravnanju. O takem primeru govorimo, ko delodajalec ni sprejel ali izvajal vseh potrebnih ukrepov za zagotovitev delavčeve varnosti in zdravja pri delu, ki jih zakon za tak primer zahteva.

Nova zakonodaja na področju ravnanja z odpadki

Na odpadkarskem področju so v času zadnjih treh mesecev bili sprejeti:

  1. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 47/2016)
  2. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 50/2016)
  3. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 36/2016).
  4. Pravilnik o izdelavi ocene odpadka pred odlaganjem in ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem ter o izvedbi kontrolne kemične analize odpadkov (Uradni list RS, št. 58/2016);
  5. Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov, sprejet 30. 6. 2016;

Obvezno ravnanje z odpadki v skladu s temi spremembami je v priročniku Ravnanje z odpadki po zakonodaji 2015. Preberite si nekaj več o eni izmed sprememb.

Novi tehnični pravilniki

Na področju varnosti in skladnosti strojev so junija letos pričeli veljati pravilniki:

  • Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Ur.l. RS, št./2016 z dne 3.6.2016);
  • Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (Ur.l. RS, št./2016 z dne 3.6.2016);
  • Pravilnik o enostavnih tlačnih posodah (Ur.l. RS, št./2016 z dne 3.6.2016);
  • Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Ur.l. RS, št./2016 z dne 10.6.2016)

Vsebine praktičnega priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev so povsem usklajene z novostmi. Preberite si več o uporabi direktive o nizki napetosti ter Pravilnika o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, ki evropsko zakonodajo prenaša v slovenski pravni red.

Direktiva o dvigalih

Področje uporabe, dajanje na trg in prosti pretok

Ta direktiva se uporablja za dvigala, ki se stalno uporabljajo pri stavbah in konstrukcijah. Uporablja se tudi za varnostne sestavne dele, ki se uporabljajo v takih dvigalih, navedene v Prilogi IV te direktive.

Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka

Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in njenih sprememb (Uradni list RS, št. 22/16) je začela veljati 1. aprila 2016. Z uveljavitvijo te uredbe je prenehala veljati Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in njenih sprememb (Uradni list RS, št. 47/13). Nadzor nad izvajanjem uredbe opravlja Finančna uprava RS (FU RS), razen nad določbami uredbe, ki se nanašajo na oprostitev plačila okoljske dajatve za rabo goriva v mali napravi, oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva in predpisi o državnih pomočeh, odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve in prenehanje upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve. Nadzor nad omenjenimi določbami opravljajo  inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.