fbpx

Prijava v portal: 

Kdaj ni potrebno nakazilo denarja na transakcijski račun fizični osebi

 • dividende in obresti, ki ne presegajo 50 eurov;
 • dividende, obresti in druga plačila v zvezi s premoženjem, za katerega se opravljajo skrbniške storitve oziroma storitve gospodarjenja, če se izplačujejo na račune skrbniških storitev oziroma storitev gospodarjenja;
 • prejemke, namenjene pokritju stroškov dnevnice in prevoza, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki na podlagi imenovanja opravi funkcijo člana volilnega odbora na podlagi predpisov o volitvah in v zvezi s tem prejme le povračilo navedenih stroškov;
 • prejemke od kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov in odpadkov, ki jih lahko prodajajo fizične osebe, ter izdelkov domače in umetnostne obrti, ki ne presegajo 125 eurov;
 • sredstva, v primeru prenosa sredstev vlagatelja iz enega vzajemnega sklada v drug vzajemni sklad iste družbe za upravljanje, če družba za upravljanje zagotovi ustrezen način sledljivosti prehodov med vzajemnimi skladi;
 • sredstva, v primeru neplačila z zastavno pravico zavarovane terjatve iz naslova investicijskih kuponov vzajemnega sklada.

V primeru, ko je izplačevalec dohodka fizična oseba, ki opravlja dejavnost, plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve, ni dolžna nakazati na transakcijski račun pravne osebe ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost, če posamično plačilo ne presega 420 eurov.

V primeru, ko je izplačevalec dohodka pravna oseba, plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve, ki jih izplačuje, ni dolžna nakazati na transakcijski račun fizične osebe, ki opravlja dejavnost, če posamično plačilo ne presega 420 evrov.

Pomembno:
Pri izplačilo fizičnim osebam je potrebno upoštevati drugo, tretjo in četrto točko 107. člen ZDoh-2 in 23. a člen ZavP-2, glede izplačila stroškov potovanj zaposlenih.
Gre za izplačilo naslednjih osebam:

 • fizična oseba ali drugi organ zaradi dejavnosti organa,
 • prostovoljna povabila,
 • prostovoljna povabila v društvih,
 • povračila stroškov po pravilih Evropske Unije, kadar fizična oseba sodeluje v projektu testnega med institucionalnega sodelovanja,
 • stroški prevozov, nočitev, dnevnic – ko se fizična oseba udeleži konference z mednarodno udeležbo in so stroški v skladu z Uredbo.

V mesecu januarju organiziramo naslednja izobraževanja:

 • Zaključni račun za leto 2015,
 • Spremembe poročanja dohodkov osebnih dohodkov zaposlenih oseb na REK obrazcih,
 • Strokovnjak za davčno zakonodajo,
 • Strokovnjak za davek na dodano vrednost

Veselimo se, da se nam pridružite v »živo« in spoznamo skupaj katere so spremembe in dileme ter jih z skupnimi močmi rešimo.

Dodaj odgovor