fbpx

Prijava v portal: 

Kilometrina javni sektor 2023

image_pdfimage_print

Pravico do povračila stroškov prevoza na delo in z dela določa ZDR-1 v 130. členu. To pomeni, da ta pravica pripada zaposlenim tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju. Skladno z zakonodajo, ki jo določa Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 se to pravico uredi s kolektivno pogodbo dejavnosti, lahko pa tudi s pogodbo o zaposlitvi, pri čemer pa ureditev s pogodbo o zaposlitvi v javnem sektorju ni možna, treba je upoštevati veljavne kolektivne pogodbe oziroma anekse, sklenjene po sprejetju ZUJF.

Kilometrina javni sektor je povračilo stroškov prevoza na delo in z dela enotno urejeno v aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, veljavnih od 1. junija 2012 dalje, in sicer v naslednjih:

Višine povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja za javne uslužbence in funkcionarje

Velja v obdobju januar 2023 – junij 2023

Opomba:

– cena bencina se objavlja mesečno na spletni strani MJU,

– zneski so objavljeni na spletni strani MJU.

Kilometrina javni sektor 2023


Uporaba lastnega avtomobila:

Delodajalci v javnem sektorju izplačujejo delavcem stroške prevoza na službenem potovanju skladno z določili ZUJF, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in posameznimi kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

V javnem sektorju je uporaba lastnega avtomobila v službene namene izjemoma mogoča samo na podlagi dogovora med delodajalcem in javnim uslužbencem ali na podlagi potnega naloga, če drugače ni možno opraviti službene poti oziroma rednega dela. Če je javnemu uslužbencu v službene namene odobrena uporaba lastnega avtomobila, se mu povrnejo stroški za uporabo lastnega avtomobila v obliki kilometrine na podlagi dogovora ali potnega naloga.

Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v javnem sektorju za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi znaša 30 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer.


Kilometrina javni sektor:Kilometrina javni sektor 2023

Kilometrina javni sektor za stalno uporabo lastnega avtomobila za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi znaša 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina. Za stalno uporabo lastnega avtomobila 30 odstotkov cene 95-oktanskega bencina za prevoženi kilometer.


Interni pravilnik:

V internem pravilniku mora biti določeno, kdaj gre za občasno in kdaj za stalno uporabo osebnega avtomobila v službene namene. Če je za delojemalca organiziran ali zagotovljen brezplačni prevoz na delo in z dela, zaposlenemu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne pripada.


Kolektivna pogodba:

Povračila stroškov prevoza na delo in z dela je treba podrobneje opredeliti in določiti s kolektivnimi pogodbami dejavnosti ali poklicev . Za javne uslužbence, za katere povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne ureja kolektivna pogodba, in funkcionarje, pa z uredbo velja ZUJF.


Obračun dnevnic za službeno pot v Sloveniji za javni sektor

Za obračun dnevnic kot za druga povračila stroškov in druge prejemke iz delovnega razmerja je treba upoštevati kolektivno pogodbo oziroma ustrezne anekse, ki veljajo za delodajalca.

Dnevnice v javnem sektorju so urejene v aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, Uradni list RS, št. 40/12 in 88/21.

Aneksi iz Uradnega lista RS, št. 40/12, določajo, da se javnemu uslužbencu povrnejo stroški, nastali na službenem potovanju, na katerega je javni uslužbenec napoten s potnim nalogom za službeno potovanje. Za službeno potovanje se šteje potovanje, na katerega je napoten javni uslužbenec, da opravi določeno nalogo izven kraja, v katerem v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja delo.

Kot stroški na službenem potovanju v državi se štejejo:

  • stroški javnega prevoza,
  • dnevnica kot povračilo stroškov prehrane,
  • kilometrina, če je bila za službeno potovanje odobrena uporaba lastnega avtomobila,
  • parkirnina,
  • stroški prenočevanja in
  • drugi stroški, vezani na opravljanje nalog na službenem potovanju in z izkazanim računom.

Aneksi iz Uradnega lista RS, št. 88/21 pa določajo, da je dnevnica za službeno potovanje v Republiki Sloveniji povračilo stroškov prehrane javnemu uslužbencu na službenem potovanju, pri čemer se dnevnica in regres za prehrano izključujeta.

Javni uslužbenec je upravičen do dnevnice za službeno potovanje v državi, ki traja:

  • nad 12 ur, v višini 22,44 evrov,
  • nad 8 do vključno 12 ur, v višini 11,20 evrov,
  • od 6 do vključno 8 ur, v višini 5,41 evra.

Podrobno zakonodajo s komentarjem si lahko preberete tukaj:

Kilometrina javni sektor

Dodaj odgovor