fbpx

Prijava v portal: 

Klasifikacijski seznam odpadkov

 

V seznamu odpadkov se odpadke glede na vir njihovega nastanka razvršča v skupine, označene z dvomestno številčno oznako, in podskupine, označene s štirimestno številčno oznako. Glede na sestavo in ob upoštevanju mejnih vrednosti koncentracije nevarnih snovi se odpadke v seznamu odpadkov razvršča kot nenevarne odpadke, označene s šestmestno klasifikacijsko številko, ali kot nevarne odpadke, označene s šestmestno klasifikacijsko številko in zvezdico. Odpadki so razvrščeni kot nevarni odpadki, če imajo vsaj eno nevarno lastnost iz preglednice 5. Lastnosti, zaradi katerih se odpadke uvršča med nevarne odpadke, so napisane v nadaljevanju.

Odpadek se lahko uvrsti kot odpadek s šestmestno klasifikacijsko številko, zaključeno s številko 99, če je iz podatkov o sestavi odpadka ali na podlagi njegove analize s preskusnimi metodami razvidno, da nima nobene od lastnosti, ki določa, da se odpadek razvrsti med nevarne odpadke. Analizo odpadka mora izvesti oseba s pridobljeno akreditacijo akreditacijske službe za izvajanje analiz lastnosti odpadkov.

Odpadki so glede na klasifikacijski seznam odpadkov razvrščeni v posamezne skupine in podskupine. Klasifikacijski seznam odpadkov sestavlja 20 skupin in 111 podskupin (preglednica 4: Skupine odpadkov iz klasifikacijskega seznama so v nadaljevanju priročnika).

Pri razvrščanju odpadkov v posamezno skupino ali podskupino izhajamo iz omenjenega klasifikacijskega seznama. V tem so odpadki razvrščeni glede na vir nastajanja odpadka ali glede na tip odpadka, in sicer:

 

Ravnanje z odpadki

 

Več o tej temi preberite v priročniku Ravnanje z odpadki po novi zakonodaji 2015

 
Dodaj odgovor