fbpx

Prijava v portal: 

Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja

Kolektivna pogodba, ki je sklenjena za nedoločen čas oziroma do sklenitve nove kolektivne pogodbe, velja:

 • za območje Republike Slovenije,
 • za vse delodajalce, člane podpisnikov, ki imajo skladno z zakonom registrirano področje dejavnosti v okviru oddelkov Standardne klasifikacije dejavnosti: N80.1 Varovanje in N80.2 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov,
 • za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih, ki jih zavezuje ta kolektivna pogodba.

Za poslovodne delavce in vodilne delavce ta kolektivna pogodba ne velja, razen če je tako določeno s kolektivno pogodbo pri delodajalcu ali s pogodbo o zaposlitvi.

Kolektivna pogodba določa, da se samo izjemoma in v utemeljenih primerih sklepa pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega delovnega časa. Sicer pa kolektivna pogodba ureja še naslednje vsebine:

 • odmore, počitke in razporejanje delovnega časa, kjer določa, da si čas odmora v trajanju 30 minut oziroma v sorazmerju s časom, prebitim na delu, varnostno osebje praviloma določi samo, po eni uri dela in najkasneje eno uro pred koncem delovnega časa in ga izkoristi na delovnem mestu znotraj delovnega časa, glede na ocenjene varnostne razmere in načrt varovanja. Pri neenakomerni razporeditvi in začasni prerazporeditvi delovnega časa se upošteva poln delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od enega leta. Časovna omejitev dnevne delovne obveznosti nočnega delavca se upošteva kot povprečna omejitev v obdobju šestih mesecev,
 • povračila stroškov v zvezi z delom, in sicer:
  1. povračilo stroškov za prevoz na delo, kjer določa, da je delavec upravičen do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela za dneve prisotnosti na delu, osnova za izračun povračila stroškov je najmanj 60 odstotkov cene mesečne vozovnice najcenejšega javnega prevoza, povračilo stroškov za posamezni dan prisotnosti znaša 1/22 osnove. Če ni možnosti javnega prevoza, pripada delavcu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela najmanj v višini 0,13 evra za vsak polni kilometer od kraja prebivališča do kraja, kjer delavec opravlja delo.
  2. prehrana med delom, kjer določa, da delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom najmanj v višini 3,56 evra za vsak dan prisotnosti na delu, do povračila stroškov prehrane med delom je upravičen delavec, ki je na delu prisoten najmanj štiri (4) ure. Delavcu se lahko del stroškov za prehrano izplača tudi v obliki vrednostnih bonov oziroma vrednostnih kartic za nakup prehrambnih izdelkov.

Kolektivna pogodba ureja tudi dodatke za posebne obremenitve, pri čemer določa, da za delo v delovnem času, ki je za delavca manj ugoden, pripadajo delavcem dodatki najmanj v naslednjem deležu od osnove:

 • za nočno delo 30  odstotkov,
 • za delo prek polnega delovnega časa 30  odstotkov,
 • za nedeljsko delo 50 odstotkov,
 • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu 50  odstotkov.

Navedene dodatke se ne všteva v minimalno plačo. Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na dela proste dneve po zakonu se med seboj izključujeta.

Kolektivna pogodba je začela veljati v 8 dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej 6. februarja 2016, uporablja pa se jo tudi pri izplačilu plač za mesec januar 2016.

Vsebinsko pomembna določba pa se nanaša na obveznost strank podpisnic, in sicer sta se stranki kolektivne pogodbe zavezali, da se bosta v času veljavnosti te kolektivne pogodbe zavzemali za sklenitev celovite kolektivne pogodbe v dejavnosti zasebnega varovanja, ki bo urejala tudi vse druge pravice in obveznosti, ki v tej kolektivni pogodbi niso določene, med drugim tudi:

 • druge še nedogovorjene splošne določbe,
 • pravice in obveznosti delodajalca in delavcev,
 • pravice in obveznosti strank ter način reševanja sporov.
Dodaj odgovor