fbpx

Prijava v portal: 

Letni dopust in regres za leto 2016

Delodajalec mora najkasneje do 31. marca zaposlene pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto, in sicer na način, ki je običajen za obveščanje. To pomeni, da delodajalec lahko delavca obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

Za javne uslužbence v državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti je treba upoštevati, da se letni dopust določi s sklepom, ki ga izda predstojnik, in ki ga je treba vročiti javnemu uslužbencu na način, da je razviden datum vročitve, saj ZJU določa možnost pravnega varstva zoper odločitve predstojnika.

Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, ima pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve, torej do sorazmernega dela letnega dopusta. Če delavec med koledarskim letom sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, mu je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu, razen če se delavec in delodajalec dogovorita drugače.

Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan letnega dopusta.

Glede določanja in izrabe letnega dopusta je treba upoštevati, da:

–          se prazniki in dela prosti dnevi, odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe ter drugi primeri opravičene odsotnosti z dela ne vštevajo v dneve letnega dopusta,

–          se letni dopust določa in izrablja v delovnih dneh,

–          se kot dan letnega dopusta šteje vsak delovni dan, ki je po razporeditvi delovnega časa pri delodajalcu za posameznega delavca določen kot delovni dan,

–          je letni dopust mogoče izrabiti v več delih, s tem, da mora en del trajati najmanj dva tedna,

–          delodajalec lahko zahteva od delavca, da planira izrabo najmanj dveh tednov letnega dopusta za tekoče koledarsko leto,

–          imajo starši šoloobveznih otrok pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic,

–          ima delavec pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo,

–          je delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta.

Pomembno je vedeti še, da ima delavec pravico izrabiti ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, do 31. decembra naslednjega leta.

Delavec, ki ima v prvem letu zaposlitve pravico do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta, pridobi pravico do izrabe letnega dopusta za naslednje koledarsko leto ob začetku naslednjega koledarskega leta.

V zvezi z letnim dopustom je treba še posebej opozoriti, da ZDR-1 v 164. členu ureja neveljavnost odpovedi pravici do letnega dopusta in v zvezi s tem določa, da je izjava, s katero bi se delavec odpovedal pravici do letnega dopusta, neveljavna. Neveljaven je tudi sporazum, s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o denarnem nadomestilu za neizrabljeni letni dopust, razen ob prenehanju delovnega razmerja, v primeru, da delavec ni mogel izrabiti letnega dopusta.

Pri določanju in izrabi letnega dopusta je treba upoštevati razen določb ZDR-1 še določbe posebnih zakonov in kolektivnih pogodb, ki lahko urejajo določene zadeve drugače.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 131. členu določa, da mora delodajalec delavcu izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta, in sicer najmanj v višini minimalne plače (od 1. 1. 2016 dalje 790,73 evra). Delavec je upravičen do izplačila regresa ob pogoju, da je upravičen do letnega dopusta. Če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa. Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Izjema so delavci, ki delajo krajši čas v skladu s 67. členom ZDR-1 (po predpisih ZPIZ, predpisih zdravstvenega zavarovanja ali predpisih o starševskem dopustu). ZDR-1 v tretjem odstavku 131. člena določa, da se lahko s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določi v primeru nelikvidnosti delodajalca tudi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega leta. Zato pred izplačilom regresa preverite glede tega določbe v kolektivni pogodbi, ki vas oz. delodajalca zavezuje.

Izplačilo regresa za letni dopust v javnem sektorju

Glede izplačila regresa za letni dopust v javnem sektorju je tudi v letu 2016 treba upoštevati določbe posebnega zakona, saj je v zadnjih letih praviloma regres za letni dopust določen s posebnim zakonom.

ZDR-1 res v 131. členu določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, pri čemer velja, da je treba regres izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Za javni sektor pa, kot že rečeno, velja posebni zakon.

Tako je za leto 2016 treba upoštevati Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju –ZUPPJS16 (Uradni list RS, št. 90/15), ki regres za letni dopust ureja v 7. členu. Navedeni člen določa višino regresa za letni dopust glede na plačni razred, v katerega je uvrščen javni uslužbenec, in sicer določa višino regresa glede na plačni razred. Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2016 uvrščeni:

  • do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 790,73 evrov,
  • od 31. do vključno 40. plačnega razreda, izplača regres v znesku 696 evrov,
  • od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 450 evrov,
  • od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 350 evrov.

Regres se izplača pri plači za mesec maj 2016, torej bo izplačan s plačo, izplačano v juniju 2016 za maj 2016.

ZUPPJS16 ureja tudi primere javnih uslužbencev, ki bodo s 1.4.2016 napredovali v višji plačni razred, a bodo pravico do plače dobili šele s 1.12.2016. Glede teh določa, da je osnova za določitev višine regresa za letni dopust plačni razred, v skladu s katerim bo javni uslužbenec prejel plačo na zadnji dan meseca aprila 2016. 

 

VZOREC OBVESTILA:

Na podlagi določil drugega odstavka 160. čl. Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/2013), poglavja ………… Kolektivne pogodbe …………..(KP), (Opomba: vpisati tudi interni akt družbe, če ga ima), ter pogodbe o zaposlitvi imenovanega/ne, izdajam naslednje

 

OBVESTILO O ODMERI  LETNEGA DOPUSTA ZA LETO 2016

Delavcu/ki …………….., stanujočemu/či……………na delovnem mestu……………….., se določi trajanje letnega dopusta za leto ………. po naslednjih kriterijih ZDR-1, KP in Pogodbe o zaposlitvi delavca/ke, npr:

–         osnovni dopust po ZDR-1, ki znaša 4 tedne                                         dni
–         delovno dobo  dni
–         zahtevnost dela na delovnem mestu dni
–         pogoji dela, če to delo opravlja več kot 6 mesecev v koledarskem letu dni
–         otrok do 15. leta starosti dni
–         starost nad  55 let dni
–         več kot 60 % telesne okvare dni
–         nega prizadete osebe dni
   
SKUPAJ: dni
 

Na podlagi navedenega izračuna delavcu/ki za leto ……. pripada … dni letnega dopusta.

V /Na………….., dne……………

Obvestiti:                                                                                                          Delodajalec:

–       delavca                                                                                              ………………………..

–       arhiv tu

Delavec/ka…………………………….. potrjujem prejem predmetnega obvestila dne ………………

                                                                                                               Delavec/ka:

                                                                                                               ………………………..

Dodaj odgovor