fbpx

Prijava v portal: 

Načrtovanje finančnih obveznosti

Za načrtovanje je pomembno, da moramo ugotoviti, koliko denarnih sredstev bomo potrebovali za določeno investicijo, projekt ali nemoteno poslovanje in ta finančna sredstva tudi zagotovimo. To pomeni, da zapremo finančno konstrukcijo. Običajno je že iz izkaza poslovnega izida in bilance stanje razvidno, ali se naš poslovni model izide, najkasneje pa to ugotovimo, ko sestavimo še izkaz denarnih tokov. Izkaz denarnih tokov nam pove, kakšna bo naša likvidnost v določenem obdobju. Iz izkaza denarnih tokov lahko ugotovimo, v katerih obdobjih bo podjetje likvidnost bolj obremenjeno in na podlagi tega načrtujemo tudi financiranje poslovanja, recimo ureditev bančnega limita, ki ga izkoristimo ob nastopu likvidnostno težjega obdobja ali načelni dogovor z banko za premostitveni kredit.

Cilj financiranja je, da ima podjetje dovolj likvidnostih sredstev za pokritje obveznosti, vendar pa se ta meja konča takrat, ko je podjetje prezadolženo in več ni sposobno vračati kreditov. Takrat se zapre večina možnosti financiranja, saj nihčeni naklonjen financiranju podjetja, če  nima trdnih zagotovil, da bo financiranje tudi poplačano. 

Podjetje do stanja prezadolženosti najpogosteje pripeljejo daljše obdobje poslovanja z negativnim denarnim tokom iz poslovanja, kar kaže na neobvladovanje tekočega poslovanja ter napačnih poslovnih odločitev, ki privedejo do neprimernih in nerentabilnih investicij v dolgoročna sredstva. Posledica obeh napak je zmanjšana likvidnost. Če podjetje še ni prezadolženo, podjetja praviloma rešujejo zmanjšano likvidnost z dodatnim kratkoročnim zadolževanjem, kar lahko ob nadaljnjem poslabševanju poslovanja privede do prezadolženosti. Pogosto pa v podjetjih precenijo tudi donos in denarne tokove investicij, kar lahko tudi privede do stanja prezadolženosti.

Za zagotovitev doseganja cilja financiranja je treba imeti dobre odnose s financerji, kar najlažje dosežemo s transparentnim poslovanjem:

  • knjižiti in razkriti finančne obveznosti skladno s sprejetimi računovodskimi standardi in zakonodajo
  • prikazovanje poslovnih obveznosti v ustrezni obliki in brez prikrivanja
  • vzdrževanje primerne in zdrave strukture pasive, predvsem razmerja med dolgom in kapitalom
  • pridobivanje virov financiranja pravočasno in čim ceneje
  • vzdrževanje primernega nadzora in omejitev pri poslovanja, da obveznosti nenadzorovano narastejo

Pri financiranju lahko banke med kreditne pogoje vnesejo tudi določene zaveze, ki jih mora podjetje spoštovati. Te zaveze so lahko:

  • obveznost vzdrževanja določene ravni tekočega kazalnika (kratkoročna sredstva / kratkoročne finančne in poslovne obveznosti)
  • omejitev pri izplačilu dobička / dividend
  • omejitev pri zadolževanje in obveznost vzdrževanja določenega razmerja med dolgom in kapitalom
  • obveznost vzdrževanja minimalnega obratnega kapitala
  • prepoved odtujitve sredstev, ki so potrebne za poslovanje

Pri zadolževanju je treba upoštevati tudi, da se s povečevanjem zadolženosti povečuje finančno tveganje podjetje. Finančno tveganje je predvsem tveganje bankrota podjetja. 

 

Uspešen finančni menedžer

 

Več o tej temi preberite v priročniku Uspešen finančni menedžer

 
Dodaj odgovor