fbpx

Prijava v portal: 

Napotki za branje finančnih izkazov

image_pdfimage_print

 

Nasvet za razumevanje računovodskih izkazov

Nobene potrebe ni po tem, da bi morali vsi poznati kontni plan in načine knjiženja posameznih dogodkov (za to so odgovorni računovodje). Pomembno je razumeti, kako podjetje deluje.

Glavni računovodski izkazi so:

  • bilanca stanja,
  • izkaz poslovnega izida in
  • izkaz denarnih tokov.

Srednje in velike družbe ter družbe, ki poslujejo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, morajo sestaviti tudi izkaz gibanja kapitala. 

Nasvet za razumevanje računovodskih izkazov

Bilanca stanja prikazuje premoženjsko stanje na določen datum (statični prikaz), medtem ko izkaz uspeha in izkaz denarnih tokovprikazujeta poslovanje v določenem obdobju (dinamični prikaz).

Podjetniki imajo pogosto težave pri razumevanju posameznih postavk v računovodskih izkazih podjetja. Napake, ki se pojavljajo, so nerazumevanje povezanosti bilance stanje in izkaza poslovnega izida. Tako, na primer, sredstva predstavljajo vire za ustvarjanje bodočih ekonomskih koristi in so v lasti oziroma pod nadzorom podjetja, obveznosti pa predstavljajo sredstva, ki bodo v prihodnosti žrtvovana. Te bodoče koristi in stroške prikazujemo v izkazu poslovnega izida, razlika med njimi pa je dobiček oziroma izguba. Bilanca stanja torej prikazuje izhodišče za izkaz poslovnega izida.

Bilanca stanja

Bilanca stanja je v osnovi sestavljena iz aktivne in pasivne strani.

Nasvet za razumevanje računovodskih izkazov

Na aktivi je prikazano premoženje, s katerim ustvarjamo prihodke, na pasivi pa so prikazane obveznosti, ki se odražajo v stroških. Razliko predstavlja dobiček oziroma izguba, ki povečuje ali zmanjšuje kapital. 

Glede bilance stanja si je treba zapomniti naslednje:

  • bilanca stanja je statičen prikaz premoženja, obveznosti in kapitala na poljuben dan,
  • bilanca stanja prikazuje sredstva (kar ima podjetje v lasti), ki so enaka seštevku obveznosti (kar podjetje dolguje) in kapitala,
  • teoretična (knjigovodska) vrednost podjetja je enaka kapitalu, toliko bi lastniki dobili v primeru prodaje podjetja na dan izdelave bilance stanja, in
  • preneseni oziroma zadržani dobički so vsi dobički, ki jih je podjetje v preteklosti ustvarilo in si jih lastniki niso izplačali v obliki dividend.  

Izkaz poslovnega izida

Nasvet za razumevanje računovodskih izkazov:
Dobiček = prihodki – odhodki

Dobiček/izguba podjetja je prikazana v poslovnem izidu (do leta 2002 se je uporabljal izraz izkaz uspeha). Napačni izraz, ki se ga v Sloveniji uporablja relativno pogosto, je bilanca uspeha. Kot že rečeno v predhodnem besedilu, je napaka v tem, da je bilanca statičen prikaz stanja na določen dan, izkaz poslovnega izida pa prikazuje poslovanje v določenem obdobju.

Kot pri bilanci stanja se lahko tudi pri izkazu poslovnega izida razporeditev posameznih vrst prihodkov in odhodkov razlikuje glede na lokalne računovodske standarde.

Izkaz denarnih tokov

Nasvet za razumevanje računovodskih izkazov

Glavne postavke v izkazu denarnih tokov so denarni tok iz poslovanja, denarni tok iz investiranja in denarni tok iz financiranja – če ne obvladujemo denarna toka, lahko podjetje propade kljub dobičku.

Spremljanje denarnega toka je zelo pomembno za poslovanje vsakega podjetja, vendar pri veliko podjetjih opazimo vodenje po principu »stanja na računu« brez podrobnega razumevanja, kako poslovne odločitve vplivajo na likvidnost podjetja. Še redkeje je dolgoročno planiranje denarnega toka, pri katerem bi podjetja projicirala denarni tok za daljše obdobje, npr. eno leto ali več let.

Denarni tok je najlažje razumeti, če samostojno analiziramo vsako od njegovih sestavin.

 

 

Uspešen finančni menedžer

 

Več o tej temi preberite v priročniku Uspešen finančni menedžer

 
Dodaj odgovor