fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Napredovanje javnih uslužbencev 

Napredovanja v javnem sektorju so vsaka 3 leta za en ali dva plačna razreda, če so izpolnjeni predpisani pogoji (napredovalno obdobje, ustrezno število točk na podlagi ocenjevanja javnih uslužbencev, ki jih določa uredba v 5. členu).

Napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredovanja, v katerem je javni uslužbenec dosegel tri ocene, na podlagi katerih izpolnjuje pogoje za napredovanje.


Kdo vodi postopke za napredovanje v plačne razrede?

O napredovanju v višji plačni razred na delovnem mestu ali v nazivu odloča pristojni organ oziroma predstojnik, ki najmanj enkrat letno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje, predstojnik oziroma odgovorna oseba je oseba, ki izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca.

Za koliko plačilnih razredov lahko zaposlen v javnem sektorju napreduje?

Javni uslužbenec lahko na delovnih mestih, kjer je mogoče napredovanje v višji naziv, v posameznem nazivu napreduje za največ za pet plačnih razredov:

 • če z napredovanjem na delovnih mestih, na katerih se delo opravlja v nazivih, z napredovanjem v nazive v vseh nazivih ni mogoče napredovanje za deset plačnih razredov, potem je v najvišjem nazivu mogoče napredovati za toliko plačnih razredov, da je doseženo napredovanje v nazivih skupno za deset plačnih razredov,
 • razpon oziroma plačni razred, v katerega je največ možno napredovati, je razviden v kolektivnih pogodbah oziroma uredbi, v katerih so delovna mesta in nazivi uvrščeni v plačne razrede.
Napredovanja v javnem sektorju

Prenesite vsebino za Napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred v letu 2023:

 • Pogoji za napredovanje 
 • Število napredovanj
 • Napredovalno obdobje
 • Napredovanje v višji plačilni razred

Vsebina vam je na voljo v .pdf in .docx (Word) formatu.  

Kaj morate vedeti o napredovalnem obdobju za napredovanja v javnem sektorju?

Napredovalno obdobje se ne prekine, če javni uslužbenec spremeni delovno mesto v javnem sektorju, in sicer se ne prekine v primeru:

 • napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve v javnem sektorju, v katerem javni uslužbenec pridobi tri letne ocene, ki mu omogočajo napredovanje,
 • napredovalno obdobje po zakonu je čas, ko je javni uslužbenec delal na delovnih mestih, za katere je predpisana enaka stopnja strokovne izobrazbe, če javni uslužbenec zasede delovno mesto v istem ali nižjem tarifnem razredu v isti plačni podskupini ali če javni uslužbenec zasede na istovrstno oziroma sorodno delovno mesto v različnih plačnih podskupinah.

POMEMBNO za napredovanje v plačne razrede!

V primeru prekinitve delovnega razmerja v javnem sektorju se napredovalno obdobje prekine in začne znova teči z dnem ponovne zaposlitve v javnem sektorju.

Ocene, pridobljene pred prekinitvijo delovnega razmerja v javnem sektorju, ugasnejo in se ne upoštevajo za ugotavljanje pogojev za napredovanje v plačni razred po ponovni sklenitvi delovnega razmerja v javnem sektorju.


Kakšne so posebnosti v zvezi z ureditvijo napredovanja v javnem sektorju

Če je osnovna plača javnemu uslužbencu, ki opravlja delo na delovnem mestu, za katerega nima predpisane oziroma zahtevane izobrazbe, določena v skladu s prvim odstavkom 14. člena ZSPJS z odbitkom plačnih razredov, javni uslužbenec lahko ob izpolnjenih pogojih napreduje.

Javni uslužbenci iz plačne skupine B ne napredujejo v višji plačni razred, njihov plačni razred je namreč določen skladno z uredbo, ki ureja plače direktorjev, ne glede na to, da ne napredujejo, jih je treba ocenjevati.

Javni uslužbenci na vodstvenih delovnih mestih, ki so uvrščena v plačne razrede s kolektivnimi pogodbami, uredbami oziroma splošnimi akti, napredujejo za največ deset plačnih razredov.


Kakšni so pogoji za napredovanje v plačne razrede?

Javni uslužbenec napreduje vsaka 3 leta za en ali dva plačna razreda, če so izpolnjeni predpisani pogoji (napredovalno obdobje, ustrezno število točk na podlagi ocen, ki jih določa uredba v 5. členu).

Napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredovanja, v katerem je javni uslužbenec dosegel tri ocene, na podlagi katerih izpolnjuje pogoje za napredovanje.

Javni uslužbenec napreduje, ko skupaj doseže 3 ocene, ki pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje, to pomeni, da seštevek treh ocen pomeni število točk, ki je kot pogoj določeno za napredovanje, pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje se upoštevajo 3 najugodnejše ocene v obdobju od zadnjega napredovanja.

Za en plačni razred napreduje javni uslužbenec, ki v napredovalnem obdobju doseže:

 • ob prvem in drugem napredovanju najmanj 11 točk,
 • ob tretjem in četrtem najmanj 12 točk,
 • ob petem najmanj 13 točk,
 • ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 točk.

Javni uslužbenec, ki izpolnjuje predpisane pogoje, lahko napreduje za največ dva plačna razreda, če:

 • ob prvem napredovanju dosežejo najmanj 14 točk,
 • ob nadaljnjih napredovanjih pa 15 točk.

Za javnega uslužbenca, ki na podlagi seštevka treh letnih ocen ni zbral zadostnega števila točk za napredovanje, se ponovno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje naslednje leto, javni uslužbenec napreduje za en plačni razred, če je v času od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve preteklo najmanj šest let in je v tem obdobju dosegel povprečno oceno najmanj dobro.


Kako izpeljati postopek napredovanja v javnem sektorju v plačne razrede?

Do 15. marca tekočega leta je treba preveriti izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred, in sicer tako, da:

 • se najprej preveri napredovalno obdobje, ali so potekla 3 leta od zadnjega napredovanja,
 • se preveri število točk, pri čemer se izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred ugotovi na podlagi seštevka treh letnih ocen.

Če javni uslužbenec izpolnjuje pogoje za napredovanje v plačne razrede, ga delodajalec obvesti s pisnim obvestilom o:

 • napredovanju,
 • številu plačnih razredov napredovanja in
 • o plačnem razredu osnovne plače.

POMEMBNO!

Če javni uslužbenec izpolnjuje pogoje za napredovanje v višji plačni razred, potem napreduje, napredovanje ni odvisno od presoje ali odločitve delodajalca.

Prav tako javni uslužbenec, ki ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje, izpolni pogoje za napredovanja za dva plačna razreda, napreduje in tudi v tem primeru napredovanje ni odvisno od odločitve ali presoje delodajalca.

Delodajalec hkrati z obvestilom o napredovanju javnemu uslužbencu izroči pisni predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi:

 • obvestilo in pisni predlog aneksa morata biti javnemu uslužbencu izročena najkasneje 15 dni po roku za preverjanje izpolnjevanja pogojev (to je 15. marec), kar pomeni, da je treba obvestilo o napredovanju in pisni predlog aneksa h pogodbi o zaposlitvi javnemu uslužbencu posredovati najkasneje do konca marca,
 • javni uslužbenec, ki napreduje v višji plačni razred s 1. aprilom, pridobi pravico do plače iz naslova tega napredovanja s 1. decembrom istega leta.

Pomembni datumi napredovanja v javnem sektorju

Naj še enkrat izpostavimo najpomembnejše datume za postopke za napredovanje v plačne razrede po korakih.

 • 15. marec – rok za oddajo ocene
 • 1. april – rok za napredovanje
 • 1. december – pravica do plače iz naslova napredovanja