fbpx

Prijava v portal: 

Naziv državni notranji revizor

Pogoji za pridobitev naziva DNR:

 • univerzitetna izobrazba,
 • najmanj tri leta delovnih izkušenj, od tega eno leto na področju revizije, računovodenja ali finančnega poslovanja,
 • uspešno zaključen program izobraževanja za pridobitev naziva DNR.

Naziv DNR lahko pridobi tudi kandidat, ki je pridobil naziv državni revizor v skladu z zakonom, ki ureja računsko sodišče, in opravil dodatni izpit iz predmeta Notranje revidiranje – uvod po tem pravilniku ter uspešno zagovarjal zaključno nalogo. Kandidat dodatni izpit opravlja skupaj s kandidati, ki so v program izobraževanja vpisani v tekočem letu.

Pogoji za pridobitev naziva PDNR:

 • najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju revizije po izpolnitvi pogojev za pridobitev naziva DNR in
 • uspešno zaključen program izobraževanja za pridobitev naziva PDNR.

Naziv PDNR pridobi tudi kandidat, ki je pridobil naziv preizkušeni državni revizor v skladu z zakonom, ki ureja računsko sodišče, in opravil dodatni izpit iz predmeta Notranje revidiranje – nadaljevanje v skladu s tem pravilnikom.

Pravilnik določa tudi program izobraževanja, pri čemer ta program vključuje cilje izobraževanja, predmete in njihovo vsebino, predavanja, konzultacije, izpite iz posameznih predmetov, pripravo in zagovor zaključne naloge. Program izobraževanja za naziv DNR obsega predmete: Zakonodaja na področju javnih financ, Notranje revidiranje – uvod, Računovodstvo in finančno poročanje v javnem sektorju, Upravljanje s tveganji in notranje kontrole, v okviru programa izobraževanja pa mora kandidat pripraviti in zagovarjati tudi zaključno nalogo. Program izobraževanja za naziv PDNR obsega predmete: Notranje revidiranje – nadaljevanje, Revizija postopkov poslovodenja in Vodenje notranje revizijske službe.

V skladu s pravilnikom Ministrstvo za finance zagotavlja izvajanje programa izobraževanja, in sicer je nosilec programa izobraževanja Urad RS za nadzor proračuna. Pravilnik določa tudi, da lahko Ministrstvo za finance izvedbo programa izobraževanja poveri zunanjemu izvajalcu, to je za ta namen ustanovljeni oziroma usposobljeni organizaciji.

Pravilnik določa tudi, da morajo člani programskega sveta, izpitne komisije in mentorji posameznih predmetov imeti univerzitetno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja revidiranja, računovodenja oziroma finančnega poslovanja. Člane programskega sveta imenuje minister, pristojen za finance. Programski svet ima devet članov in ima naslednje pristojnosti:

 • pripravi predlog programa izobraževanja,
 • na predlog izvajalca programa izobraževanja: sprejme pravilnik o opravljanju izpitov, pravilnik in navodila za pripravo in zagovor zaključne naloge, načrt izvedbe in urnik programa izobraževanja, odobri seznam mentorjev pri posameznih predmetih in odobri cenik izobraževanja,
 • odloča o izvedbi programa izobraževanja v posameznem letu,
 • odloča v primeru pritožbe na odločitev izpitne komisije pri zagovoru zaključne naloge in
 • odloča o drugih vprašanjih v zvezi z izvajanjem programa izobraževanja in določa nosilce posameznih nalog.

Nosilec programa izobraževanja ima naslednje naloge:

 • nadzira izvajanje programa izobraževanja pri izvajalcu programa izobraževanja iz tretjega odstavka prejšnjega člena,
 • spremlja kakovost izvajanja programa izobraževanja in sprejema ukrepe za njegovo izboljšanje in
 • odloča v primeru nesoglasja med programskim svetom, izpitno komisijo in izvajalcem programa izobraževanja.

Pravilnik določa tudi izpitno komisijo, ki jo sestavljajo mentorji posameznih predmetov, ki jih potrdi programski svet. Izpitna komisija določa roke zagovorov zaključnih nalog, pripravi predlog tem zaključnih nalog za obravnavo na programskem svetu, odobrava teme in naslove zaključnih nalog kandidatom, izvaja zagovore zaključnih nalog, odloča o oceni zagovora in  odloča o ugovorih kandidatov zaradi kršitev pravic ali zoper oceno pri opravljanju izpita. Izpitna komisija odloča v sestavi treh članov, sestavo oblikuje izvajalec programa izobraževanja. Kadar izpitna komisija odloča o zadevah, ki se nanašajo na posamezni predmet, mora biti eden od članov komisije mentor pri predmetu v zadevi, ki se obravnava.

Razpis in program izobraževanja se javno objavita, program pa se izvede, če se prijavi dovolj kandidatov, ki opravljajo izpite v skladu s pravilnikom o opravljanju izpitov, ki ga sprejme programski svet. Pravilnik določa opravljanje izpitov in zagovor zaključne naloge, ureja pa tudi varstvo pravic kandidatov. Po uspešno zaključenem programu izobraževanja za pridobitev naziva DNR oziroma PDNR, izda izvajalec izobraževanja kandidatu potrdilo.

Ko kandidat izpolni vse pogoje iz tega pravilnika in vloži vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev na Urad RS za nadzor proračuna, mu minister, pristojen za finance, izda potrdilo o pridobitvi naziva DNR oziroma PDNR, torej revizorskega naziva. Potrdilo za revizorski naziv ima značaj javne listine. Naziv pa se uporablja tako, da se navede za imenom in priimkom imetnika potrdila. Urad RS za nadzor proračuna vodi imenik DNR in PDNR, ki vsebuje podatka ime osebe in datum pridobitve oziroma priznanja revizorskega naziva. Imenik je objavljen na spletni strani Urada RS za nadzor proračuna.

Z uveljavitvijo Pravilnika o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor preneha veljati Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Uradni list RS, št. 83/07).

Dodaj odgovor