fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Neuspešno opravljeno poskusno delo

Neuspešno opravljeno poskusno delo
Neuspešno opravljeno poskusno delo in kaj o tem govori zakon o delovnih razmerjih ZDR-1

Neuspešno opravljeno poskusno delo pojasnilo

Neuspešno opravljeno poskusno delo lahko izvede delodajalec delavcu in redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz razloga neuspešno opravljenega poskusnega dela, če oceni, da delavec poskusnega dela ni uspešno opravil in če zaradi tega z delavcem ne more nadaljevati delovnega razmerja pod pogoji iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

Kaj pravi Zakon o delovnih razmerjih?

ZDR-1 ne določa natančno, kako in po kakšnem postopku mora delodajalec delavca oceniti – urejanje teh vprašanj je torej prepuščeno kolektivnim pogodbam, splošnim aktom delodajalca in pogodbam o zaposlitvi.[1] Običajno je način spremljanja in ocenjevanja poskusnega dela, ki ga opravlja delavec, podrobno urejen v kolektivni pogodbi ali splošnem aktu delodajalca, te določbe pa je delodajalec dolžan upoštevati, sicer odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga neuspešno opravljenega poskusnega dela ne bo zakonita.

Postopek

Običajno mora delodajalec (to se priporoča tudi, če mu tako ne nalaga kolektivne pogodba, splošni akt ali pogodba o zaposlitvi) ob koncu poskusne dobe oz. prej, če meni, da lahko delavca oceni že prej, podati pisno oceno poskusnega dela. V tej pisni oceni naj osebe, ki so delavca spremljale in ocenjevale točno navedejo, katera dela in naloge je delavec opravljal in kako jih je opravljal ter podajo oceno, ali je poskusno delo uspešno ali neuspešno opravljeno, to oceno pa obrazložijo. S takšno pisno oceno poskusnega dela naj delodajalec

seznani potem tudi delavca. Seveda pa mora delodajalec, kor že navedeno, upoštevati tudi vse morebitne določbe kolektivne pogodbe, splošnega akta in pogodbe o zaposlitvi in ravnati skladno z njimi.

Skladnost z zakonodajo o delovnih razmerjih?

Skladnost postopka ocenjevanja poskusnega dela in odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga neuspešno opravljenega poskusnega dela s kolektivno pogodbo pri delodajalcu, splošnimi akti delodajalca in z določbami konkretne pogodbe o zaposlitvi v morebitnem sodne sporu seveda presoja tudi sodišče.

Neuspešno opravljeno poskusno delo s spoštovanjem ZDR-1

Ker v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi, mora delodajalec spoštovati tudi sicer vse določbe ZDR-1, ki sicer rejajo redno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Izpostavljeno

Na tem mestu velja izpostaviti vprašanje izvedbe zagovora, v skladu z

drugim odstavkom 85. člena ZDR-1, kadar gre za redno odpoved pogodbe o

zaposlitvi iz razloga neuspešno opravljenega poskusnega dela. Omenjena zakonska določba sicer v teh primerih res izrecno ne predpisuje obveznosti izvedbe zagovora v postopku podaje odpovedi pogodbe o zaposlitvi, da to ni obveznost delodajalca pa izhaja tudi iz sodne prakse (npr. Višje

delovno in socialno sodišče je v sodbi, opr. št. Pdp 93/2018, z dne 26. 9. 2018

izrecno izpostavilo, da iz jezikovne in logične razlage določila 85. člena

ZDR-1 izhaja, da zagovor pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela ni obveznost delodajalca), vendar kljub temu priporočamo, da delodajalci delavcu tak zagovor, če je le možno, v skladu z določbo drugega odstavka 85. člena ZDR-1 vendarle omogočijo in s tem delavcu dajo možnost, da se na oceno poskusnega dela odzove.

Komentar zakona o delovnih razmerjih

Tudi Ivan Robnik v komentarju zakona namreč izpostavi, da predvsem kadar delodajalec oz. od njega pooblaščeni delavec delavca v času poskusnega dela ne spremlja aktivno, tako da bi bil delavec o uspešnosti poskusnega dela že sproti obveščen in bi se lahko temu ustrezno tudi odzval in je potem podana negativna ocena poskusnega dela presenečenje, ni videti razumnih razlogov, da delodajalec pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ne bi bil dolžan omogočiti zagovora.[1] Ne glede na navedeno, pa

glede na trenutno zakonsko ureditev in trenutna stališča sodne prakse, ne bo šlo za kršitev, če delodajalec takšnega zagovora delavcu ne bo omogočil.

[1] Bečan, I., idr. (2016)

Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem, str. 493.

 

Dodaj odgovor