fbpx

Prijava v portal: 

Nevarni odpadki

 

 

Nevaren je vsak odpadek, ki ima eno ali več nevarnih lastnosti, ki so opredeljene v prilogi Uredbe 1357/2014/EU, kjer so navedena tudi merila za razvrščanje (preglednica 6).

Merila za razvrščanje odpadkov med nevarne odpadke opredeljujejo naslednji predpisi:

1.         Uredba o odpadkih;

2.         Zakon o kemikalijah;

•          Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi;

•          Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov;

3.         Zakon o prevozu nevarnega blaga oz. ADR in RID (evropski sporazum o mednarodnem cestnem in železniškem prevozu nevarnega blaga).

Preglednica: Nevarne lastnosti odpadkov

  Lastnost Opis lastnosti Način določanja lastnosti

ZKEM

(do 1. 6. 2015)

ZKEM – GHS ZPNB – ADR
HP1 eksplozivno Odpadki, ki lahko pri kemijski reakciji sproščajo plin pri takšni temperaturi in tlaku ter s takšno hitrostjo, ki povzročijo škodo okolici. Sem spadajo tudi pirotehnični odpadki, eksplozivni organski peroksidni odpadki in eksplozivni samoreaktivni odpadki. Kadar odpadki vsebujejo eno ali več snovi, ki so razvrščene z eno od oznak razreda nevarnosti in kategorije ter oznak za stavke o nevarnosti, prikazanih v preglednici 1 (Uredbe 1357/2014/EU), se odpadke ovrednoti glede na lastnosti HP 1, če je to primerno in sorazmerno, v skladu s testnimi metodami. Če prisotnost snovi, zmesi ali izdelka kaže, da so odpadki eksplozivni, se jih razvrsti kot nevarne z oznako HP 1.

E

 image1

 

 image3image2

 image4
HP2 oksidativno Odpadki, ki lahko, običajno z dovajanjem kisika, povzročijo vžig drugih snovi ali prispevajo k njihovemu vžigu Kadar odpadki vsebujejo eno ali več snovi, ki so razvrščene z eno od oznak razreda nevarnosti in kategorije ter oznak za stavke o nevarnosti, prikazanih v preglednici 2 (Uredbe 1357/2014/EU), se odpadke ovrednoti glede na lastnost HP 2, če je to primerno in sorazmerno, v skladu s testnimi metodami. Če prisotnost snovi kaže, da so odpadki oksidativni, se jih razvrsti kot nevarne z oznako HP 2.

O

 image5

 image6  image7image8
HP3 vnetljivo
  •  Vnetljivi tekoči odpadki: tekoči odpadki, ki imajo plamenišče pod 60 °C, ali odpadna plinska olja, dizel in lahka kurilna olja, ki imajo plamenišče > 55 °C in ≤ 75 °C;
  •  vnetljivi piroforni tekoči in trdni odpadki: trdni ali tekoči odpadki, ki se lahko tudi v majhnih količinah ob stiku z zrakom vžgejo v petih minutah;
  •  vnetljivi trdni odpadki: trdni odpadki, ki so hitro vnetljivi ali lahko povzročijo ogenj ali k njemu prispevajo s trenjem;
  •  vnetljivi plinasti odpadki: plinasti odpadki, ki so vnetljivi na zraku pri 20 °C in standardnem tlaku 101,3 kPa;
  •  odpadki, ki reagirajo z vodo: odpadki, ki ob stiku z vodo sproščajo nevarne količine vnetljivih plinov;
  •  drugi vnetljivi odpadki: vnetljivi aerosoli, vnetljivi samosegrevajoči se odpadki, vnetljivi organski peroksidi in vnetljivi samoreaktivni odpadki.
Kadar odpadki vsebujejo eno ali več snovi, ki so razvrščene z eno od oznak razreda nevarnosti in kategorije ter oznak za stavke o nevarnosti, prikazanih v preglednici 3 (Uredbe 1357/2014/EU), se odpadke ovrednoti, če je to primerno in sorazmerno, v skladu s testnimi metodami. Če prisotnost snovi kaže, da so odpadki vnetljivi, se jih razvrsti kot nevarni z oznako HP 3.

F+

 image9

 

F

image9 

 image3  image10image11image12image13   
HP4 Dražilno – draženje kože in poškodba oči Odpadki, ki lahko ob stiku s kožo ali očmi povzročijo draženje kože ali poškodbo oči Kadar odpadki vsebujejo eno ali več snovi v koncentracijah nad mejno vrednostjo, ki so razvrščene z eno od oznak razreda nevarnosti in kategorije ter oznak za stavke o nevarnosti, hkrati pa je dosežena ali presežena ena ali več od naslednjih mejnih koncentracij, se odpadke razvrsti kot nevarne z oznako HP 4.

Xi

image14 

 image15image16  
HP5 Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) / strupenost pri vdihavanju Odpadki, ki lahko povzročijo specifično strupenost za ciljne organe zaradi enkratne ali ponavljajoče se izpostavljenosti ali ki povzročajo akutne strupene učinke zaradi vdihavanja. Kadar odpadki vsebujejo eno ali več snovi, ki so razvrščene z eno ali več oznak razreda nevarnosti in kategorije ter oznak za stavke o nevarnosti, prikazanih v preglednici 4 (Uredbe 1357/2014/EU), hkrati pa je dosežena ali presežena ena ali več od mejnih koncentracij iz preglednice 4, se odpadke razvrsti kot nevarne po HP 5. Kadar so v odpadkih prisotne snovi, razvrščene kot STOT, mora biti posamezna snov prisotna v mejni koncentraciji ali nad njo, da se odpadke razvrsti kot nevarne z oznako HP 5.

Xn

 image14

 image16image17  
HP6 Akutna strupenost Odpadki, ki lahko povzročijo akutne strupene učinke po oralnem vnosu ali vnosu prek kože ali pri izpostavljenosti po vnosu prek dihalnih poti. Če je vsota koncentracij vseh snovi v odpadkih, razvrščenih z oznako razreda nevarnosti in kategorije akutne strupenosti ter oznako za stavke o nevarnosti iz preglednice 5 (Uredbe 1357/2014/EU), enaka pragu iz navedene preglednice ali ga presega, se odpadke razvrsti kot nevarne z oznako HP 6. Kadar je v odpadkih prisotna več kot ena snov, ki je razvrščena kot akutno strupena, je vsota koncentracij zahtevana le za snovi znotraj iste kategorije nevarnosti.

T+

 image18

 

T

image18 

 image19image16  image20image21
HP7 rakotvorno Odpadki, ki povzročajo raka ali povečujejo njegovo pojavnost. Kadar odpadki vsebujejo snov, ki je razvrščena z eno od oznak razreda nevarnosti in kategorije ter oznak za stavke o nevarnosti, hkrati pa je presežena ali dosežena ena od mejnih koncentracij, prikazanih v preglednici 6 (Uredbe 1357/2014/EU), se odpadke razvrsti kot nevarne z oznako HP 7. Kadar je v odpadkih prisotna več kot ena snov, ki je razvrščena kot rakotvorna, mora biti posamezna snov prisotna v mejni koncentraciji ali nad njo, da se odpadke razvrsti kot nevarne z oznako HP 7.

Timage18

 

R45, R49

 

Xn

image14 

R40

 image17  
HP8 jedko Odpadki, ki lahko ob stiku s kožo povzročijo kožne razjede. Kadar odpadki vsebujejo eno ali več snovi, ki so razvrščene kot Skin corr. 1A, 1B ali 1C (H314) in je vsota njihovih koncentracij enaka 5 % ali višja, se odpadke razvrsti kot nevarne z oznako HP 8.

C

 image22

 image15  image23
HP9 infektivno Odpadki, ki vsebujejo za življenje sposobne mikroorganizme ali njihove toksine, za katere je znano ali zanesljivo, da pri človeku ali drugih živih organizmih povzročajo bolezen. Pripis nevarne lastnosti HP 9 se ovrednoti v skladu s pravili, določenimi v referenčnih dokumentih ali v zakonodaji držav članic.      image24
HP10 Strupeno za razmnoževanje Odpadki, ki imajo škodljive učinke na spolno delovanje in plodnost pri odraslih moških in ženskah ter so strupeni za razvoj pri potomcih. Kadar odpadki vsebujejo snov, ki je razvrščena z eno od naslednjih oznak razreda nevarnosti in kategorije ter oznak za stavke o nevarnosti, hkrati pa je presežena ali dosežena ena od mejnih koncentracij, prikazanih v preglednici 7 (Uredbe 1357/2014/EU), se odpadke razvrsti kot nevarne po HP 10. Kadar je v odpadkih prisotna več kot ena snov, ki je razvrščena kot strupena za razmnoževanje, mora biti posamezna snov prisotna v mejni koncentraciji ali nad njo, da se odpadke razvrsti kot nevarne z oznako HP 10.

T

 image18

R60, R61

 

Xn

 image14

R62

 image17  
HP11 mutageno Odpadki, ki lahko povzročijo mutacijo, ki je trajna sprememba količine ali strukture genskega materiala v celici. Kadar odpadki vsebujejo snov, ki je razvrščena z eno od naslednjih oznak razreda nevarnosti in kategorije ter oznak za stavke o nevarnosti, hkrati pa je presežena ali dosežena ena od mejnih koncentracij, prikazanih v preglednici 8 (Uredbe 1357/2014/EU), se odpadke razvrsti kot nevarne po HP 11. Kadar je v odpadkih prisotna več kot ena snov, ki je razvrščena kot mutagena, mora biti posamezna snov prisotna v mejni koncentraciji ali nad njo, da se odpadke razvrsti kot nevarne z oznako HP 11.

T

 image18

R46

 

Xn

 image14

R68

 image17  
HP12 Sproščanje akutno strupenega plina Odpadki, ki sproščajo akutno strupene pline (Acute Tox. 1, 2 ali 3) v stiku z vodo ali kislino. Kadar odpadki vsebujejo snov, ki ji je dodeljen eden od naslednjih dodatnih stavkov o nevarnosti: EUH029, EUH031 in EUH032, se jih razvrsti kot nevarne z oznako HP 12 v skladu s testnimi metodami ali smernicami.    image17image16  image13
HP13 Povzroča preobčutljivost Odpadki, ki vsebujejo eno ali več snovi, za katere je znano, da povzročajo preobčutljivost kože ali dihal. Kadar odpadki vsebujejo snov, ki je razvrščena kot takšna, da povzroča preobčutljivost in ji je dodeljena oznaka stavka o nevarnosti H317 ali H334, hkrati pa je dosežena ali presežena mejna koncentracija 10 % za posamezno snov, se odpadke razvrsti kot nevarne z oznako HP 13.  image25  image26  image27
HP14 ekotoksično Odpadki, ki predstavljajo ali lahko predstavljajo takojšnje ali kasnejše tveganje za enega ali več sektorjev okolja.  

N

 

   
HP15   Odpadki, ki lahko kažejo zgoraj navedeno nevarno lastnost, ki jih izvorni odpadki neposredno ne kažejo. Kadar odpadki vsebujejo eno ali več snovi, ki jim je dodeljen eden od stavkov o nevarnosti ali dodatnih stavkov o nevarnosti, prikazanih v preglednici 9 (Uredbe 1357/2014/EU), se odpadke razvrsti kot nevarne z oznako HP 15, razen če so odpadki v taki obliki, da ne bodo v nobenem primeru izrazili eksplozivnih ali potencialno eksplozivnih lastnosti.      

Seznam nevarnih odpadkov je določen v Sklepu Komisije (2014/955/EU) z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Seznam lastnosti, zaradi katerih se odpadke uvršča med nevarne odpadke, pa je v Uredbi Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv.

Nevarni odpadki zahtevajo strožji režim nadzora kot nenevarni odpadki, saj predstavljajo tveganje za okolje in zdravje ljudi. Zaradi tega jih je treba zbirati, odlagati, predelati ali uničiti ločeno od drugih odpadkov. Nevarni odpadki nastanejo tako pri industrijski, obrtni in kmetijski proizvodnji ter predelavi kot tudi v gospodinjstvih (na primer topila, barve, ki vsebujejo nevarne snovi, pesticidi, fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro, nekatera zdravila, avtomobili idr.).

Več o ravnanju z nevarnimi in ostalimi odpadki v priročniku Ravnanje z odpadki po zakonodaji 2015. 

Dodaj odgovor