fbpx

Prijava v portal: 

Nova Uredba o ravnanju z odpadki, ki jo je vlada RS sprejela na seji dne 15. decembra 2011

 

Uredba o odpadkih (uredba) določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter zmanjševanje vplivov uporabe virov in izboljšanje njene učinkovitosti v skladu z direktivo. Uredba tudi določa klasifikacijski seznam odpadkov v skladu z Odločbo Komisije št. 2000/532/ES. Z uredbo se prenaša v slovenski pravni red Direktiva 2008/98/ES, razen določb, ki se nanašajo na ravnanje z odpadnimi olji in biološkimi odpadki. Te določbe bodo prenesene z Uredbo o odpadnih oljih in predpisom, ki bo urejal ravnanje z biološkimi odpadki. Določila direktive glede razširjene odgovornosti proizvajalca pa so že prenesena v Zakon o varstvu okolja (ZVO).

Uredba o odpadkih uveljavlja bistvena načela pri ravnanju z odpadki, kot je obveznost ravnanja z odpadki brez negativnega vpliva na okolje ali zdravje ljudi, spodbujanje upoštevanja hierarhije ravnanja z odpadki in načelo, da plača povzročitelj obremenitve,v skladu s katerim mora stroške odstranjevanja odpadkov kriti imetnik odpadkov ali prejšnji imetniki ali proizvajalci proizvodov, od katerih odpadki izvirajo.

Pravna podlaga za sprejem uredbe je peti odstavek 20. člena (ZVO), na podlagi katerega Vlada RS predpiše pravila ravnanja in druge pogoje za ravnanje z odpadki. Struktura uredbe ostaja podobna obstoječi strukturi veljavne Uredbe o ravnanju z odpadki, in sicer:

 1. splošne določbe
 2. splošne zahteve
 3. programi na področju ravnanja z odpadki
 4. pravila ravnanja z odpadki
 5. obveznosti povzročitelja odpadkov
 6. obveznosti zbiralca
 7. obveznosti izvajalca obdelovalca
 8. obveznosti prevoznika
 9. obveznosti trgovca
 10. obveznosti posrednika
 11. informacijski sistem ravnanja z odpadki
 12. poročanje komisiji
 13. nadzor
 14. kazenske določbe
 15. prehodne in končne določbe ter
 16. priloge

 

Ravnanje z odpadki

 

Več o tej temi preberite v priročniku Ravnanje z odpadki po novi zakonodaji 2015

 
Dodaj odgovor