fbpx

Prijava v portal: 

Novelacija pogodb o zaposlitvi

image_pdfimage_print

Odgovor:

Zakon o delovnih razmerjih ne pozna takšnega primera. Institut odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi je imel pri nastanku drugačno ozadje. Zakonodajalec ni imel v mislih formalnih in urejevalnih razlogov, ampak drugačne primere. Na primer, da pod pogoji iz stare pogodbe delavčevo delo ni več potrebno, da ga delavec ni sposoben opravljati ipd. V takih primerih delodajalec delavcu staro pogodbo redno odpove iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti ter mu hkrati z odpovedjo ponudi novo pogodbo o zaposlitvi. V tem primeru seveda preneha veljati stara pogodba z odpovedjo oziroma točneje s potekom odpovednega roka. Povod za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi so lahko tudi spremenjene okoliščine, kot na primer sprememba delovnega mesta, kraja ali časa opravljanja dela. V takem primeru stare pogodbe o zaposlitvi ni treba odpovedati, saj sta stranki, torej delavec in delodajalec, s tako novo pogodbo soglasni; šteje se, da nova pogodba o zaposlitvi nadomesti staro pogodbo o zaposlitvi.

Primer iz vprašanja je zelo podoben zadnjemu – z novo pogodbo o zaposlitvi želijo v podjetju le potrditi dejansko stanje, ki je nastajalo v daljšem obdobju, in ga uskladiti z veljavnimi predpisi, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti ter tako stanje vnesti v nove pogodbe o zaposlitvi. V takem primeru velja, da bo nova pogodba o zaposlitvi nadomestila staro in ni treba razveljaviti prejšnje pogodbe.

Mogoče bi bilo dobro v določbah, ki so v uvodu pogodbe o zaposlitvi, vnesti na primer: »Pogodbeni stranki kot nesporno ugotavljata, da sta sklenili pogodbo o zaposlitvi št. …, sklenjeno dne … za delovno mesto … in pripadajoče anekse št. … z dne …. Ta pogodba o zaposlitvi se sklepa z namenom nadomestila citiranih pogodb in aneksov zaradi spremenjenih okoliščin.«

Kot dodatno varovalko (da bi se izognili dvomu o prenehanju veljavnosti starih in začetku veljavnosti nove pogodbe o zaposlitvi) pa bi v končnih določbah lahko zapisali, da z dnem sklenitve te pogodbe preneha veljati pogodba, sklenjena dne …, z vsemi spremembami in dopolnitvami.

Dodaj odgovor