fbpx

Prijava v portal: 

Novosti glede javne objave prostih delovnih mest

Navedena sprememba pravilnika temelji na četrtem odstavku 7. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT), ki določa, da morajo delodajalci iz javnega sektorja in gospodarske družbe v večinski lasti države pri zavodu za zaposlovanje javno objaviti vsako prosto delovno mesto oziroma vrsto dela, razen v primerih izjem od obveznosti javne objave, ki jih določa ZDR-1 v 26. členu.

Tako Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve, ki ga je izdala ministrica za delo, družino in socialne zadeve, spreminja veljavni Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve (Uradni list RS, št. 59/13), in sicer tako, da:

  • se v prvem odstavku 5. člena pravilnika namesto besedila »Kot javna objava se šteje objava v prostorih zavoda in na spletni strani zavoda.« sedaj spremenjeno besedilo glasi: »Kot javna objava se za delodajalce iz javnega sektorja in gospodarske družbe v večinski lasti države šteje objava v prostorih zavoda in na spletni strani zavoda, za ostale delodajalce pa se kot javna objava šteje objava v prostorih zavoda oziroma na spletni strani zavoda.«,
  • v drugem odstavku 6. člena pravilnika se za besedo »Zavod« doda beseda »najkasneje«, kar pomeni, da zavod najkasneje naslednji dan po izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto delodajalcu posreduje podatke o osebnih imenih, telefonskih številkah ali elektronskih naslovih napotenih kandidatov ter ga zaprosi za povratno informacijo glede izida posredovanja.

Spremembe pravilnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, torej 26. 12. 2015.

Dodaj odgovor