fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Novosti novega Zakona o delovnih razmerjih

Povzetki novosti so naslednji:

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi:

 • Sprememba glede prijave na prosto delovno mesto – rok za prijavo se je skrajšal s 5 na 3 dni. Obveznost objave delovnega mesta sicer ostaja, vendar to ni več obvezno opraviti na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (lahko na zavodu ali po sredstvih javnega obveščanja ali spletnih straneh ali javno dostopnih poslovnih prostorih delodajalca).
 • Neizbranega kandidata je mogoče o neizbiri obvestiti tudi po elektronski pošti.

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi:

 • Poenostavitev izvedbe zagovora – pisno sicer obstaja, vendar je to mogoče storiti po elektronski poti na elektronski naslov delavca.
 • Obveščanje o nameravani odpovedi – opustitev predhodnega obveščanja delavca o nameravani odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni več bistven pogoj za zakonitost odpovedi.
 • Obveznost ponujanja druge ustrezne zaposlitve – novi zakon pri odpovedi iz razloga nesposobnosti in poslovnega razloga opušča obveznost delodajalca, da mora delavcu ponuditi drugo ustrezno zaposlitev.
 • Poenostavitev vsebine odpovedi oziroma sporazuma o prenehanju delovnega razmerja glede obrazložitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi in opustitev obvestila o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti kot obvezne sestavine odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
 • Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi, uvedba preprostejšega postopka vročanja – če delavcu ni mogoče vročiti odpovedi v prostorih delodajalca, se odpoved vroča s posebno pošiljko s povratnico, hkrati pa je razširjena možnost objave na oglasnem mestu pri delodajalcu.
 • Vključitev delavca v ukrepe zavoda v času odpovednega roka, in sicer do enega dne na teden, s tem da tako odsotnost delodajalcu povrne zavod.
 • Pri presežnih delavcih je ob odpuščanju večjega števila omogočeno, da se dodatna merila uredijo s kolektivno pogodbo ali da se v soglasju s sindikati v podjetju oblikujejo lastna merila, hkrati ni več instituta prednostne pravice do zaposlitve.
 • Varstvo posebnih kategorij delavcev uveljavlja posebno varstvo pred odpovedjo za delavce, ki izpolnjujejo pogoj starosti 58 let, s prehodnim obdobjem, ki v letu 2013 pomeni za ženske 54 let in 4 mesece, za moške 55 let, v letu 2014 za oba spola 55 let, v letu 2015 za oba spola 56 let, v letu 2016 za oba spola 57 let in v letu 2017 za oba spola 58 let. Delavci, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi, ko so že dosegli starost za varovano kategorijo, niso zaščiteni pred odpovedjo, razen če sklenejo novo pogodbo o zaposlitvi na podlagi odpovedi s ponudbo nove pogodbe pri istem oziroma drugem delodajalcu.
 • Odpovedni rok v času poskusnega dela se je skrajšal na 7 dni.
 • Denarno povračilo namesto reintegracije (vrnitve na delo) je uzakonjeno in bo povzročalo manj težav v praksi.

Zmanjšanje administrativnih ovir:

 • Obveščanje delavcev se poenostavlja, saj je omogočena uporaba informacijske tehnologije.
 • Ukinitev soglasja za nočno delo žensk, ki je posledica prenehanja veljavnosti Konvencije MOD št. 89 o nočnem delu žensk.
 • Poenostavitve disciplinskega postopka – poenostavlja se zagovor v okviru disciplinskega postopka, poenostavile so se tudi formalnosti v zvezi s tem.

Prožnost trga dela:

 • Dodatni razlog za sklenitev pogodbe za določen čas je čas predaje dela, ki je omejena na 1 mesec.
 • Pogodba o zaposlitvi z edinim lastnikom enoosebne družbe je po novem mogoča in bo omogočila tudi vključitev take osebe v sistem socialnih zavarovanj kot zaposlene osebe.

Notranja prožnost:

 • Možnost opravljanja drugega dela se med trajanjem delovnega razmerja ureja prožneje, saj se lahko tako delo odredi delavcu s časovno omejitvijo 3 mesecev, zadržanjem ugodnejšega plačila za delo. Manjšim delodajalcem pa je omogočeno, da se delavcu začasno odredi tudi primerno delo.
 • Konkurenčna klavzula se na poseben način uredi tudi za npr. vodilne delavce, ki imajo sklenjeno pogodbo za določen čas, vendar s časovno omejitvijo na dve leti.
 • Institut začasnega čakanja na delo je po novem tak, da se nadomestilo plače za čas čakanja na delo znižuje s 100 na 80 odstotkov osnove. Čakanje na delo je omejeno na šest mesecev v posameznem koledarskem letu.
 • Krajši odpovedni roki so na novo urejeni tako, da:
ČAS
TRAJANJA ZAPOSLITVE
1. leto 2. leto 3. leto 5. leto 10. leto 15. leto 17. leto 20. leto 25. leto 26. leto
ODPOVEDNI ROK (poslovni razlog in razlog nesposobnosti) 15 dni 30 dni 32 dni 36 dni 46 dni 56 dni 60 dni 60 dni 60 dni 80 dni
 • Povračilo nadomestila plače v času odpovednega roka za čas vključitve v aktivnosti zavoda – za 1 dan na teden med odpovednim rokom se delodajalcu povrne 70 % osnove za ta dan.
 • Zmanjšujejo se odpravnine zaradi odpovedi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, in sicer 1/5 osnove za zaposlitev od 1 do 10 let, 1/4 osnove za zaposlitev od 10 do 20 let in 1/3 osnove za zaposlitev več kot 20 let pri istem delodajalcu.
 • Pravico do odpravnine ob upokojitvi ima delavec, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj 5 let.
 • Pravica do povračil stroškov za prevoz na delo in z dela se ureja drugače, če se ti stroški povečajo iz razlogov na strani delavca. Delavec ima pravico do povečanega povračila, če je to določeno v kolektivni pogodbi dejavnosti oziroma če se tako sporazume z delodajalcem.
 • Uveljavitev načela sorazmernosti pri izrabi letnega dopusta in regresov za letni dopust se z novim zakonom ureja dosledno, saj lahko delavec to pravico izkoristi v celoti le, če je pri delodajalcu zaposlen celotno koledarsko leto. Sorazmerni del letnega dopusta se mu odredi po eni dvanajstini za vsak mesec trajanja delovnega razmerja pri tem delodajalcu. Enako sorazmerje velja za regres za letni dopust.
 • Pravica do odmora za dojenje se časovno omeji na najmanj eno uro na dan, in sicer do 18. meseca otrokove starosti (prejšnja ureditev je bila brez časovne omejitve).

Destimulacija glede uporabe pogodb za določen čas:

 • Preprečevanje veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas se omejuje na isto delo, razen v izrecno določenih primerih, in je omejena na dve leti.
 • Uvedba pravice do odpravnine ob izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki uvaja 1/5 odpravnine za delavce v prvem letu zaposlitve za določen čas ne glede na obdobje zaposlitve v prvem letu, za drugo leto pa 1/12 od 1/5 za vsak mesec dela.
 • Opravičenost odplačevanja prispevka delodajalca za primer brezposelnosti za prvi dve leti zaposlitve za nedoločen čas, ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za določen čas pa plačilo tega prispevka v višini petkratnika običajnega prispevka.
 • Omejitev kvote za agencijsko delo pri uporabniku na 25 % števila zaposlenih ne glede na to, ali so pri uporabniku zaposleni za nedoločen ali določen čas.

Več o tej temi preberite v priročniku Kadrovsko delo v praksi po novem

Dodaj odgovor