fbpx

Prijava v portal: 

Obvezna oddaja M obrazcev preko točke e-VEM

Izjema velja za prijavo delavca. Po drugem odstavku 45. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) mora biti prijava za delavca v delovnem razmerju vložena z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela. Če delavec tega dne iz opravičljivih razlogov ne začne delo, mora biti prijava vložena najkasneje tistega dne, ki je kot dan nastopa dela dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi.

 

Prijavo v zavarovanje se lahko vloži tudi pred nastankom pravnega razmerja, ki je podlaga za zavarovanje, vendar jo bo ZZZS v evidenco vnesel največ osem dni pred datumom pričetka zavarovanja.

Z obrazcem M-3 zavezanec za prijavo sporoča spremembe določenih podatkov v nezaključenem (odprtem) zavarovanju in spremembe določenih podatkov v že zaključenem (zaprtem) zavarovanju.

Z obrazcem M-3 zavezanec sporoča tudi popravke podatkov, ki so bili napačno izpolnjeni v določenih rubrikah že vloženega obrazca M-1 (prijava v zavarovanje) ali M-3.
Zavezanec za prijavo mora spremembe podatkov v zavarovanju sporočiti v roku osem dni od nastanka spremembe oziroma ugotovitve napake v že sporočenem podatku.

Z obrazcem M-2 zavezanec za prijavo odjavi zavarovanca, ki ne izpolnjuje več pogojev za zavarovanje, iz obveznih socialnih zavarovanj. Zavezanec lahko tudi razveljavi (stornira) obstoječe nezaključeno (odprto) zavarovanje. Razveljavitev (stornacija) prijave v zavarovanje iz naslova delovnega razmerja ni mogoča, če je bila pogodba o zaposlitvi sklenjena, pa delavec iz opravičenih razlogov ni nastopil dela. Če delavec ne nastopi dela na dan, ki je dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi, z vidika veljavnosti pogodbenega razmerja izhaja, da je delovno razmerje vzpostavljeno, da je pogodba o zaposlitvi formalno veljavna, vendar ne pride do uresničevanja pravic in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi v teh primerih lahko preneha veljati le na način, določen v 77. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13).

Zavezanec za prijavo mora odjavo iz zavarovanja vložiti vroku osmih dni od prenehanja pogojev za zavarovanje oz. ugotovitve, da so bili sporočeni napačni podatki v določenih rubrikah, ki se jih lahko popravi le z vložitvijo odjave in nove prijave v zavarovanje.

Odjavo lahko zavezanec za prijavo ravno tako vloži tudi vnaprej, torej pred datumom prenehanja zavarovanja, vendar jo bo ZZZS v evidenco vnesel največ osem dni pred datumom prenehanja zavarovanja. Izjema velja pri odjavi delavcev zaradi upokojitve.

V teh primerih zavezanec za prijavo vloži odjavo iz zavarovanja največ za 30 dni pred prenehanjem delovnega razmerja pod naslednjimi pogoji:

  • pogodba o zaposlitvi preneha na podlagi sporazuma oziroma odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca,
  • delavec izpolnjuje pogoje za priznanje pravice do starostne ali predčasne pokojnine (potrdilo od ZPIZ),
  • delavec vloži zahtevo za priznanje pravice do starostne ali predčasne pokojnine (potrdilo od ZPIZ).

Zavezanec za prijavo lahko vloži prijavo v obvezna socialna zavarovanja za svoje zavarovance pri kateri koli območni enoti ali izpostavi ZZZS.

Poleg vlaganja prijav podatkov v papirni obliki neposredno na okencu prijavno-odjavne službe katere koli območne enote ali izpostave ter posredno prek pošte na zavod zavezanci lahko vložijo obrazce M tudi v elektronski obliki, in sicer neposredno prek državnega portala e-VEM za podjetja in podjetnike.

Od 1. 1. 2016 bodo morali vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, prijave, odjave in spremembe v obveznih socialnih zavarovanjih urejati prek portala e-VEM.

Več o postopkih oddaje M obrazcev preko portala e-VEM si preberite v Priročniku za ravnatelje, in sicer v poglavju 5 Obveznosti na kadrovskem področju.

Dodaj odgovor