fbpx

Prijava v portal: 

Obveznost delodajalca glede opravljanja strokovnih nalog

Za način izvajanja strokovnih nalog varnosti pri delu se delodajalec odloči sam, tako da izvajanje vseh ali posameznih nalog zagotovi s svojimi strokovnimi delavci ali pa najame zunanje službe, ki imajo dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu.
Če delodajalec prenese strokovne naloge, povezane z varnostjo in zdravjem pri delu, na strokovnega delavca ali strokovno službo, ga to ne odvezuje odgovornosti na tem področju.

1Opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu s svojimi strokovnimi delavci

Za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu mora delodajalec med svojimi delavci določiti enega ali več strokovnih delavcev za varnost pri delu. To je v praksi prej izjema kot pravilo, zlasti pri manjših in srednje velikih delodajalcih. Po letu 1990, ko so razpadli veliki gospodarski sistemi, in v obdobju prestrukturiranja podjetij so se poleg drugih služb v podjetjih znašle v težavah tudi službe za varnost pri delu, saj se je veliko podjetij odločilo, da jih ne potrebujejo v takšni obliki. V tem času se je veliko podjetij odločilo za zunanjega izvajalca varnosti pri delu. Tako imajo svoje strokovne delavce za varnost pri delu ali službe praviloma le velike družbe ali gospodarski sistemi, čeprav okvirna direktiva EU št. 89/391 določa, da se izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu zagotovi z zunanjimi izvajalci le, če tega zaradi pomanjkanja ustreznih strokovnih delavcev ni mogoče zagotoviti v podjetju.

2Opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu z zunanjimi strokovnimi službami

Opravljanje vseh ali posameznih nalog organiziranja in zagotavljanja varnosti pri delu lahko delodajalec poveri zunanjim strokovnim službam, ki imajo dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu, če opravljanja teh nalog ne more zagotoviti s svojimi strokovnimi delavci.
Če delodajalec poveri opravljanje vseh ali posameznih nalog varnosti pri delu zunanjim strokovnim službam, mora te službe seznaniti z vsemi dejavniki, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na varnost in zdravje delavcev pri delu. Te službe morajo imeti dostop do podatkov o tveganjih, o varnostnih in preventivnih ukrepih ter o delavcih, zadolženih za izvajanje ukrepov, med drugim za prvo pomoč, varstvo pred požarom in evakuacijo.

3Delodajalec sam kot strokovni delavec

Če se delodajalec ustrezno usposobi, lahko sam prevzame vodenje in zagotavljanje varnosti pri delu. Delodajalec je usposobljen, če je odgovorna oseba delodajalca opravila splošni del strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu oziroma če je opravila prilagojeno splošno in strokovno usposabljanje v obsegu in na način, kakor določa predpis, ki ureja stalno strokovno usposabljanje strokovnih delavcev.

Več v priročniku Varnost in zdravje pri delu

1DIREKTIVA SVETA z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu št.89/391/EGS; 7.člen,3. točka 3: »Če zaščitnih in preventivnih ukrepov ni mogoče organizirati zaradi pomanjkanja strokovnega osebja v podjetju in/ali obratu, delodajalec vključi pristojne zunanje službe ali osebe.«

2DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG, 63. člen ZVZD-1 (vrste dovoljenj)
(1) Minister, pristojen za delo, izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, če izpolnjuje kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, dovoljenje za opravljanje naslednjih strokovnih nalog:
– obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju;
– obdobne preglede in preizkuse delovne opreme.
(2) Minister, pristojen za delo, lahko izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka tudi tujim pravnim osebam oziroma samostojnim podjetnikom posameznikom.
(3) Tuje pravne osebe oziroma samostojni podjetniki posamezniki lahko v Republiki Sloveniji čezmejno opravljajo strokovne naloge iz prvega odstavka tega člena, če izpolnjujejo kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje.

3Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/2011).

Dodaj odgovor