fbpx

Prijava v portal: 

Odgovor na vaše vprašanje

 

Odgovor:

Pogodba o zaposlitvi za javna dela se sklene na podlagi 64. člena ZDR-1, pri čemer je treba upoštevati določbe Zakona o urejanju trga dela – ZUTD (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13 in 32/14 – ZPDZC-1), ki v 51. členu določa, da se pogodba o zaposlitvi, sklenjena zaradi opravljanja javnih del, sklene ob upoštevanju posebnosti glede višine plačila za delo, trajanja letnega dopusta in razlogov za njeno prenehanje, ki so določeni v ZUTD. Upoštevati je treba naslednje:

  • udeleženec javnih del je upravičen do letnega dopusta, ki traja štiri tedne, in v primerih, za katere tako določa ZDR-1, ima še pravico do dodatnih dni letnega dopusta. Za pridobitev pravice do letnega dopusta in načina njegove izrabe se uporabljajo določbe ZDR-1,
  • naročnik oziroma izvajalec javnih del mora v skladu s četrtim odstavkom 53. člena ZUDT zagotavljati sredstva za regres za letni dopust.

V skladu z ZDR-1 mora regres za letni dopust delodajalec zagotoviti praviloma do 1. julija tekočega koledarskega leta. Glede na 131. člen ZDR-1 se s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Predpostavljamo, da se vaše vprašanje nanaša na izplačilo regresa udeležencu javnih del v javnem zavodu, zato pojasnjujemo, da v primeru sklenjene pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del na podlagi 64. člena ZDR-1, ta zakon ne predvideva posebne ureditve glede izplačila regresa. To pomeni, da je treba upoštevati ureditev, ki velja za zaposlene v javnem zavodu.

Za javni zavod pa je glede izplačila regresa za letni dopust treba upoštevati Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 -ZUPPJS15 (Uradni list RS št. 95/14), ki v 8. členu ureja tudi regres za letni dopust in določa, da so do regresa za letni dopust za leto 2015 upravičeni vsi javni uslužbenci in funkcionarji, ki so uvrščeni v 50. ali nižji plačni razred. Višina regresa je odvisna od plačnega razreda, v katerega je uvrščen javni uslužbenec oziroma funkcionar na zadnji dan v mesecu aprilu 2015. Regres se izplača pri plači za mesec maj 2015, torej v juniju 2015.

Upoštevaje navedeno se torej regres izplača pri plači za mesec maj z izplačilom v mesecu juniju, upoštevati pa je treba, da osebi, vključeni v javna dela, ki je začela z delom v aprilu in ima pogodbo sklenjeno do konca leta, pripada sorazmerni del dopusta in sorazmerni del regresa.

Pojasnjujemo še, da v primeru, ko je delodajalec delavcu, ki opravlja javna dela, že izplačal regres za letni dopust, nato pa je delovno razmerje po volji delavca prenehalo, lahko delodajalec uveljavlja zahtevke po civilnem pravu. Ob tem velja še enkrat opozoriti na določilo četrtega odstavka 131. člena ZDR-1, v skladu s katerim ima delavec pravico do sorazmernega dela regresa za letni dopust, v kolikor mu pripada pravica do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta. Pravica do dela letnega dopusta sorazmerno glede na doseženo dolžino trajanja delovnega razmerja, kadar delavec ne izpolnjuje pogoja za pridobitev pravice do celotnega letnega dopusta (ko ima delavec v posameznem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta), je določena v prvem odstavku 161. člena ZDR-1.

Dodaj odgovor