fbpx

Prijava v portal: 

Odpoved delovnega razmerja med porodniškim dopustom

Odgovor:
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) nima določb v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani delavca med trajanjem porodniškega dopusta. Druge splošne določbe ZDR-1 pa določajo, da lahko delavec redno odpove pogodbo o zaposlitvi brez obrazložitve ob tem, da spoštuje pogodbeni oz. zakonski odpovedni rok. Izredna odpoved delavca je možna samo v primerih, ki jih določa zakon.
V skladu s 109. členom ZDR-1 je izredna odpoved s strani delavca možna, če ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka oz. do poteka časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi, in če obstaja eden od razlogov iz 111. člena ZDR-1. V skladu s prvim odstavkom 111. člena ZDR-1 lahko delavec izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, če: 

  • mu delodajalec več kot dva meseca ni zagotavljal dela in mu tudi ni izplačal zakonsko določenega nadomestila plače,
  • mu ni bilo omogočeno opravljanje dela zaradi odločbe pristojne inšpekcije o prepovedi opravljanja delovnega procesa ali prepovedi uporabe sredstev za delo dalj kot 30 dni in mu delodajalec ni plačal zakonsko določenega nadomestila plače,
  • mu delodajalec vsaj dva meseca ni izplačeval plače oziroma mu je izplačeval bistveno zmanjšano plačo,
  • mu delodajalec dvakrat zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni izplačal plače ob zakonsko oziroma pogodbeno dogovorjenem roku,
  • delodajalec zanj tri mesece zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni v celoti plačal prispevkov za socialno varnost,
  • delodajalec ni zagotavljal varnosti in zdravja delavcev pri delu in je delavec od delodajalca predhodno zahteval odpravo grozeče neposredne in neizogibne nevarnosti za življenje ali zdravje,
  • mu delodajalec ni zagotavljal enake obravnave v skladu s 6. členom tega zakona,
  • delodajalec ni zagotovil varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu v skladu s 47. členom tega zakona.

Če je bil pri delavki podan kateri od teh razlogov, mora pred vročitvijo izredne pogodbe o zaposlitvi upoštevati določbe drugega odstavka 111. člena ZDR-1. To pomeni, da mora delodajalca najprej pisno opomniti na izpolnitev obveznosti in o kršitvah pisno obvestiti inšpektorat za delo. Če delodajalec v treh delovnih dneh po prejemu pisnega opomina ne izpolni svoje obveznosti oz. ne odpravi kršitve, lahko delavka v 30 dneh izredno odpove pogodbo o zaposlitvi.

Če niso podani razlogi za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, je najkrajši možni odpovedni rok ob zaposlitvi do enega leta 15 dni, ob zaposlitvi več kot eno leto pa 30 dni, vendar opozarjamo, da so lahko ti odpovedni roki v skladu s kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca, ali pa odpovedni roki, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi, tudi daljši, vendar ne smejo biti daljši od 60 dni.

Možno je seveda skleniti tudi sporazum o prenehanju delovnega razmerja z delodajalcem, kjer se v skladu s 96. členom ZDR-1 lahko delavec in delodajalec dogovorita tudi o ustreznem denarnem povračilu namesto dela ali celotnega odpovednega roka. Pri tem opozarjamo, da mora biti tak dogovor sklenjen v pisni obliki.

Ne vidimo formalnih ovir, da bi lahko tudi med trajanjem porodniškega dopusta sklenili pogodbo o zaposlitvi z novim delodajalcem. Tudi nadomestilo za porodniški dopust ne gre v delodajalčevo breme, ampak je krito iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Kako boste to storili, je stvar dogovora med vami in novim delodajalcem.

Še več odgovorov na vprašanja in dileme z delovnopravnega področja najdete v priročniku Kadrovsko delo v praksi po novem.

 

Dodaj odgovor