fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Odpravnina ob upokojitvi

Kdaj odpravnina ob upokojitvi pripada delavcu?

Odpravnina ob upokojitvi delavcu pripada samo pod pogojem, da je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let ter znaša dve povprečni mesečni plači v Sloveniji za pretekle tri mesece oz. dve povprečni plači delavca za pretekle tri mesece, če je to ugodnejše.

Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 namreč v 132. členu ureja odpravnino ob upokojitvi in določa, da je delodajalec delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje, če seveda s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače.

Navedena določba pomeni, da delavcu ob upokojitvi pripada odpravnina ob upokojitvi, če je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, razen seveda, če kolektivna pogodba dejavnosti ne določa, da mu odpravnina pripada tudi ob drugačnih pogojih.

Kdaj delavec ni upravičen do odpravnine ob upokojitvi?

ZDR-1 določa tudi, da delavec ni upravičen do odpravnine ob upokojitvi, če ima pravico do odpravnine po 108. členu ZDR-1 (če delavcu pripada odpravnina ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti) in če je delodajalec zanj financiral dokup pokojninske dobe. Delavec je upravičen do izplačila razlike, če je znesek odpravnine po 108. členu ZDR-1 oziroma znesek za dokup pokojninske dobe nižji od zneska odpravnine, ki bi mu pripadal ob upokojitvi v skladu s prvim odstavkom 132. člena ZDR-1.

ZDR-1 v 108. členu določa, da je delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti, dolžan izplačati delavcu odpravnino. Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.

odpravnina ob upokojitvi

Delavcu pripada odpravnina ob upokojitvi v višini:

  • 1/5 osnove iz prvega odstavka 108. člena ZDR-1 za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let,
  • 1/4 osnove iz prvega odstavka 108. člena ZDR-1 za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let,
  • 1/3 osnove iz prvega odstavka 108. člena ZDR-1 za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let.

ZDR-1 določa še, da se za delo pri delodajalcu šteje tudi delo pri njegovih pravnih prednikih in da višina odpravnine ne sme presegati 10-kratnika osnove iz prvega odstavka 108. člena ZDR-1, če v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti ni določeno drugače.

V zvezi z odpravnino v primeru odpovedi iz razloga nesposobnosti in poslovnega razloga pa je treba upoštevati še, da ZDR-1 v 114. členu določa, da delodajalec ne sme delavcu, ki je dopolnil starost 58 let ali delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe, brez njegovega pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Taka odpoved, torej iz poslovnega razloga, pa je možna v primeru, če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino.

Pri tem opozarjamo še na določbe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določa pogoje za upokojitev. V prehodnem obdobju namreč za moške veljajo ob izpolnitvi 40 let pokojninske dobe brez dokupa še naslednji starostni pogoji.

Vas zanima koliko vam pripada odpravnina ob upokojitvi v javnem sektorju?

Vprašanje

Ali se delavcu, ki se s 1. 4. 2022 upokoji glede na 8. člen Aneksa h KPVIZ (80/18) odpravnina določi tako, da se primerja višino:

  • treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v RS za pretekle tri mesece (torej konkretno mesec marec, februar, januar, če se upokoji 1. aprila) in
  • trikratnik zadnje mesečne plače delavca (torej 3x za marec, če se upokoji 1. aprila), ki jo je prejel na podlagi pogodbe o zaposlitvi, in delavcu izplača tisti znesek, ki je za delavca ugodnejši?

Plača za mesec marec bo izplačana šele v aprilu 2021 (mislim da tudi 1. aprila zaradi praznikov).

Odgovor

V skladu s prvim odstavkom 8. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/18) javnemu uslužbencu pripada ob odpravnina ob upokojitvi v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje mesečne plače javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje.

Navedeno pomeni, da se primerja 3 kratnik povprečne plače zaposlenega v RS za tri mesece pred mesecem prenehanja delovnega razmerja in trikratnik zadnje mesečne plače zaposlenega pred upokojitvijo.

Če se oseba upokoji s 1. 4. 2022 se primerja trikratnik povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji, upoštevaje plače za mesec januar, februar in marec 2021 ter trikratnik plače zaposlenega za mesec marec, 2021 kar je zadnja plača zaposlenega