fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka

V okviru FU RS se prijava dejavnosti, mesečni in letni obračuni in zahtevki za vračilo predložijo pristojnemu finančnemu uradu glede na sedež zavezanca ali upravičenca do vračila. Na zgoščenki je na voljo datoteka, v kateri je za vsako občino sedeža zavezanca razviden pristojni finančni urad.

  1. 1.      Ukinitev plačevanja okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov 

Uredba, ki je pričela veljati 1. aprila 2016 v prvem odstavku 1. člena določa obveznost plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida v zrak pri zgorevanju goriva. Z uveljavitvijo uredbe se obveznost plačevanja okoljske dajatve CO2 zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov ukinja.

Osebe, ki so bile na podlagi prej veljavne uredbe plačniki okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov morajo predložiti obračun okoljske dajatve za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. marca 2016 najkasneje do 20. julija 2016 in plačati okoljsko dajatev zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov najkasneje do 31. julija 2016.

  1. 2.      Predmet obdavčitve in osnova za obračun okoljske dajatve za zgorevanje goriva

Goriva, za katera je treba plačevati okoljsko dajatev so tekoča, plinasta in trdna goriva in so vključno s tarifnimi oznakami kombinirane nomenklature (KN), kamor se uvrščajo v skladu s carinskimi predpisi in številom EO/mersko enoto za posamezno vrsto goriva navedena v prilogi 1 uredbe, ki je na voljo na zgoščenki. V datoteki, ki je na voljo na zgoščenki so opisane bistvene spremembe priloge 1 glede na prej veljavno prilogo 1.

Osnova za obračunavanje okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva (v nadaljevanju: okoljska dajatev) je enota obremenitve (EO), ki je enaka emisiji 1 tone (t) CO2. Seštevek EO, za katerega je treba plačati okoljsko dajatev se ugotavlja na podlagi količine goriva, za katerega je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve. Seštevek EO se izračuna glede na vrsto goriva iz priloge 1 uredbe.

Na podlagi 29. člena uredbe je do sprejema sklepa Vlade RS znesek na enoto obremenitve zraka z emisijo CO2 17,3 eura.

  1. 3.      Plačniki okoljske dajatve za zgorevanje goriva

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna ali fizična oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki uporablja gorivo za zgorevanje. Omenjena oseba sama obračunava in vplačuje v proračun RS okoljsko dajatev za gorivo, ki ga sama pridobi iz druge države članice EU, za gorivo, ki ga sama proizvede, in za gorivo, ki ga je nabavila v režimu odloga plačila okoljske dajatve. Če zavezanec nabavlja gorivo od osebe, ki opravlja dejavnost trgovine z gorivi, okoljsko dajatev izračunava, odteguje in vplačuje v proračun ta oseba (v nadaljevanju: plačnik okoljske dajatve).

Navedeno pomeni, da končni porabniki goriv obračunavajo in plačujejo okoljsko dajatev, če sami iz druge države članice EU pridobijo gorivo ali ga nabavijo v režimu odloga plačila. V večini primerov okoljsko dajatev plačujejo trgovci z gorivi.

  1. 3.1  Plačnik okoljske dajatve za zemeljski plin

Z uveljavitvijo uredbe (od 1. 4. 2016) se je uvedla posebna ureditev za zemeljski plin glede določitve plačnika okoljske dajatve in trenutka nastanka obveznosti za obračun okoljske dajatve.

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi zgorevanja zemeljskega plina je na podlagi četrtega odstavka 10. člena uredbe:

  • dobavitelj zemeljskega plina s sedežem v Republiki Sloveniji, ki dobavi zemeljski plin iz prenosnega oziroma distribucijskega omrežja končnim odjemalcem v Republiki Sloveniji, ali
  • končni odjemalec, ki v okviru opravljanja dejavnosti zemeljski plin iz omrežja za svojo končno rabo pridobi v državah članicah EU oziroma ga uvozi iz tretjih držav ali mu ga dobavi dobavitelj, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji,
  • ali proizvajalec, ki proizvedeni zemeljski plin porabi za lastne potrebe ali ga dobavi drugi osebi za njeno končno rabo.
Dodaj odgovor