fbpx

Prijava v portal: 

Plačilo davčnih obveznosti v obrokih

 

Za odobritev odloga ali obročnega odplačevanja davka jetreba FURS predložiti zavarovanje, kot so:

 

 • bančna garancija brez ugovora in na prvi poziv,
 • garantno pismo zavarovalnice,
 • cirkuliran certificiran ček,
 • avalirana menica,
 • gotovinski polog,
 • zastavna pravica na nepremičnini, opremi, zalogah.

 

Banko ali zavarovalnico mora FURS priznati, kot pristojno institucijo.

FURS obročno odplačevanje davka ali odlog dovoli podjetju ali podjetniku, ki dokažejo, da bo s tem lahko preprečilo hujšo gospodarsko škodo in izpad dohodka. Dokazila so lahko obrazložitev za nelikvidnost in insolventnost poslovanja, ampak še neizpolnjuje pogoje za pričetek enega izmed insolvenčnih postopkov (prisilna poravnava, stečaj).

Razlogi so tudi:

 

 • začeti insolvenčni postopki pri poslovnih partnerjih davčnega dolžnika,
 • neizpolnjevanje pogodbenih obvezni kupcev,
 • dokazila o sodnih izvršbah poslovnih partnerjev,
 • naravne ali nepredvidene nesreče,
 • odpovedi pogodb ključnih poslovnih partnerjev.

 

Za odlog plačila davčnih obveznostih, mora dolžnik FURS, predložiti različna dokazila, s katerimi se FURS dokaže, da mu grozi hujša gospodarska škoda.Med dokazila sodijo:

 

 • bilanca stanja,
 • izpiski o prometu in stanju na transakcijskih računih,
 • stanja in dokazila o privarčevanih ali vezanih denarnih sredstvih pri bankah v tujini za obdobje šestih mesecev pred vložitvijo vloge,
 • izpisek vseh zapadlih neporavnanih obveznosti (datumu in zneski),
 • predlog za sodno izvršbo zoper poslovnega partnerja,
 • potrdilo o zdravstvenem stanju.

 

FURS pojasnjuje, da je odlog ali obročno odplačilo davčnih obveznosti možno le za tista podjetja in podjetnike,ki imajo zdravo jedro (imajo le začasne težave s plačilom davčnih obveznosti).Saj je namen, da obročno odplačevanje davčnim zavezancem pomaga, da premostijo likvidnostne težave, ter jih tako ohrani za nadaljnje izvajanje njihovega poslovanja.

Dodaj odgovor