fbpx

Prijava v portal: 

Plačilo za delo

 

Poleg plače predstavlja plačilo za delo tudi druge vrste plačil. Gre za plačila, ki jih delavec prejema za delo, ki ga opravlja po pogodbi o zaposlitvi. Poleg plače v ožjem pomenu besede delavec prejema tudi plačilo, ko ne dela (nadomestila) in druge osebne prejemke, ki mu pripadajo na podlagi statusa delavca (regres za letni dopust, odpravnina ob upokojitvi, …) kot pravice iz delovnega razmerja. Zaradi pomembnosti plačila za delo, to ni prepuščeno zgolj pogodbeni ureditvi med delavcem in delodajalcem, ampak ga ureja tudi ZDR-1.
Vrste plačila za delo določa ZDR-1 v 126. členu. Ta člen določa plačilo za delo, ki je sestavljeno iz plače in morebitnih drugih vrst plačil. Dokaj podrobno so urejene sestavine plače, ni pa definicije plače niti kaj so druga plačila. Obvezne sestavine plače so:

  • osnovna plača,
  • del plače za delovno uspešnost,
  • dodatki.

Po tem odstavku plačilo za delo predstavlja plačo in druge vrste plačil. Plača je najpomembnejše plačilo za delo in jo mora delodajalec zagotoviti delavcu. V ZDR-1 je tudi izrecno določeno, da mora biti plača vedno izplačana v denarju, preostala plačila pa so lahko izplačana tudi v nedenarni obliki, če je tako določeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Iz tega izhaja, da plača ne more biti izplačana niti v hrani niti v stanovanju ali npr. v bonih. Druga plačila pa so lahko izplačana tudi v drugih oblikah (npr. bonih), če je to določeno v kolektivni pogodbi ali v pogodbi o zaposlitvi.

Plača je določena v bruto znesku, saj je treba od plače poravnati davke in prispevke po posebnih predpisih. Delavci morajo poravnati tudi dohodnino, ki se v praksi odvaja kot akontacija. Poleg dohodnine delavci plačujejo od bruto plače tudi prispevke za socialno varnost.

V priročniku Kadrovsko delo v praksi po novem preberite vse o tem, pa tudi komentarje ostalih členov in še mnogo več.

Dodaj odgovor