fbpx

Prijava v portal: 

Pogodba o zaposlitvi za določen čas v javnem sektorju

 

POSTOPEK

PRAVNA PODLAGA

Organizacijski pogoj:

 • sistemizacija delovnih mest
 • delovna mesta in nazivi iz KP dejavnosti ali poklica, iz uredbe ali splošnega akta

 

 • kadrovski načrt

 

 • 21. člen ZJU
 • 7. člen ZSPJS
 • področni zakoni
 • kolektivne pogodbe dejavnosti ali poklica

 

 • 22. in 43. člen ZJU
 • 51. člen ZIPRS1415
 • Uredba o  načinu priprave kadrovskih načrtov in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 201

 

 

Pravna podlaga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas:

 • 54. člen ZDR-1
 • 68. člen ZJU
 • področni zakoni (na primer ZOFVI)

 

 

Postopek  zaposlitve:

 • ugotovitev razloga za zaposlitev za določen čas
 • pridobitev soglasja pristojnega organa po ZUJF (utemeljitev, zahteva)

 

 • izjema, ko soglasje pristojnega organa ni potrebno
 • javna objava prostega delovnega mesta

 

 • izjeme, ko javna objava ni potrebna

 

 • delodajalec na podlagi sistemizacije delovnih mest in kadrovskega načrta
 • 183. člen ZUJF v povezavi  s 186. členom ZUJF

 

 • četrti odstavek 183. člena ZUJF
 • 25. člen ZDR-1

 

 • 26. člen ZDR-1

Postopek izbire kandidata:

 • ne glede na to, ali je bilo delovno mesto javno objavljeno ali ne, je treba preveriti, ali izbrani kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje dela oziroma za delovno mesto, določene v sistemizaciji delovnih mest

 

 • 22. člen ZDR-1
 • prvi odstavek 28. člena ZDR-1

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi:

 • pogodba mora biti v pisni obliki in mora vsebovati vse z zakonom določene sestavine, pri zaposlitvi za določen čas mora v pogodbi biti naveden razlog zaposlitve za določen čas in čas trajanja take pogodbe o zaposlitvi
 • delodajalec mora delavcu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi najmanj tri dni pred predvideno sklenitvijo pogodbe

 

 • delodajalec mora delavcu izročiti pisno pogodbo o zaposlitvi ob sklenitvi

 

 • prvi odstavek 17. člena ZDR-1
 • 31. člen ZDR-1
 • peta alineja 31. člena ZDR-1

 

 • drugi odstavek 17. člena ZDR-1

 

 • drugi odstavek 17. člena ZDR-1
Dodaj odgovor