fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Pogoji za čezmejno izvajanje storitev delodajalcev

Kdaj se kakšen izmed navedenih pogojev za čezmejno izvajanje storitev šteje za izpolnjenega, določajo drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek 4. člena ZČmIS.

Obveznosti delodajalca in napotenega delavca

Pred začetkom izvajanja čezmejnih storitev mora delodajalec:

 • pridobiti potrdilo A1,
 • upoštevati določbe ZDR-1, ki se nanašajo na opravljanje dela v tujini,
 • po pridobitvi potrdila A1 sta delodajalec in napoteni delavec dolžna obveščati Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) o spremembah, ki se pojavijo med obdobjem napotitve.

Treba je poudariti, da mora delodajalec delavcu v času napotitve zagotavljati pravice v skladu z določbami zakona ali drugega predpisa ter kolektivne pogodbe (ali drugih aktov s splošno veljavnostjo ali veljavnostjo na ravni dejavnosti), ki v državi napotitve urejajo delovni čas, odmore in počitke, nočno delo, minimalni letni dopust, plačo, varnost in zdravje pri delu, posebno varstvo delavcev in zagotavljanje enakopravnosti, če je to seveda za delavca ugodneje.

Potrdilo A1

ZČmIS zaostruje pogoje za pridobitev potrdila A1. Pristojni organ za izdajo, razveljavljanje in odpravljanje potrdil A1 je ZZZS, ki nudi tudi administrativno pomoč pristojnim organom v drugih državah članicah EU ter izvaja dogovore, ki jih je sklenilo ministrstvo, pristojno za delo, s pristojnim organom v drugi državi članici.

ZZZS delodajalcu izda potrdilo A1 pod pogojem, da:

 • delavec, za katerega delodajalec pridobiva potrdilo, nima že veljavnega potrdila A1, izdanega za isto obdobje,
 • delodajalec izjavi, da v konkretnem primeru ne gre za okoliščine, v katerih v skladu z evropskimi predpisi napotitev ni dovoljena,
 • so izpolnjeni pogoji za čezmejno izvajanje storitev in
 • delodajalcu v zadnjih dvanajstih mesecih ni bilo razveljavljeno potrdilo A1 na podlagi ugotovitve Inšpektorata RS za delo, da delodajalec storitve običajno ne opravlja v Republiki Sloveniji.

Delodajalec mora vlogo za izdajo potrdila A1 vložiti preko portala e-VEM največ 30 dni pred predvidenim začetkom čezmejnega izvajanja storitev. Zakon določa obvezne podatke, izjave ter priloge, ki jih mora vsebovati vloga za izdajo potrdila. ZZZS izda potrdilo A1 v petih delovnih dneh od prejema popolne vloge, če pogoji za izdajo niso izpolnjeni, pa vlogo zavrne. Zoper odločbe in sklepe ZZZS ni dovoljena pritožba, možen pa je upravni spor. Potrdilo ZZZS izda za čas napotitve delavca, s prvim dnem napotitve pa napoteni delavec pridobi lastnost zavarovanca v skladu z ustrezno zavarovalno podlago za delavce, ki v okviru čezmejnega izvajanja storitve delo začasno opravljajo v drugi državi članici EU, pri čemer ZZZS spremembo zavarovalne vloge izvede po uradni dolžnosti.

Potrdilo A1 preneha veljati:

 • s potekom obdobja napotitve oziroma izvajanja storitve, za katerega je bil izdan,
 • z dnem prenehanja napotitve oziroma izvajanja storitve (v primeru predčasnega prenehanja), na podlagi obvestila vlagatelja ali napotenega delavca,
 • z dnem odjave napotenega delavca iz obveznega socialnega zavarovanja v Republiki Sloveniji ali
 • z razveljavitvijo.

ZZZS potrdilo A1 odpravi na podlagi obvestila tujega pristojnega organa, da se storitev:

 • ne izvaja v skladu s podatki na potrdilu,
 • ne izvaja ne enega izmed dovoljenih načinov,
 • izvaja brez sklenjene pogodbe o izvajanju storitev.

ZZZS potrdilo A1 razveljavi, če:

 • ugotovi, da delodajalec ni izpolnil svojih obveznosti  glede predložitve obračuna davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma ima neporavnane zapadle obveznosti iz naslova izplačanih dohodkov iz delovnega razmerja,
 • ga Inšpektorat Republike Slovenije za delo obvesti, da je bila delodajalcu izrečena globa zaradi prekrška po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor,
 • Inšpektorat Republike Slovenije za delo ugotovi, da delodajalec običajno ne opravlja dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Dodaj odgovor