fbpx
Košarica

Prijava v portal: 

Pojasnila v zvezi s tehnično zakonodajo za stroje

Odgovor:
Dokumentacijo, ki jo pridobite od zunanjega izvajalca novega krmilja, vstavite v tehnično mapo stroja. Če krmilje ne posega v varnost stroja, se izjava o skladnosti ne spremeni.
Pozorni pa morate biti na naslednje:
Posebna pravila za načrtovanje krmilnih naprav so podana v točki 1.2.2 (Krmilne naprave) v Prilogi I Direktive/Pravilnika o varnosti strojev. V krmilni sistem stroja so pogosto vključene komponente, ki so namenjene zgolj preprečitvi nevarnih stanj – to so z varnostjo povezani deli krmilnega sistema.
Posebna pravila za načrtovanje z varnostjo povezanih delov krmilja najdemo tudi v standardu EN ISO 13849-1.

Direktiva 2006/42/EC je splošna direktiva o strojih. Zanima nas, kako je s stroji za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev – koliko se dotaknete tega področja, koliko imate dokumentacije …
Odgovor:
Pravilnik o varnosti strojev je dopolnjen s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti strojev (Ur. l. RS, št. 66/2010), kjer so se v točki 2 pod točko 2.4 dodali »Stroji za nanašanje pesticidov«.
»Stroj za nanašanje pesticidov« je stroj, posebej namenjen nanašanju fitofarmacevtskih sredstev v smislu prvega odstavka 2. člena Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev na trg (UL L št. 309, z dne 24. 11. 2009, str. 1).
Proizvajalec strojev za nanašanje pesticidov ali njegov pooblaščeni zastopnik mora zagotoviti izvedbo ocene tveganja nenamernega izpostavljanja okolja pesticidom v skladu s postopkom ocene tveganja in zmanjšanja tveganja iz 1. točke splošnih načel. Prav tako mora biti zagotovljena tehnična mapa.
Stroj za nanašanje pesticidov mora biti načrtovan in izdelan z upoštevanjem ugotovitev ocene tveganja iz prejšnjega odstavka, tako da ga je mogoče upravljati, prilagoditi in vzdrževati, ne da bi bilo okolje nenamerno izpostavljeno pesticidom.
Dodano je tudi 11 točk, ki govorijo o tem, kaj morajo vsebovati navodila poleg zahtev iz Priloge I.

Proizvajamo traktorske priklopnike, za katere veljajo Direktiva 2003/37/ES, Pravilnik o varnosti strojev (Ur. l. RS, št. 75/2008) in preostali pripadajoči standardi. V Direktivi o strojih 2006/42/ES je navedeno, da se ta direktiva ne uporablja oz. so iz nje izvzeta tudi nekatera prevozna sredstva, kot so kmetijski in gozdarski traktorji z izjemo strojev, ki so nameščena na ta vozila, motorna in priklopna vozila, ter druga … Zanima nas, katera priklopna vozila so izvzeta iz te direktive in na katerih področjih Direktiva o strojih 2006/42/ES velja tudi za traktorske priklopnike?
Odgovor:
Da bi zagotovili, da so zajeta vsa pomembna tveganja, so kmetijski in gozdarski traktorji izključeni iz uporabe Direktive o strojih 2006/42/ES, samo za tveganja, ki jih zajema Direktiva o homologaciji (2003/37/ES). Za tveganja, ki niso zajeta v Direktivi 2003/37/ES, se uporablja Direktiva o strojih. Proizvajalec traktorja mora zato oceniti skladnost traktorja z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Direktive o strojih, ki se ukvarjajo z zadevnimi tveganji, pritrditi CE-oznako na traktor in sestaviti EU-izjavo o skladnosti. To izjavo EU o skladnosti je treba vključiti v dokumentacijo, ki jo predloži proizvajalec z zahtevo za podelitev ES-homologacije v skladu z Uredbo EU 167/2013 (prej Direktivo 2003/37 / ES).

Dodaj odgovor