fbpx

Prijava v portal: 

Povečanje kapitala med povezanimi in nepovezanimi osebami

 

 

Zap. štev. Kategorija Konto Debet Kredit
1 Stanje v družbi Zajček d. d      
  Zemljišča, vrednotena po modelu nabavne vrednosti 020 400.000  
2 Prenos med dolgoročno naložbo*      
  Zemljišča, vrednotena po modelu nabavne vrednosti 020   400.000
  Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb družbam v skupini 060 700.000  
  Presežek iz prevrednotenja dolgoročnih finančnih naložb 954   300.000

Povečanje kapitala med nepovezanimi osebami – primer

Družba Zajček d. d. je povečala vrednost kapitala v družbi Vihar d. o. o. (nepovezana oseba) tako, da je prenesla vrednost zemljišča na družbo Vihar d. o. o. Knjigovodska vrednost na družbi Zajček je bila 400.000 evrov, pooblaščen cenilec vrednosti nepremičnin je ocenil vrednost zemljišča, glede na spremembo namembnosti na 700.000 evrov.

Zap. štev. Kategorija Konto Debet Kredit
1 Stanje v družbi Zajček d. d.      
  Zemljišča, vrednotena po modelu nabavne vrednosti 020 400.000  
2 Prenos med dolgoročno naložbo*      
  Zemljišča, vrednotena po modelu nabavne vrednosti 020   400.000
  Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb družbam v skupini 060 700.000  
  Finančni prihodki iz drugih naložb 773   300.000

 

 

Računovodski praktikum

 

Več o tej temi preberite v priročniku Računovodski praktikum

 
Dodaj odgovor