fbpx

Prijava v portal: 

Praksa šolske inšpekcije

 

Pravna osnova:

  • 45. člen ZOŠ:

»Starši morajo v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.«

  • 102. člen ZOŠ, 2. odstavek 1. alineja:

»Z globo od 500 do 1000 evrov se za prekršek kaznuje starše, če:
– ne vpišejo otroka v osnovno šolo v skladu s 45. členom tega zakona;«

Zakon o osnovni šoli je prav za takšne primere predvidel sankcijo, če starši ne bi reagirali. Postopek vodi skladno s 50. členom Zakona o prekrških (»Postopek o prekršku se začne po uradni dolžnosti, ko opravi prekrškovni organ v okviru svoje pristojnosti v ta namen kakršnokoli dejanje, ali z vložitvijo pisnega predloga oškodovanca, državnega tožilca ali državnega organa, nosilca javnih pooblastil ali samoupravne lokalne skupnosti (predlagatelji«) šolska inšpekcija.

Dodaj odgovor