fbpx

Prijava v portal: 

image_pdfimage_print

Regres 2024

Prihaja čas letnih dopustov, s tem pa tudi obveznost delodajalca in hkrati pravica delavca do regresa za letni dopust. Delavec pravico pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja.

Pravica do regresa za letni dopust se navezuje na pravico delavca do letnega dopusta, vendar pa ne na njegovo izrabo, kajti pravica do regresa pripada vsem delavcem, tudi delavcem v primeru neizrabe letnega dopusta. Mednje spadajo:

 • odsotni delavci zaradi izrabe materinskega/starševskega dopusta,
 • nezmožnosti za delo,
 • delavci napoteni na delo na čakanje na delo v skladu z določi Zakona o delovnih razmerjih ali interventne zakonodaje.

Bliža se rok, ko bodo morali delodajalci svojim zaposlenim izplačati regres 2024 za letni dopust. Ta se izteče 1. 7. 2024. V primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določi poznejši rok izplačila regresa, vendar najpozneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Kaj je regres 2024

Koliko je minimalna višina za regres 2024 ?

Minimalna višina regresa 2024 je enaka višini minimalne plače, ki se uskladi vsako leto glede na rast življenjskih stroškov. V letu 2024 je minimalni znesek 1.253,90 EUR, medtem ko je znesek najvišjega, neobdavčenega regresa, enak povprečni plači. Ta se spreminja vsak mesec, zato je pred obračunom in izplačilom treba preveriti višino povprečne plače za pretekli mesec. Podatek je objavljen na spletni strani SURS.

Pravica do regresa je vezana na pravico zaposlenega do dopusta, ki pa po 131. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) pripada vsem, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi. Ne glede na to, koliko dopusta posamezni zaposleni izrabi v tekočem letu, mu pripada celotni regres 2024.

V kolikor ima zaposleni sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, mu pripada regres sorazmerno delovnemu času, razen v primerih, ki jih določa 67. člen ZDR-1. V tem primeru gre za zaposlene, ki delajo krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu. Njim regres 2024 pripada v celotnem znesku in ne v sorazmernem delu glede na delovni čas.

V primeru, da zaposleni sklene pogodbo o zaposlitvi sredi leta in mu pripada sorazmerni del dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa. O tem podrobneje pišemo v nadaljevanju.

Prihaja čas letnih dopustov – izkoristite svojo pravico do regresa za letni dopust, ne glede na to, ali ste letni dopust že izkoristili ali ne! Pridobite vsebino – Vse o regresu za letni dopust

Kaj je regres za letni dopust? 

Letni dopust je pravica zaposlenega, ki se ji ne more odpovedati in delodajalec ne sme zaposlenemu kratiti te pravice.

Vsak zaposleni ima, ne glede na to, ali dela za polni ali krajši delovni čas, pravico do najmanj štirih tednov letnega dopusta, na primer:

 • 4-dnevni delovnik: 16 dni,
 • 5-dnevni delovnik: 20 dni,
 • 5-dnevni delovnik in vsaka druga sobota: 22 dni in
 • 6-dnevni delovnik: 24 dni.

Število dodatnih dni je odvisno od kolektivne pogodbe, individualne pogodbe, pogojev, starosti, invalidnosti, šoloobveznih otrok ipd. Prav tako ima zaposleni pravico, da izrabi teden dni dopusta v času šolskih počitnic (šoloobvezni otroci). Delodajalec lahko odreče izrabo dopusta, če bi odsotnost resneje ogrozila delovni proces.

Pri določanju trajanja letnega dopusta posameznemu delavcu se upošteva delovno dobo, delovne pogoje, zahtevnost dela, zdravstveno stanje delavca, njegove socialne razmere (število in starost otrok), starost idr.

Posebni primeri neizkoriščenega dopusta:

 • bolniška,
 • nega družinskega člana,
 • porodniška,
 • posebnosti dela v procesu ipd.

Zaposleni v dogovoru z delodajalcem mora izkoristiti dopust do 30. junija ali 31. decembra, če tega dogovora ni, neizkoriščeni dopust preteklega leta v tekočem letu propade.

V internih aktih in določilih lahko delodajalec določi, kaj z neizkoriščenim dopustom (ali se ali ne prenese).

Kakršna koli izjava ali sporazum, s katerim bi se zaposleni odpovedal pravici do dopusta ali dogovoril za odškodnino, je neveljavna, razen v primeru prenehanja delovnega razmerja, ko imata zaposleni in delodajalec možnost, da se dogovorita o odškodnini za neizrabljen dopust.

Regres in število letnega dopusta sta nerazdružljivo povezana.

Preverite še izobraževanja iz – HRM in Računovodstvo in finance. Pomagali vam bodo razjasnili številne dileme iz prakse.