fbpx

Prijava v portal: 

Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve, Uradni list RS, št. 53/207

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o urejanju trga dela je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdala Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve.

Pravilnik določa:

–       namen, vsebino in način sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,

–       način javne objave prostega delovnega mesta pri zavodu in

–       postopek posredovanja zaposlitve.

Glede sporočanja podatkov pravilnik določa, da delodajalec zavodu sporoči podatke o prostem delovnem mestu zaradi:

–       javne objave prostega delovnega mesta pri zavodu,

–       izvedbe posredovanja zaposlitve ali

–       pridobitve obvestila zavoda o tem, ali so v evidenci brezposelnih oseb ustrezne brezposelne osebe, seveda brez navedbe osebnih podatkov.

Skladno z zakonom, ki ureja trg dela, delodajalci iz javnega sektorja in gospodarske družbe v večinski lasti države zavodu sporočijo podatke o prostem delovnem mestu zaradi javne objave prostega delovnega mesta pri zavodu, lahko pa tudi zaradi posredovanja zaposlitve. Delodajalci iz zasebnega sektorja pa zavodu sporočijo podatke o prostem delovnem mestu, če želijo izvedbo posredovanja zaposlitve, lahko pa tudi zaradi javne objave prostega delovnega mesta pri zavodu.

Če predpisi, ki urejajo zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev, določajo obveznost kontrole trga dela, delodajalec na vlogi za izdajo dovoljenja za zaposlitev tujca, modre karte EU, enotnega dovoljenja, pisne odobritve, dovoljenja za sezonsko delo ali v primeru namere zaposlitve tujca z dovoljenjem za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela, če se ta tujec želi v Republiki Sloveniji zaposliti, zavodu sporoči podatke o prostem delovnem mestu. Pred vložitvijo vloge lahko delodajalec na obrazcu »PDM – kontrola trga dela«, ki ga zavod objavi na svoji spletni strani www.ess.gov.si, zaprosi za pisno obvestilo o obstoju ustreznih kandidatov za zaposlitev v evidenci brezposelnih oseb.

Sporočilo o prostem delovnem mestu vsebuje naslednje podatke:

–       podatke o delodajalcu,

–       podatke o prostem delovnem mestu,

–       podatke o pogojih za opravljanje dela in

–       opredelitev delodajalca o javni objavi prostega delovnega mesta.

Če delodajalec želi objavo prostega delovnega mesta pri zavodu za zaposlovanje ali posredovanje kandidatov, vpisanih v evidence, ki jih v 122. členu določa Zakon o urejanju trga dela – ZUTD, potem sporočilo o prostem delovnem mestu vsebuje tudi:

–       opredelitev roka za prijavo,

–       opredelitev načina prijave kandidatov.

Če delodajalec želi posredovanje kandidatov za zaposlitev, vpisanih v evidence iz 122. člena ZUTD, lahko sporočilo o prostem delovnem mestu vsebuje tudi:

–       opredelitev načina posredovanja kandidatov za zaposlitev,

–       dodatne podatke o prostem delovnem mestu,

–       druge podatke, povezane s postopkom posredovanja zaposlitve.

Če želi delodajalec pred vložitvijo vloge za izdajo dovoljenja za zaposlitev tujca, modre karte EU, enotnega dovoljenja, pisne odobritve ali dovoljenja za sezonsko delo ter v primeru namere zaposlitve tujca z dovoljenjem za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela, pridobiti obvestilo zavoda o obstoju ustreznih oseb v evidenci brezposelnih oseb, zavodu sporoči podatke o prostem delovnem mestu na obrazcu »PDM – kontrola trga dela«, ki vsebuje naslednje podatke:

–       podatke o delodajalcu,

–       podatke o prostem delovnem mestu,

–       podatke o pogojih za opravljanje dela.

Če namerava delodajalec zaposliti tujca z dovoljenjem za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela, delodajalec poleg navedenih podatkov, zavodu na obrazcu »PDM – kontrola trga dela« sporoči tudi podatek o številki dovoljenja za prebivanje in upravni enoti, ki ga je izdala.

Več o tem preberite v priročniku Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem.

Dodaj odgovor