fbpx

Prijava v portal: 

Pravilnik o preprečevanju, odpravljanju in obvladovanju trpinčenja

image_pdfimage_print

2. člen

(definicija)

Trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.

3. člen

(namen pravilnika)

Podpisniki se zavezujemo, da bomo po najboljših močeh prispevali pri:

 • ozaveščanju o moralnih in pravnih dolžnostih spoštovati sočloveka v delovnem okolju;
 • zagotavljanju zaščite in integritete posamezniku pred spolnim in drugim nadlegovanjem ter trpinčenjem na delovnem mestu;
 • opredelitvi postopkov za ugotavljanje trpinčenja na delovnem mestu;
 • preprečevanju in obvladovanju trpinčenja na delovnem mestu ter krepitvi kulture nenasilja, ki bo z zgledom strpnosti, sočutja in medsebojnega spoštovanja zavračala tovrstno početje;
 • usposabljanju za nenasilno reševanje konfliktov, vodenje zaposlenih ter za preprečevanje in obravnavo nasilja na delovnem mestu, še zlasti spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja;
 • podpori vsakomur, ki poda prijavo zaradi spolnega ali drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu in v zvezi z delom;
 • zagotavljanju takih razmer, da se prijavljeni primeri spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja obravnavajo in rešijo hitro, učinkovito in pravično.

4. člen

(pomen izrazov)

Glede pojmov delavec, delodajalec in delovno razmerje, ki so uporabljeni v tem pravilniku, se uporabljajo opredelitve, navedene v zakonu, ki ureja delovna razmerja, in zakonu, ki ureja varnost in zdravje pri delu.

II. Pojavne oblike

5. člen

(oblike trpinčenja)

Možne oblike trpinčenja na delovnem mestu so:

 • Psihično nasilje: molk kot sredstvo prisile, uničevanje lastnine, osebnih predmetov, socialna izolacija, nezaupanje, sumničenje, pogosto tudi z ustvarjanjem ozračja strahu in terorja.
 • Ekonomsko nasilje: izvajanje nadzora ene osebe nad nakupi ali porabo materiala druge osebe, neprispevanje finančnih sredstev pri kolektivnem zbiranju (primeri nakupov pozornosti ob obletnicah). Nekateri dopuščajo, da jim drugi plačujejo račune, se pogosto izogibajo odgovornosti, zamujajo na delo ali na dogovorjene sestanke ter največkrat prepuščajo delo drugim.
 • Verbalno nasilje: žalitve, zaničevanje, vpitje, omalovaževanje, podcenjevanje, posmehovanje, grožnje in poniževanje drugega.
 • Fizično nasilje: udarci z roko, s predmetom, odrivanje, porivanje, neželeni stiki, nepovabljeni prihodi v fizični prostor osebe, kršenje nedotakljivosti.
 • Spolno nasilje: posilstvo, nadlegovanje, namigujoča mimika, razne opazke, komentarji in primerjave.
 • Vandalizem: uničevanje lastnine in prostorov, pisanje grafitov, uničevanje lastnine posameznika (npr. avtomobili, kolesa) …

Več o tej temi preberite v priročniku Varnost in zdravje pri delu

Dodaj odgovor