fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, je bil ukrep, ki je bil uveden z ZUJF leta 2012, vmes pa je prišlo do nekaterih sprememb. V letu 2018 sicer posebne ureditve ni, vendar pa je treba upoštevati tudi ureditev iz 2017 po ZUPPJS17, skladno s katero bo v letu 2018 prenehala pogodba o zaposlitvi javnemu uslužbencu, ki je v letu 2017 izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Tako je ZUPPJS17 v 9. členu za leto 2017 določal, da javnemu uslužbencu (moški in ženska), ki bo v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017 izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine za moške na podlagi četrtega, v prehodnem obdobju pa na podlagi petega odstavka 27. člena, v povezavi s prvim in drugim odstavkom 398. člena ZPIZ-2, pogodba o zaposlitvi preneha veljati najpozneje v letu dni po izpolnitvi teh pogojev.

V nadaljevanju je ZUPPJS17 določal, da javnemu uslužbencu, ki se upokoji v roku leta dni po izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine (torej v letu 2018), pripada ne glede na določbe kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev odpravnina ob upokojitvi v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma treh zadnjih mesečnih plač zaposlenega, če je to zanj ugodneje.

Javnemu uslužbencu, ki se ne upokoji najpozneje s prvim dnem po izteku leta dni po izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine (torej v letu 2018), pogodba o zaposlitvi preneha veljati na podlagi dokončnega sklepa, ki ga izda predstojnik oziroma oseba, ki izvršuje pravice in obveznosti delodajalca, s prvim dnem po izteku leta dni po izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Sklep o prenehanju pogodbe o zaposlitvi mora predstojnik oziroma oseba, ki izvršuje pravice in obveznosti delodajalca, izdati v roku osmih dni pred datumom prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Javni uslužbenec ima pravico do odpravnine v višini dveh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma dveh zadnjih mesečnih plač zaposlenega, če je to zanj ugodneje.

ZUPPJS17 je v letu 2017 omogočal delodajalcem za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine pridobitev podatkov iz zbirk Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Upoštevaje navedeno morajo torej javni uslužbenci, ki so v letu 2017 izpolnili pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine in so nadaljevali delo skladno z 9. členom ZPPJS17, v letu 2018 pravočasno v predpisanem odpovednem roku obvestiti delodajalca, da se bodo upokojili. S tem si bodo zagotovili izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma treh zadnjih mesečnih plač zaposlenega, če je to zanje ugodneje.

Prav tako mora delodajalec spremljati podatke o poteku leta dni od datuma izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, saj mora javnemu uslužbencu, ki je v letu 2017 izpolnil pogoje za upokojitev in v letu 2018 delodajalca ne bo obvestil o tem, da se namerava upokojiti, izdati sklep o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, in sicer osem dni pred datumom prenehanja.

ZUPPJS17 je v prehodnih določbah v 12. členu določal tudi, da je bilo mogoče dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja, sklenjen skladno z določbo 188. ali 246. člena ZUJF, in dogovor, sklenjen na podlagi 11. člena ZUPPJS16, za zagotovitev nemotenega delovnega procesa, v primerih, ko delodajalec niti do izteka dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja iz objektivnih razlogov ni mogel organizirati delovnega procesa, mogoče podaljšati, vendar najdlje do 31. decembra 2017. To pomeni, da tistim javnim uslužbencem, ki so jim dogovori potekli 31. 12. 2017, ni bilo več mogoče podaljšati delovnega razmerja oziroma ni bilo mogoče sklepati novih dogovorov za nadaljevanje delovnega razmerja, saj zakon tega ne predvideva več. Tem javnim uslužbencem je 31. 12. 2017 delovno razmerje prenehalo.

Dodaj odgovor