fbpx

Prijava v portal: 

Prenos podjetja samostojnega podjetnika na njegove ožje družinske člane – 2. del

 

Pomen prenosa, ki ga ureja ZGD-1G, pomeni prenos podjetja samostojnega podjetnika na njegove družinske člane in z njim ožje povezane osebe. Zakon našteva, da so te osebe ožji družinski člani in z njemu povezane osebe, kot so: zakonec ali oseba s katero podjetnik živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti (istospolna skupnost, otroki, posvojenci, starši, posvojitelji, vnuki, bratje, sestre).

Namen zakona je, da omogoči podjetniku, da z univerzalnim pravnim nasledstvom prenese podjetje na svoje najožje družinske člane. V primeru, da podjetnik umre, lahko podjetnikov dedič, ki nadaljuje zapustnikovo podjetje, v firmi še naprej uporablja priimek in ime zapustnika. Na podjetnikovega dediča preidejo podjetje podjetnika ter pravice in obveznosti v zvezi s podjetjem. S prenosom podjetja na podjetnika prevzemnika, se z univerzalnim pravnim nasledstvom na prevzemnika prenesejo vse pravice in obveznosti ter sredstva, ki tvorijo podjetje. Sklenjene pogodbe veljajo tudi po prenosu in jih ni potrebno sklepati na novo.

Podjetje med prenosom nemoteno posluje in s prenosom na obračunski dan na prevzemnika preidejo podjetje podjetnika ter pravice in obveznosti podjetnika v zvezi s podjetjem. Dan prenosa podjetja je bilančni presečni dan na katerega podjetnik sestavi računovodske izkaze podjetja, ki se prenaša.

Za prenos je potrebno vedeti naslednje:

 

  • ne prenaša se osebno premoženje podjetnika, ki ni namenjeno opravljanju dejavnosti,
  • prenos je možen le na ožje družinske člane,
  • samostojni podjetnik, kot subjekt preneha,
  • po izvršenem prenosu podjetnikovo premoženje ostane nespremenjeno 
  • zaposleni v podjetju prevzemniku nadaljujejo z dejavnostjo in
  • prevzemnik je univerzalni pravni naslednik in vstopi v vsa pravna razmerja podjetnika (pravice, obveznosti, odgovornosti).

 

V pogodbi se navede, da podjetnik preneha opravljati dejavnost z dnem vpisa prenosa podjetja v Poslovni register Slovenije in da z dnem vpisa prenosa podjetja v Poslovni register Slovenije dosedanjim zastopnikom podjetja tako prenehajo pooblastila za zastopanje in vodenje. Pogodba mora biti podpisana s strani obeh strank in mora biti sestavljena v zahtevani notarski obliki.

Dodaj odgovor