fbpx

Prijava v portal: 

Preventivni ukrepi varstva pred požarom

 

Vsebina študije ali zasnove požarne varnosti so gradbeni in drugi tehnični ukrepi, ki opredeljujejo ukrepe, povezane s/z:

  • širjenjem požara na sosednje objekte,
  • nosilnostjo konstrukcije in širjenjem požara po stavbi,
  • evakuacijskimi potmi in sistemi za javljanje in alarmiranje,
  • napravami za gašenje in dostopom gasilcev.

Če so pri načrtovanju in gradnji objekta v celoti upoštevani ukrepi, navedeni v Tehnični smernici TSG-1-001:2010 POŽARNA VARNOST V STAVBAH, velja domneva, da je objekt grajen požarno varno.

Za načrtovanje se lahko uporabijo tudi drugi standardi, tehnične smernice ali metode požarnega inženirstva. Pri njihovi uporabi pa mora biti zagotovljena vsaj enaka stopnja varnosti pred požarom, kot jo določa Tehnična smernica TSG-1-001:2010 POŽARNA VARNOST V STAVBAH.

Ko je objekt zgrajen in predan v uporabo, je treba izvajati preventivne ukrepe, da preprečimo požar. Lastnik ali uporabnik stanovanjskih objektov in lastnik ali uporabnik poslovnih oziroma industrijskih objektov je celotni čas uporabe objekta odgovoren za varstvo pred požarom. Lastnik ali uporabnik objekta mora sprejeti požarni red.

a) Požarni red

Na podlagi šestega odstavka 35. člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) je 12. 6. 2007 minister za obrambo izdal novi Pravilnik o požarnem redu. V njem so določeni objekti, za katere je treba izdelati požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije, ter vsebina in pogoji za izdelavo požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije.

Pravilnik o požarnem redu določa tudi potrebne ukrepe za gašenje požarov in evakuacijo ljudi. Ukrepi morajo biti prilagojeni dejavnosti in velikosti podjetja ali obrata, za izvajanje katerih delodajalec določi delavce, ki so potrebni za gašenje začetnih požarov in evakuacijo ljudi, ter način obveščanja in stikov z zunanjimi službami za reševanje in gašenje požarov.

Požarnih redov, izdelanih pred sprejetjem Pravilnika o požarnem redu iz leta 2007 in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarnem redu iz leta 2011, ni treba v celoti zamenjati z novimi, ampak se lahko le ustrezno dopolnijo in uskladijo z veljavno zakonodajo. Obvezna vsebina novoizdelanih požarnih redov je opredeljena v devetih točkah.

 

Varnost in zdravje pri delu

 

Več o tej temi preberite v priročniku Varnost in zdravje pri delu

 
Dodaj odgovor