fbpx

Prijava v portal: 

Primer iz prakse -2

V primeru objave podatkov o funkcionarjih oziroma javnih uslužbencih (kamor spadajo tudi učitelji na osnovnih šolah) pa je potrebno opozoriti tudi na določbo 1. al. III. odst. 6. čl. Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/03 ter spremembe in dopolnitve, ZDIJZ), po kateri se ne glede na določbo prvega odstavka (kjer je opredeljenih 11 izjem, zaradi katerih se dostop do informacije zavrne, op. Informacijskega pooblaščenca) dostop do zahtevane informacije dovoli, če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, razen v primerih iz 1. in 5. do 8. točke prvega odstavka, ter v primerih, ko zakon, ki ureja javne finance, ali zakon, ki ureja javna naročila, določata drugače. To pomeni, da so podatki, povezani z opravljanjem delovnega razmerja javnega uslužbenca ali z opravljanjem javne funkcije, informacije javnega značaja, torej informacije, do katerih ima javnost prost dostop. Podatki o imenu, nazivu ali funkciji, službeni telefonski številki in naslovu službene elektronske pošte javnega uslužbenca so nedvomno povezani z opravljanjem delovnega razmerja javnega uslužbenca. Ker gre za informacije javnega značaja, pa ti podatki niso dostopni le na zahtevo, ampak se lahko javno objavijo tudi, če zahteva za njihov dostop ni bila vložena, in sicer že na podlagi določbe 1. al. III. odst. 6. čl. ZDIJZ. To pomeni, da morajo tisti upravljavci osebnih podatkov v javnem sektorju, ki so hkrati tudi zavezanci po ZDIJZ (kamor sodijo tudi vse osnovne šole) določbo 1. al. III. odst. 6. čl. ZDIJZ interpretirati tako, da gre v teh primerih za javno dostopne informacije, ki niso vedno dostopne le na zahtevo, ampak se vedno lahko tudi javno objavijo.

Iz navedenega torej izhaja, da šola na šolski spletni strani lahko objavi elektronske naslove zaposlenih učiteljev kot javnih uslužbencev, ne da bi za to potrebovala njihovo soglasje, in sicer že na podlagi 1. al. III. odst. 6. čl. ZDIJZ. Pri tem šola ni vezana na pogoj iz II. odst. 106. čl. ZVOP-1, ki določa, da se lahko objavi le podatke o predstojniku oziroma tistih zaposlenih, katerih delo je pomembno zaradi poslovanja s strankami oziroma uporabniki storitev, je pa vezana na pogoj iz 1. al. III. odst. 6. čl. ZDIJZ, namreč, da je elektronski naslov povezan z opravljanjem delovnega razmerja učitelja kot javnega uslužbenca.

Potrebno pa je opozoriti, da vse navedeno velja le ob pogoju, da gre za službeni elektronski naslov učitelja, pri čemer pa presoja, ali je elektronski naslov z domeno guest.arnes.si službeni naslov učitelja, ni v pristojnosti Informacijskega pooblaščenca.

Dodaj odgovor