fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Primer: trgovina z mlečnimi izdelki

Do sedaj se v podjetju z nastalimi odpadki pri svoji dejavnosti niso posebej ukvarjali. Vse nastale odpadke so zbirali v velikem kontejnerju na območju podjetja, redno jih je odvažala lokalna komunalna služba. Ta je za svojo storitev računala visoko tarifo, saj je morala odpadke ločevati in jih večinoma končno odlagati na deponijo, ki pa je v fazi zapiranja. Podjetje bo v prihodnosti za odlaganje zaračunavalo še višje stroške, saj bo prisiljeno odpadke voziti na še obratujoče odlagališče odpadkov v sosednjo občino.

Podjetje je naročilo storitev izdelave sistema ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri njihovi dejavnosti, da bi se izognilo bodočemu plačevanju storitev lokalnega komunalnega podjetja za odlaganje odpadkov na odlagališču v sosednji občini ter da bi zmanjšalo nastajanje odpadkov na prvem mestu in z manjšo potrošnjo materialov privarčevalo nekaj denarja.

Podjetje mora uskladiti svoje delo z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (UL RS, št. 84/2006, z dne 08. 08. 2006)

Podjetje ima svojo dejavnost urejeno po naslednjih fazah:

C1: Prevzem že pakiranega blaga (pakirano v skupinsko embalažo)
C2: Ravnanje z blagom (skladiščenje)
C3: Prodaja blaga na debelo

Vse skupaj je povezano s pisarniško dejavnostjo, ki jo opravlja podjetje samo, v svojih prostorih. Podjetje ima v celotnem podjetju 5 zaposlenih. Ima čajno kuhinjo, v kateri nastajajo predvsem organski odpadki, odpadna embalaža čistil in manjše količine mešanih komunalnih odpadkov.

Opredelitev vrste in količine nastalih odpadkov

V podjetju nastajajo naslednji odpadki:

  • papirna in kartonska embalaža (15 01 01)
  • plastična embalaža (15 01 02)
  • lesena embalaža (15 01 03)
  • snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo (02 05 01)
  • papir in karton (20 01 01)
  • biorazgradljivi kuhinjski odpadki (20 01 08)
  • čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi (20 01 29*)
  • čistila, ki niso navedena pod 20 01 29 (20 01 30)
  • mešani komunalni odpadki (20 03 01)

Največji delež pri nastalih odpadkih predstavlja odpadna embalaža. Skupno mesečno nastane približno 400 kilogramov odpadkov. Do sedaj je moralo podjetje plačevati 0,5 € na kilogram odvoženih odpadkov. V prihodnje bo moralo za enako količino odpadkov plačevati 0,7 €, saj bo komunalno podjetje odpadke vozilo na deponijo v sosednji občini.

Uvajanje novega sistema ravnanja z odpadki in zaključek

Podjetje se je odločilo za vpeljavo sistema za ravnanje z odpadki na podlagi zadolžitev, ki mu jih nalaga novo sprejeta zakonodaja (Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo) in hkraten interes po znižanju stroškov za odvoz odpadkov. V svojem podjetju želi vodstvo na splošno zmanjšati količine nastalih odpadkov.

Po pregledu dela v podjetju ter določitvi, kje in koliko odpadkov nastaja, smo skupaj z vodstvom podjetja poiskali primerne rešitve za zmanjšanje količin odpadkov. Vodstvo podjetja je v zunanjih prostorih svojega podjetja prilagodilo del betoniranega dvorišča tako, da je primerno za odlaganje ločeno zbrane odpadne embalaže (po materialih), biorazgradljivih odpadkov iz dejavnosti podjetja in kuhinje, uredilo pa je tudi ločene zabojnike za zbiranje manjših količin ločeno zbranih frakcij papirja, plastike, kovin in stekla.

Z lokalno komunalno službo so v podjetju dogovorjeni za reden odvoz posebej zbranih frakcij odpadkov. Zaradi strogo ločenega režima zbiranja odpadkov jim komunalno podjetje sedaj zaračunava odvoz ločenih odpadkov v kumulativni vrednosti 0,3 € na kilogram zbranih surovin in odpadkov.

Dodaj odgovor