fbpx

Prijava v portal: 

Primeri knjižb

Zap. štev. Kategorija Konto Debet Kredit
1

Plačilo kupnine za družbo

Vihar d. o. o.

Dolgoročne finančne naložbe 06 30.000.000
Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110 30.000.000
2 Pripojitev družbe Vihar d. o. o.
Ocenjena poštena vrednost sredstev aktiva 60.000.000
Ocenjena poštena vrednost obveznosti pasiva 20.000.000
Dolgoročne finančne naložbe 06 30.000.000
Prihodki iz poslovnih združenj (presežek iz prevrednotenja – slabo ime) 767* 10.000.000

*V obračunu davka od dohodka pravnih oseb se vrednosti presežka ne vključi med davčno priznane prihodke – vrednost je izvzeta.

Več o tej temi preberite v priročniku Računovodski praktikum

Polog pri poslovnem najemu tovornega vozila – KN 8704

Družba Vihar d. o. o. je vzela tovorno vozilo v poslovni najem. Vrednost tovornega vozila je 36.000 evrov z vključenim 20-odstotnim DDV.  Družba Vihar d. o. o. mora nakazati 10-odstotni polog. Najemna pogodba je podpisana za obdobje petih let. Mesečni strošek poslovnega najema tovornega vozila je 360 evrov z vključenim 20-odstotnim DDV.

Zap. štev. Kategorija Konto Debet Kredit
1 Prejem računa za polog po pogodbi
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 007 3.000
Kratkoročne terjatve za odbitni DDV 160 600
Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi 220 3.600
2 Plačilo pologa
Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi 220 3.600
Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110 3.600
3 Prejem mesečnega računa za najem*
Najemnine 413 300
Kratkoročne terjatve za odbitni DDV 160 60
Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi 220 360
4 Plačilo mesečnega računa
Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi 220 360
Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110 360
5 Letni prenos pologa med stroške**
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 007 600
Najemnine 413 600

*Knjižba se ponovi vsak mesec v času najema.

**Vsako leto se 1/5 pologa prenese med stroške.

Opomba: enak postopek knjiženj je tudi pri najemih drugih oblik dolgoročnih sredstev.

Dodaj odgovor