fbpx

Prijava v portal: 

Prodaja nepremičnin po modelu nabavne vrednosti z izgubo – predhodna oslabitev

Zap. štev. Kategorija Konto Debet Kredit
Stanje zgradbe z zemljiščem pred prodajo
Zemljišča, vrednotena po  modelu nabavne vrednosti 020 50.000
Zgradbe, vrednotene po  modelu nabavne vrednosti 021 80.000
Popravek vrednostizgradb zaradi amortiziranja 035 30.000
Oslabitev vrednosti zgradb 039 10.000
1 Prodaja zgradbe z zemljiščem
Kratkoročne  terjatve do kupcev v državi 120 102.000
Obveznosti za obračunan DDV 260 17.000
Zemljišča, vrednotena po  modelu nabavne vrednosti 020 50.000
Popravek vrednostizgradb zaradi amortiziranja 035 50.000
Oslabitev vrednosti zgradb 039 10.000
Prevrednotovalni poslovni odhodki 720 5.000
2 Likvidacija zgradbe z zemljiščem
Popravek vrednostizgradb zaradi amortiziranja 035 80.000
Zgradbe, vrednotene po  modelu nabavne vrednosti 021 80.000
3 Plačilo kupca
Kratkoročne  terjatve do kupcev v državi 120 102.000
Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110 102.000

 

Več o tej temi preberite v priročniku Računovodski praktikum

Dodaj odgovor