fbpx

Prijava v portal: 

Proračunski porabniki morate v letnem poročilu za 2011 upoštevati ZPFOLERD-1

image_pdfimage_print

 

Javna podjetja in drugi izvajalci opravljajo dejavnosti v javnem interesu na podlagi:

 

 • izključne pravice, ki pomeni pravico izvajanja tržne dejavnosti v splošnem interesu na nekem območju in ki je s pravico do nadomestila dodeljena z javnim pooblastilom enemu podjetju,
 • posebne pravice, ki jo državni organ ali samoupravna lokalna skupnost podeli za izvajanje tržne dejavnosti v splošnem interesu s pravico do nadomestila omejenemu številu izvajalcev,
 • javnega pooblastila, ki se z izbirnim postopkom ali neposredno podeli na podlagi zakona, drugega predpisa ali upravnega akta vlade ali samoupravne lokalne skupnosti.

 

Zakon opredeljuje tržno dejavnost kot pridobitno ali nepridobitno dejavnost, ki se financira s prodajo blaga in storitev:

 

 • na prostem trgu,
 • na reguliranem trgu, 
 • na trgu, kjer prevzema finančna tveganja iz povpraševanja na trgu.

 

Preglednost finančnih odnosov se nanaša na poročanje o dodelitvi in uporabi javnih sredstev za naslednje namene: 

 

 • poravnavo izgub iz poslovanja, 
 • zagotavljanje kapitala,
 • dajanje nepovratnih sredstev od subvencij, donacij in drugih ter dajanje posojil, dodeljenimi pod pogoji, ki so ugodnejši od tržnih,
 • zagotavljanje finančnih prednosti z odpovedjo dobičku ali izterjavi v plačilo zapadlih dolgov (kot primer odpis terjatev),
 • odpoved običajnemu nadomestilu za uporabo javnih sredstev,
 • povračila za finančna bremena, ki jih naložijo državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti. 

 

Evidentiranje finančnih odnosov po zakonu ni obvezno za:

 

 • javna podjetja, katerih letni čisti prihodek v dveh poslovnih letih pred poslovnim letom, v katerem so bila javna sredstva odobrena ali uporabljena, znaša manj kakor 40 milijonov evrov, in javne kreditne institucije, katerih bilančna vsota znaša manj kakor 800 milijonov evrov,
 • Banko Slovenije,

 

 

Računovodski praktikum

 

Več o tej temi preberite v priročniku Računovodski praktikum

 
Dodaj odgovor