fbpx

Prijava v portal: 

ASI 2021
Top inhouse izobraževanja za prejemnike sredstev


Na tem mestu boste našli najbolj iskane izobraževalne programe, ki lahko zagotovo koristijo tudi vam. Izobraževanja so razdeljena v dva sklopa. Prvi sklop zajema komunikacijske veščine, drugi sklop pa digitalne veščine.


Ekskluzivne delavnice z vrhunsko motivatorko in zdravnico dr. Sanelo Banović

V sklopu izobraževalnih programov za učinkovito komunikacijo in dvig vodstvenih veščin organiziramo tudi ekskluzivne delavnice z dr. Sanelo Banović, vrhunsko motivatorko in zdravnico.  o optimizmu v času negotovosti, zaupanju vase in sodelavce, kako biti vzpodbuden in motiviran v času post stresne situacije, kako pomembna je preventiva in dobra psihofizična kondicija in katere so tehnike premagovanje stresa.

Izobraževalni programi za učinkovito komunikacijo in dvig vodstvenih veščin

KOMUNIKACIJA V TIMU

8 šolskih ur

Cilji delavnice:
 • utrditi ključne elemente za učinkovito komuniciranje v timu osvojiti PPVS komunikacijo, ki da rezultat
 • vpeljati v komunikacijo jasno posredovanje informacij, navodil in več preverjanja razumevanja, da preprečimo nejasnosti, morebitne nesporazume, morebitne konflikte
 • potrenirati tri ključne komunikacijske veščine: poslušanje, empatijo in spraševanje
 • graditi na asertivnem izražanju lastnega mnenja, idej s spremembo lastne komunikacije spodbuditi sogovornika k ustreznim odzivom
Program delavnice:
 • Osebno ravnanje zaposlenih na delovnem mestu v novi realnosti z dr. Sanelo Banović
 • Ključne veščine in elementi učinkovite komunikacije v timu – krog ključnih komunikacijskih veščin in samoocena udeležencev
 • Iskanje skupne resničnosti s sodelavcem in prevzemanje odgovornosti pri komuniciranju; komunikacija kot izzvana reakcij
 • PPVS komunikacija v timu s treningom: pozitivno, proaktivno, verodostojno, samozavestn
 • Kako posredovati informacije in navodila, da ne pride do dvoumnosti, nejasnosti in nerazumevanja v timu – 6K pravilo, KISS, načelo jasnosti in jedrnatosti.
 • Povečajmo prepričljivost povedanega in kako preverjati razumevanje
 • Odpravljanje negativnosti in toksičnega/neprimernega  izrazoslovja
 • Top 3 v komunikaciji: pametno spraševanje, aktivno poslušanje in empatija
 • Komunikacija v primeru nesporazumov, konfliktov
 • Vpeljava asertivnosti v komunikacijo – kako povedati svoje mnenje v timu, ali opozoriti na napake, nevšečna vedenja članov tima
 • Moj akcijski načrt za izboljšanje komunikacije
Metoda dela:
 • Izvedba v živo ali webinar preko platforme Zoom
 • interaktivno sodelovanje in vključevanje udeležencev morebiti tudi preko »chata«
 • individualne in timske vaje
 • uporaba »breakout room« za timsko delo in diskusijo v skupinah

ZAHTEVAJTE PONUDBO TUKAJ

KAJ LAHKO NAREDIM V DELOVNEM OKOLJU

8 šolskih ur

Cilji delavnice:
 • preprečiti, da nas sodelavci, nadrejeni, stranke, poslovni partnerji in drugi dejavniki spravljajo v stres in neprijetna čustva
 • spoznati tehnike za obvladovanje stresa in preprečevanje izgorevanja
 • naučiti se, kako upravljati z lastnimi čustvi, ne da bi jih potlačili
 • spoznati, kako se pozitivno odzivati na »moteče dejavnike« in spremembe
 • ugotoviti, kako se odzivati v konfliktnih, stresnih in čustveno neprijetnih situacijah
 • vpeljati pozitivni pristop do dela in avtomatizirati pozitivno naravnanost
 • obvladati čas, sebe in delo ter uskladiti privatno in službeno življenje
 • postati mentalno in fizično fit- vpeljati sistem fit učinkovit
Program delavnice:
 • Osebno ravnanje zaposlenih na delovnem mestu v novi realnosti z dr. Sanelo Banović
 • Soočanje s stresorji in preprečevanje izgorelosti
 • Prepoznavanje destruktivnih čustev ter prevzemanje odgovornosti za lastna čustva
 • Nevarnost čustvene ugrabitve in kako jo preprečiti
 • Kako vnesti prijetna in odpraviti neprijetna čustva na delovnem mestu
 • Moč pozitivne naravnanosti in vpliv na moje rezultate dela
 • Kaj lahko storim sam za zdravje in prijetno počutje
  • na mentalnem nivoju
  • na telesnem nivoju
  • na čustvenem nivoju
 • Praktične tehnike in metode  za obvladovanje stresa in upravljanje čustev (demonstracija)
 • Zdrava prehrana in odprava škodljivih razvad na delovnem mestu
 • Telovadba na delovnem mestu (skrb za hrbtenico)
 • Work-life balance – uravnotežimo službeno in privatno življenje
 • Tehnike za obvladovanje sebe, dela in časa – notranja in zunanja igra produktivnosti
 • Oblikovanje osebnostnega načrta za osvojitev sistema fit-učinkovit
   Metoda dela:
   • Izvedba v živo ali webinar preko platforme Zoom
   • interaktivno sodelovanje in vključevanje udeležencev morebiti tudi preko »chata«
   • individualne in timske vaje
   • uporaba »breakout room« za timsko delo in diskusijo v skupinah

   ZAHTEVAJTE PONUDBO TUKAJ

   TIME MENEDŽMENT

   8 šolskih ur

   Koristi/cilji:
   • prikazati vzroke slabše učinkovitosti (diagnosticirati najpogostejše motnje pri delu, tatove časa in nedoslednost pri dogovorih) in podati konkretne rešitve zanje
   • opremiti zaposlene z orodji, pripomočki, metodami in tehnikami za učinkovitejše upravljanje sebe, časa in dela
   • osvojiti sistem načrtovanja dela in časa glede na prioritete
   • dvigniti samomotivacijo zaposlenih pri optimiziranju lastnega dela in časa
   • osvetliti nujnost agilnega delovanje za doseganje rezultatov
   • vpeljati sistem »FIT-UČINKOVIT«: biti mentalno in fizično fit za lažje obvladovanje dela, pritiskov in sebe (»work-life balance« formula)
   Vsebina:
   • Osebno ravnanje zaposlenih na delovnem mestu v novi realnosti  z dr. Sanelo Banović
   • Čas – vsi ga imamo enako, zato ga pametno izkoristimo
   • Vprašalnik – 5 dimenzij časa
   • Učinkoviti vs. neučinkoviti zaposleni
   • Notranja in zunanja igra produktivnosti
   • 3 osnovne navade za zmago nad časom in zakaj multitasking ne deluje večOsebna organizacija in učinkovitost
   • Moja krivulja storilnosti in krivulja motenj
   • Ujemimo kradljivce časa in blokirajmo/zmanjšajmo motnje
   • Obvladovanje časa se začne s postavljanjem prioritet- a znamo ločiti pomembno in nepomembno
   • Metode in tehnike za boljšo organizacijo časa, dela in sebe
   • STOP odlašanju
   • Vpliv koncentracije na učinkovitejše delo in trening tehnik vzdrževanja koncentracije
   • Zmagovalne formule, pravila in prakitični nasveti za povečanje učinkovitosti:
   • 4S (Simplify, Small, Short, Slow)
   • DOC (Do, Observe, Correct)
   • SMART cilji
   • 80/20
   • navada 60-60-30, princip šolskega urnika
   • sistem FIT – UČINKOVIT
    Metoda dela:
    • Izvedba v živo ali webinar preko platforme Zoo
    • interaktivno sodelovanje in vključevanje udeležencev morebiti tudi preko »chata«
    • individualne in timske vaje
    • uporaba »breakout room« za timsko delo in diskusijo v skupinah

    ZAHTEVAJTE PONUDBO TUKAJ

    MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

    8 šolskih ur

    Namen in cilj delavnice:
    • utrditi in poglobiti medgeneracijsko sodelovanje
    • okrepiti zavedanje, da delujemo kot celota (ne kot posamezniki) in to ne glede na starost in različnost posameznikov
    • odpraviti stereotipno razmišljanje o »starejših ali mlajših« ter vpeljati konstruktivno medgeneracijsko komunikacijo med sodelavci
    • znati učinkovito reševati medgeneracijska nesoglasja in konflikte
    • utrditi komunikacijske in vedenjske veščine, ki vplivajo na medgeneracijsko sodelovanje in medsebojne odnose
    Program delavnice in potek dela:
    • Osebno ravnanje zaposlenih na delovnem mestu v novi realnosti  s Sanelo Banović
    • Nujnost medgeneracijskega sodelovanja, timskega dela in prenosa znanja/medgeneracijskega učenja
    • Kaj preprečuje/blokira medgeneracijsko sodelovanje in kako to odpraviti
    • Kako izkoristiti potenciale vsake generacijre
    • Kako sodelovati in komunicirati s posameznimi generacijami
    • Medgeneracijska soodvisnost, odnosi med generacijami in na kaj paziti pri posamezni generaciji
    • Medgeneracijska nesoglasja in konstruktivno reševanje konfliktov
    • Veščine in oblike vedenja, ki vplivajo na medsebojne odnose, komunikacijo in učinkovitejše medgeneracijsko sodelovanje
     Metoda dela:
     • Izvedba v živo ali webinar preko platforme Zoom
     • interaktivno sodelovanje in vključevanje udeležencev morebiti tudi preko »chata«
     • individualne in timske vaje
     • uporaba »breakout room« za timsko delo in diskusijo v skupinah

     ZAHTEVAJTE PONUDBO TUKAJ

     POMEN VODENJA IN MOČ VODJE

     8 šolskih ur

     Program delavnice:
     • Osebno ravnanje zaposlenih na delovnem mestu v novi realnosti  s Sanelo Banović
     • vloga vodje – kaj pomeni biti vodja v očeh sodelavcev
     • včeraj sodelavec, danes vodja – kako izgraditi ustrezno profesionalno identiteto vodje
     • kako naj vodja ujame ustrezno razmerje med strokovnim in vodstvenim delom
     • prevzemanje vloge vodje in veščine vodenja ljudi
     • formalna in neformalna moč vodenja
     • kako izgradimo neformalno moč vodenja
     • karizmatično vodenje: da ali ne?
     • 4 temeljna področja vodenja
     • izgradnja in stabilizacija profesionalne identitete vodje
     • situacijsko vodenje – kdaj in zakaj
     • odgovornost, soodločanje in samostojnost sodelavcev
     • načini kako lahko vodja doživlja sebe in svoje sodelavce
     • 4 življenjske naravnanosti vodje v procesih vodenja
     • pozitivna komunikacijska naravnanost spoštovanja je pogoj za delo z ljudmi
     • vpliv stila vodenja na delavno učinkovitost in motivacijo za dela
      Metoda dela:
      • Izvedba v živo ali webinar preko platforme Zoom
      • interaktivno sodelovanje in vključevanje udeležencev morebiti tudi preko »chata«
      • individualne in timske vaje
      • uporaba »breakout room« za timsko delo in diskusijo v skupinah

      ZAHTEVAJTE PONUDBO TUKAJ

      MOTIVIRANJE SODELAVCEV IN DELEGIRANJE

      8 šolskih ur

      Program delavnice:
      • Osebno ravnanje zaposlenih na delovnem mestu v novi realnosti  s Sanelo Banović
      • kaj je tisto kar ljudi motivira k delu
      • značilnosti dela, ki ljudi motivirajo
      • odkrivanje motivov pri sebi in pri sodelavcih
      • to kar nekoga motivira, morda drugega ne – različnost individualne motivacije in kako z njo upravljati
      • zakonitosti pozitivne in negativne motivacije v vodenju
      • flow – področje največje učinkovitosti in zadovoljstva pri delu
      • ali lahko dosežemo tudi skupinski flow?
      • ali je denar res glavni motivator?
      • psihološke pogodbe zaposlenih – kako jih prepoznati ter motivirati
      • kako vplivata organizacijska kultura in komunikacijsko vzdušje na pripadnost, zavzetost
       ter delovno učinkovitost tima in kakšen je vpliv vodje
      • kaj pa samomotivacija vodje – kako se zmotivirati, ko imam vsega dovolj?
      • vodja kot vzgled – kako privabiti ljudi, da bodo sledili skupnemu cilju
      • kako postati voditelj, ki mu ljudje sledijo
       Metoda dela:
       • Izvedba v živo ali webinar preko platforme Zoom
       • interaktivno sodelovanje in vključevanje udeležencev morebiti tudi preko »chata«
       • individualne in timske vaje
       • uporaba »breakout room« za timsko delo in diskusijo v skupinah

       ZAHTEVAJTE PONUDBO TUKAJ

       KONFLIKTI MED SODELAVCI IN NJIHOVO REŠEVANJE

       8 šolskih ur

       Program delavnice:
       • Osebno ravnanje zaposlenih na delovnem mestu v novi realnosti  s Sanelo Banović
       • kaj je v resnici konflikt in kaj največkrat mislimo, da je
       • različni ljudje – različna mnenja, stališča, prepričanja, interesi in želje …
       • konflikti so del vsakdana – kako povečati toleranco na konflikte med sodelavci
       • odkriti in prikriti konflikti med sodelavci in kako jih prepoznati
       • katere so običajne strategije reševanja konfliktnih situacij, ki jih ljudje uporabljamo
       • v katerih situacijah je dobro, da vodja vztraja pri svojem
       • kdaj in zakaj je dobro popustiti
       • v katerih situacijah se je smiselno pogajati in iskati kompromise
       • ali naj vodja posega v konflikt med sodelavci – kdaj, kako in zakaj
       • nekateri ljudje so še posebej neprilagodljivi, prepirljivi in trmasti – kako rešujemo konflikte z njimi
       • asertivne komunikacijske veščine pri reševanju konfliktov
       • 5 korakov reševanja konfliktov – od nasprotovanja do sodelovanja
       • razvojni potencial konfliktov…. konflikti niso nujno nekaj slabega
       • trening komunikacijskih veščin reševanja konfliktov
        Metoda dela:
        • Izvedba v živo ali webinar preko platforme Zoom
        • interaktivno sodelovanje in vključevanje udeležencev morebiti tudi preko »chata«
        • individualne in timske vaje
        • uporaba »breakout room« za timsko delo in diskusijo v skupinah

        ZAHTEVAJTE PONUDBO TUKAJ

        ORGANIZACIJA DELA, STRES IN SOOČANJE Z DELOVNIMI OBREMENITVAMI

        8 šolskih ur

        Program delavnice:
        • Osebno ravnanje zaposlenih na delovnem mestu v novi realnosti  s Sanelo Banović
        • kdaj in zakaj smo ljudje pod stresom?
        • individualna percepcija stresne situacije – zakaj so nekateri pod stresom, nekateri pa ne?
        • pozitiven in negativen stres – stres je lahko tudi koristen
        • stresni tip A in B
        • ustrezne in neustrezne strategije obvladovanja stresnih situacij
        • »burn ut sindrom« ali pregorevanje na delovnem mestu
        • time management in organizacija dela
        • določanje prioritet – med nujnim in pomembnim
        • prelaganje odgovornosti ali delegiranje odgovornosti – kako pravilno znižati lastne obremenitve
        • kje so moji tatovi časa ali kje po nepotrebnem izgubljam čas
        • »pojej živo žabo« – zdravilo proti odlašanju
        • akcijski načrt za moj worklife balance
         Metoda dela:
         • Izvedba v živo ali webinar preko platforme Zoom
         • interaktivno sodelovanje in vključevanje udeležencev morebiti tudi preko »chata«
         • individualne in timske vaje
         • uporaba »breakout room« za timsko delo in diskusijo v skupinah

         ZAHTEVAJTE PONUDBO TUKAJ

         VODENJE PROBLEMATIČNIH SODELAVCEV, ČUSTVENA INTELIGENTNOST VODJE

         8 šolskih ur

         10 zablod vodenja, ki se jih vodje ne zavedajo, opazijo pa jih sodelavci

         Program delavnice:
         • Osebno ravnanje zaposlenih na delovnem mestu v novi realnosti  s Sanelo Banović
         • vrste sodelavcev glede na delovno učinkovitost
         • med izgovori in ugovori sodelavcev – kaj je smiselno tolerirati in česa ne?
         • komunikacijske tehnike za vodenje zaskrbljenih, razburjenih, prestrašenih, obupanih, jeznih, manipulativnih, uporniških, nezanesljivih, neodločnih, negativističnih in vzvišenih sodelavcev
         • vodenje je kontaktna igra – kako izboljšati svojo komunikacijo
         • razmejevanje osebne odgovornosti vodje in odgovornosti sodelavcev
         • strah, jeza, zamere, naveličanost in obup v vodenju
         • obvladovanje stresa in krepitev osebnostne čvrstosti pri delu s problematičnimi sodelavci
         • čustveno inteligentni vodje so uspešnejši
         • razum in čustva v delovnem okolju vodenja
         • 5 področji čustvene inteligentnosti – od prepoznavanja lastnih čustev do upravljanja z odnosi
          Metoda dela:
          • Izvedba v živo ali webinar preko platforme Zoom
          • interaktivno sodelovanje in vključevanje udeležencev morebiti tudi preko »chata«
          • individualne in timske vaje
          • uporaba »breakout room« za timsko delo in diskusijo v skupinah

          ZAHTEVAJTE PONUDBO TUKAJ

          Izobraževalni programi za dvig digitalnih kompetenc

          • Učinkovito in varno digitalno poslovanje
           Odličen online seminar, na katerem predavatelj (Žiga Primc) nazorno pokaže, katere so nevarnosti in pasti digitalnih orodij, ki jih uporabljate na delovnem mestu in kako se lahko podjetje zavaruje pred raznimi vdori, nevarnimi spami …, če zaposleni znajo pravilno ravnati.
          • MS Office za začetnike
           Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Spoznavanje orodij za kasnejše samostojno delo.
          • Excel – nasveti in triki – napredni
           Z nasveti in triki boste hitreje in enostavneje dokončali tabele, grafe, poročila, analize …
          • MS Office Word – napredni
           Hitro in enostavno oblikovanje tekstov, bližnjice, profesionalni oblikovani teksti in vsebine za tisk
          • Socialna omrežja in digitalni komunikacijski kanali

          Osnove digitalnega sveta za osebno rabo udeleženca

          Vsebine so namenjene vsem zaposlenim, ki za poslovno rabo ne uporabljajo digitalnih tehnologij, uporabljajo pa jih za osebno rabo. Izobraževanje je namenjeno osebni rasti zaposlenega ter pridobivanju znanja za večjo samozavest in zadovoljstvo na delovnem mestu.

          Katalog usposabljanj >>

          Osnove digitalnega sveta za poslovno rabo udeleženca

          Tečaji so namenjeni vsem zaposlenim, ki uporabljajo ali še ne uporabljajo osnovnih digitalnih orodji, s katerimi si lahko skrajšajo in poenostavijo svoje delovne procese, ter pridobivanju dodatnih znanja za učinkovitejše opravljanje delovnih nalog.

          Katalog usposabljanj >>

          Digitalizacija poveča učinkovitost podjetja

          Vsebine so namenjene vsem zaposlenim s ciljem, da se seznanijo z osnovnimi pojmi in pomenom digitalizacije, saj mora vsak zaposlen razumeti pojem digitalizacije in stremeti k inovativnosti in digitalnemu razmišljanju.

          Katalog usposabljanj >>

          Agilna digitalizacija podjetja po področjih

          Vsebine so namenjene vsem zaposlenim po posameznih področjih poslovanja podjetja s ciljem, da se seznanijo s pomenom digitalizacije na področju, v katerem delujejo.

          Katalog usposabljanj >>

           

          Kontakti:

          Z veseljem vam bomo odgovorili na vaša vprašanja. Pišite nam po elektronski pošti ali nas pokličite.

          Alenka Senčar, vodja projektov internih izobraževanj in vsebinskega marketinga
          [email protected]
          02 230 28 55

          Ne veste, kateri izobraževalni programi so primerni za vas?

          Za vas imamo pripravljenih že več kot 100 programov s področja digitalnih kompetenc – od osnovnih, naprednih in zahtevnejših! Pripravimo vam tudi programe po vaših specifičnih usmeritvah.

          Naš cilj je, da vam kot našemu pomembnemu poslovnemu partnerju pomagamo, da za vaše zaposlene izkoristite kar največ nepovratnih sredstev in vam zagotovimo, da bo investicija vašega časa in denarja v izvedbo projekta tekla hitreje in brez zapletov.

          Če ne boste našli točno takšne vsebine delavnice, ki bi bila popolnoma v skladu z vašimi zahtevami, nas kontaktirajte in pripravili bomo program v skladu z vašimi pričakovanji.

          Časovnica, ki jo morate upoštevati pri porabi sredstev

          Roke je potrebno dosledno upoštevati, saj v nasprotnem primeru pridobljenih sredstev ne boste mogli porabiti.

          Strategija

          Do 30. 9. 2021 je potrebno izdelati in oddati strategijo.

          Seznam

          Seznam zaposlenih je
          potrebno vnesti v Portal ISS v roku 30 dni od podpisa pogodbe s Skladom.

          NOPR

          Do tri dni pred prvim izobraževanjem je potrebno izdelati načrte razvoja zaposlenih.

          20 %

          Do 30. 9. 2021 je potrebno porabiti 20 % pridobljenih sredstev.

          20 %

          Med 1. 10. in 31. 12. 2021 je potrebno porabiti naslednjih 20 % pridobljenih sredstev.

          30 %

          Med 1. 1. in 31. 3. 2022 je potrebno porabiti naslednjih 30 % pridobljenih sredstev.

          30 %

          Med 1. 4. in 30. 6. 2022 je potrebno porabiti naslednjih 30 % pridobljenih sredstev.


          Sodelovanje z nami vam prinaša ključne prednosti.

          Zanesljiv partner za celovito podporo in pomoč pri izvedbi projekta ASI 2021!

          V okviru Forum Akademije za vas izvajamo celotno paleto aktivnosti v okviru razpisa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«:

          • SKLOP A (Izdelamo strategijo za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih)
          • SKLOP B (Izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih NOPR; administrativno vodenje projekta; izobraževanja – posebej prilagojena vam v skladu s strategijo, osebnimi načrti zaposlenega in potrebami podjetja)

          Kot kompetenten partner bomo za vas:

          • na voljo za vso administrativno podporo in strokovno pomoč pri izvedbi projekta,
          • naredili strokovno analizo vaših potreb,
          • definirali cilje usposabljanj,
          • pripravili vašim potrebam prilagojen, strokoven, praktično naravnan izobraževalni program usposabljanj – vsakega izmed programov lahko izvedemo za večje število udeležencev tudi pri vas v podjetju
          • koordinirali termine usposabljanj,
          • po zaključku usposabljanja naredili analizo doseganja želenih ciljev.

          Z veseljem vam bomo odgovorili na vaša vprašanja!

          Pišite nam po elektronski pošti ali nas pokličite. 

          Alenka Senčar
          Alenka Senčar

          Vodja projektov in-house izobraževanj
          02 230 28 55
          [email protected]

          Razpis ASI 2021 – delavnice z dr. Sanelo Banović

          Forum Akademija v EU projektih

          0 +
          udeležencev
          0 +
          usposabljanj
          0 +
          različnih podjetij

          Reference

          “Z Založbo Forum Media d.o.o. smo sodelovali v okviru projekta ASI 2019. Z vsebinami ponujenih izobraževanj in njihovo izvedbo smo bili zelo zadovoljni. Kot pozitivno izkušnjo lahko ocenimo njihovo odzivnost in sposobnost prilagoditve spremembam. Vsa izvedena izobraževanja so bila izvedena v skladu z našimi zahtevami in pričakovanji.”

          Evelina Kotnik Perko Vodja kadrovskega področja – Radenska d.o.o.

          “Z Založbo Forum Media d.o.o. smo sodelovali v okviru projekta ASI 2019. Za Dom upokojencev Idrija d.o.o. so izvajali celoten administrativni del projekta, vključno s pripravo strategije, vodenja dokumentacije do zaključnega poročila v marcu 2021. Sodelovanje z njimi ocenjujemo kot dobro tako v pripravi vsebin izobraževanja, izbiri kakovostnih predavateljev, kot tudi odzivnosti in prilagodljivosti aktualnim epidemiološkim razmeram.”

          Urška Močnik Direktorica – Dom upokojencev Idrija d.o.o.

          “V okviru projekta ASI 2019 smo uspešno sodelovali z Založbo Forum Media d.o.o. Za nas so zelo uspešno celovito vodili projekt, izvajali administrativno podporo, kakor tudi izvajali izobraževanja. Pohvala gre za veliko strokovnost, odzivnost, osebni pristop in zelo dobro interaktivno medsebojno sodelovanje. Zadovoljni smo bili z raznovrstnostjo programov za različna področja ter izbiro vrhunskih predavateljev z izkušnjami iz prakse. Izobraževalne delavnice so potekale v sproščenem vzdušju, tako da je učinek izobraževanj resnično dosegel svoj namen. Izbor vsebin izobraževanj in predavateljev so dosegla, če ne presegla naša pričakovanja. Sodelovanje z Založbo Forum Media bi priporočili vsem podjetjem.”

          Bojan Horvat Direktor – Energija plus d.o.o.

          “Založba Forum Media je bila naš partner v projektu ASl 2019 že pri pripravi strategije upravljanja s starejšimi zaposlenimi. lzjemno pozitivna izkušnja z delom pri strategiji in pa pestra ponudba treningov, ki so jih pripravili za naše podjetje, nas je prepričalo, da jih kot partnerja izberemo tudi v nadaljevanju pri izvedbi samih treningov v okviru projekta ASl 2019. Založbo Forum Media odlikujejo kakovostni programi treningov, popolnoma pisani na kožo delodajalcu (tailor-made). Zelo lahko izpostavimo strokovnost ekipe izvajalcev, ki jih Založba vključuje v svoji ponudbi. Pri vseh izvedbah smo zabeležili izjemno visoko stopnjo zadovoljstva udeležencev kot tudi uporabnosti posameznih vsebin v praksi. V času izvajanja treningov, ko smo imeli zaradi svetovne pandemijske situacije veliko izzivov, so se izkazali z izjemno prilagodljivostjo in razumevanjem. So takšni organizatorji treningov, da delodajalca usmerjajo, spremljajo in motivirajo. Držijo se vseh medsebojnih dogovorov in stremijo h kakovostnemu sodelovanju. Je partner, na katerega se lahko podjetje zanese. V primeru, da se pojavi priložnost, bi jih brez zadržkov ponovno pozvali k pripravi ponudb za podobna sodelovanja.”

          Darja Gabron Vodja kadrovske službe – Steklarna Rogaška d.o.o.

          “CorpoHub dogodek je k nam prinesel veliko energije. Povezali smo se s sodelavci z različnih oddelkov, se naučili vztrajati kljub oviram, facilitatorji pa so nas uspešno vodili izven cone udobja. Začeli smo razmišljati bolj odprto, drugače in najbolj pomembno – bolj pozitivno. Točno to je kultura, ki si jo želim videti v našem podjetju in moja izkušnja je bila neverjetna.”

          Bojana Bauerheim Telekom Slovenije

          “Odlična delavnica – fokusirana, učinkovita in zelo motivacijska – kar je ključno, saj smo odšli z jasnim seznamom nalog in jasno določenimi roki, s katerimi se vsi strinjajo. Delavnico močno priporočam za kompleksne procese, kjer je vključenih večje število deležnikov.”

          Špela Zakotnik Petrol

          “Hvala za izobraževanje, ki nam je prineslo vpogled v to, kako naša ekipa razmišlja, kako se ob delu počuti in v kakšni kulturi si želimo delati. Sedaj boljše razumemo reakcije drug drugega in poglede posameznikov z drugih oddelkov, hkrati pa se na vse skupaj odzivamo s skupnim ciljem v mislih.”

          Neža Kopač Poclain Hydraulics

          Obrazec za povpraševanje

          Vpišite svoje podatke in takoj vam bomo pripravili neobvezujočo ponudbo.